Projektowane zmiany regulacyjne – szansa czy problem dla deweloperów rynku OZE? Obecne wyzwania dewelopera projektów OZE i prognoza na przyszłość

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: OZE | PPA | 10H

Data: 03.04.2023r.

Cena:
545 zł/os. > 16.03-03.04.2023

Program

 
9:45

Rejestracja uczestników

10:00

Keynote – otwarcie warsztatów

10:05

Inwestycje w OZE w świetle nowelizacji przepisów

 • Zmiany w zakresie tzw. ustawy odległościowej
 • Zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności wprowadzenie planów ogólnych oraz lokalizacji farm solarnych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Uproszczenie procesu inwestycyjnego w ramach nowelizacji prawa budowlanego
 • Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego – uzyskanie dostępu do informacji o toczących się procesach inwestycyjnych
10:50

Przerwa

11:05

Dalsze zmiany regulacji – czego się spodziewać i na co się przygotować?

 • Przedłużenie terminów spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
 • Planowane zmiany przepisów ustawy OZE
 • Plany na wprowadzenie tzw. pakietu sieciowego, w szczególności zwiększenie opłat przyłączeniowych dla instalacji OZE
 • Zmiany w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
 • Karta efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych
11:50

Przerwa

12:05

Sytuacja wytwórców OZE w 2023 roku

 • Planowana reforma rynku energii UE pod kątem zarządzania przychodami (wpływ na systemy wsparcia i umowy PPA)
12:50

Zakończenie

Lena Boczkaja
Dentons

Piotr Dziwniel
Dentons

Ewa Gołąbek
Dentons

Mikołaj Kępas
Dentons

Michał Motylewski
Dentons

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podczas wydarzenia kompleksowo omówiony zostanie proces inwestycyjny oraz sytuacja wytwórców OZE w świetle najnowszych i planowanych zmian prawnych.


Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży energetycznej oraz innych przedsiębiorstw planujących inwestycje w OZE.

Partner Merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Projektowane zmiany regulacyjne – szansa czy problem dla deweloperów rynku OZE? Obecne wyzwania dewelopera projektów OZE i prognoza na przyszłość „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 445 zł + 23% VAT do 15.03.2023 r.

  2. 545 zł + 23% VAT po 15.03.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 3.04.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Projektowane zmiany regulacyjne – szansa czy problem dla deweloperów rynku OZE? Obecne wyzwania dewelopera projektów OZE i prognoza na przyszłość (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Michał Motylewski

Michał Motylewski

Radca prawny Europe Energy Practice Development Counsel w warszawskim biurze Dentons

Lena Boczkaja

Lena Boczkaja

Radca prawny, Senior Associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons

Piotr Dziwniel

Piotr Dziwniel

Radca prawny, Counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons

Ewa Gołąbek

Ewa Gołąbek

Adwokat, Associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons

Mikołaj Kępas

Mikołaj Kępas

Adwokat, Senior Associate w warszawskim biurze Dentons

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij