PropTech na rynku nieruchomości - aspekty technologiczne, prawne i praktyczne

Grupa tematyczna:
Branża budowlana

Data: 27-28.02.2019 r.

Cena: 2395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Aleksander
Szybilski

Wpływ technologii na użytkowników budynków biurowych

 • Jak zmieniły się biura w perspektywie ostatnich 40 lat?
 • Trendy na rynku biurowym, czyli na co zwrócić uwagę tworząc nową przestrzeń.
 • Korzyści z technologii, które wprowadzają innowacje w przestrzeni
 • Zagrożenia i szanse wdrażania innowacji
10:30
av

Mateusz
Piotrowicz

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla danej nieruchomości?

 • Pozyskiwanie nowoczesnych rozwiązań
 • Współpraca ze start upami
 • Wybranie najlepszych możliwości przez pryzmat trendów konsumenta 4.0.
11:30

Przerwa kawowa

12:00
av

Grzegorz
Skowroński

av

Monika
Gaczkowska

PropTech w kontekście prawnym

 • Czy modele powstałe za pomocą technologii BIM są objęte prawem autorskim?
 • Rozwój nowych technologii, a kwestia ochrony danych osobowych
13:30

Przerwa na lunch

14:15
av

Dr
Bartosz
Zamara

Jak wykorzystać PropTech do zwiększenia efektywności obiektów?

 • Efektywna eksploatacja danych i aplikacji
 • Implementacja technologii w celu podniesienia efektywności budynku
 • Jak maksymalizować wartość nowoczesnych rozwiązań?
15:30
av

Danuta
Barańska

Budynki biurowe, użyteczności publicznej i nieruchomości komercyjne w systemie Smart City – przyszłość dla miast?

 • Smart City - jak nowoczesne technologie są wykorzystywane w infrastrukturze miejskiej
 • Technologie smart i inteligentnego zarządzania budynkami biurowymi, obiektami handlowymi i przemysłowymi - miejsca ich styku z infrastrukturą miasta.
 • Za i przeciw włączania budynków komercyjnych w strukturę Smart City
16:30

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Aleksander
Szerner

BIM jako wartość dodana w procesie obsługi, sprzedaży i zarządzania nieruchomością

 • Utrzymanie i aktualizacja bazy danych cyfrowych
 • Przestrzenna interakcja w sprzedaży
 • Wsparcie Facility Management danymi z modelu BIM
 • Funkcjonowanie machine learning oraz AI w projektowaniu BIM
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Maciej
Wiśniewski

Digital Twin

 • Czym jest „Digital Twin”?
 • Jaką rolę odegrają dzisiejsze rozwiązania PropTech w przyszłości?
 • Zastosowanie „Digital Twin” na rynku nieruchomości
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Krzysztof
Mogielski

(R)ewolucja inwestycji – dlaczego budynki robią się "smart"?

 • Strefy coworkingowe - rewolucja większa niż myślimy
 • Wpływ rozwiązań "smart" z innych sektorów na wymagania stawiane budynkom
 • Co najnowsze technologie już zmieniły, a co dopiero zmienią w Naszej codzienności?
15:00

Przerwa kawowa

15:15
av

Marek
Koźlak

Przyszłość inteligentnych budynków

 • Jak dygitalizacja wpłynie na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie nieruchomościami?
 • Przyszłość BIMu w sektorze budowlanym
 • VR i inne narzędzia wspomagające sektor AEC (Architecture Engineering Construction)
16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Smart building – zintegrowany system zarządzania - przykłady narzędzi służących do kontroli prawidłowego funkcjonowania systemu
 • Jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla danej nieruchomości? Współpraca ze start up'ami
 • Technologie uczestniczące w obsłudze, sprzedaży i zarządzaniu nieruchomościami – Sztuczna inteligencja, NFC
 • Przegląd rozwiązań PropTech i ich wpływ na rynek
 • Zabezpieczenia inteligentnych domów oraz przyszłość inteligentnych budynków

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Nadeszła rewolucja w inwestycjach – czy czeka Nas przyszłość od smart domów do smart rzeczywistości? Odpowiedź na to pytanie pokaże nam intensywnie rozwijający się rynek nieruchomości. Chcąc rozpowszechnić trend innowacji PropTechu zaprosiliśmy na Nasze wydarzenie najlepszych specjalistów w zakresie technologii. Będziemy świadkami przeglądu smart rozwiązań i ich wpływu na rynek. Usłyszymy, jak odpowiednio zabezpieczyć inteligentny budynek. Dowiemy się, jak technologie uczestniczą w sprzedaży, obsłudze i zarządzaniu nieruchomościami. Nauczymy się wybrać najodpowiedniejsze tech-rozwiązania dla danego obiektu, a także poznamy szanse i zagrożenia związane z technizacją. Okazją będzie zapoznanie się z przepisem na gwarantowany sukces dzięki twórcom start upów, które podbiły rynek. Posłuchamy o technologiach: BIM, Blokchain, machine learning oraz smart block. Wiesz, jak skutecznie pozyskać inwestora? Możesz uczestniczyć w szkoleniu, a Nasi specjaliści pokażą Ci, jak to zrobić. Na koniec podyskutujemy o przyszłości inteligentnych budynków. Naelektryzujemy wiedzą każdego uczestnika. Zapraszamy!

Grupa docelowa:

 • Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • Dyrektorów zarządzających firm inwestycyjnych
 • Właścicieli firm budowlanych, którzy współpracują z technologiami
 • Specjalistów w zakresie nieruchomości
 • Specjalistów od wdrażania technologii, działy IT
 • Specjalistów ds. innowacji, planowania, strategii, rozwoju
 • Twórców start up'ów

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PropTech na rynku nieruchomości - aspekty technologiczne, prawne i praktyczne „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 30.01.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 30.01.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem PropTech na rynku nieruchomości - aspekty technologiczne, prawne i praktyczne (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Grzegorz Skowroński

Radca prawny, członek zespołu praktyki prawa nieruchomości i budownictwa, Kancelaria Wolf Theiss

avatar

Marek Koźlak

Ekspert BIM, Technologie AR-VR

avatar

Krzysztof Mogielski

Digital Transformation Associate Director, CBRE

avatar

Mateusz Piotrowicz

Country Manager, ShareSpace

avatar

Aleksander Szybilski

Associate Director, Cushman & Wakefield

avatar

Maciej Wiśniewski

CEO, LOREDO & Board Member, IFMA 

avatar

Dr Bartosz Zamara

Operations Manager, Europtima

avatar

Monika Gaczkowska

Prawnik, członek zespołu praktyk IP/IT i prawa spółek / fuzji i przejęć (M&A), Kancelaria Wolf Theiss

avatar

Aleksander Szerner

Prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa

avatar

Danuta Barańska

Ekspertka z dziedziny architektury kubaturowej oraz architektury wnętrz użyteczności publicznej, Creative Director, Tétris

Partnerzy