Prospecting, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem sprzedaż

Grupa tematyczna:
Sprzedaż i obsługa Klienta, Marketing i PR

Data: 13.02.2018 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Moduł I

 • Czym jest prospecting i do czego służy?
 • Jak się zabrać do skutecznego zaplanowania zdobycia nowych klientów?
 • Scenariusz telefonicznej rozmowy prospectingowej, która omija „NIE” klienta - umawianie spotkań z klientami
 • Co daje zadawanie pytań? – pytania jako najlepszy pomysł na efektywną komunikację
 • System kupowania klienta
10:50

Przerwa kawowa

11:00

Moduł II

 • Obiekcje/zastrzeżenia klienta – czym są?
 • Jak sobie radzić z najczęściej pojawiającymi się obiekcjami? (unikanie vs. „zbijanie obiekcji”)
 • Obiekcje klienta i sposoby radzenia sobie z nimi – algorytm MUS.9.
 • Kwestionariusz Thomasa-Kilmanna – radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Czego oczekuje dzisiaj od Handlowca klient B2B?
  • Rozwijanie horyzontów myślowych klientów
  • Budowanie synergii z klientami
  • Odrywanie potrzeb i „wgryzanie się” w nie odpowiednimi pytaniami
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Moduł III

 • Trudny klient – kim jest? Model oparty o style zachowania DISC, jako prosty sposób rozpoznawania typów klienta (ich stylów zachowania):
  • Trudny klient w modelu DISC – jak rozpoznać?
  • Sposób komunikacji z trudnym klientem
 • „Zamykanie sprzedaży” – czym jest? – test „Moje nastawienie do zamykania sprzedaży”
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Moduł IV

 • Czym jest Follow-up, etapy i zasady follow-up, jako narzędzia wspierającego proces zdobywania nowych klientów i utrzymywania z nimi kontaktów, ocieplania ich i edukowania
 • Zasady budowania zainteresowania klienta w pisaniu e-maili (BAB, SAP, BYFT, inne).
 • LinkedIn jako sprawdzone narzędzie poszukiwania prospectów: a. Personal statement
  • Jak w 30 dni zdobyć 1500 znajomych?
  • Zasady pisania skutecznych zaproszeń
  • Jak pisać, aby „angażować” prospectów?
  • Zasady skutecznego follow-up na LinkedIn
16:15

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Kiedy...

 • Chcesz poznać najnowsze trendy z branży handlowej
 • Potrzebujesz rzetelnych i sprawdzonych narzędzi do pracy z klientem
 • Brak ci pomysłów i sposobów na nową, szybszą, skuteczniejszą sprzedaż

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE!

Cel szkolenia

Poznanie przez uczestników kompletnego systemu zasad, których zastosowanie umożliwi stały dopływ nowej sprzedaży.

 • uzyskanie szybkich efektów szkolenia po wprowadzeniu zmian w przedsiębiorstwie
 • nabycie umiejętności planowania sprzedaży w dłuższym okresie czasu
 • zdobycie informacji jak działa dzisiaj rynek sprzedaży i co to dla mnie oznacza
 • nauka sprawdzonych metod zwiększających wyniki sprzedażowe
 • realny wzrost kapitału firmy nawet o 40%

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy, Managerowie i Kierownicy zarządzający działami handlowymi
 • Pracownicy i zespoły sprzedające produkty lub usługi, pozyskujące klientów (handlowcy, akwizytorzy, sprzedawcy) pracownicy kontaktujących się z klientami, działów obsługi klienta
 • Osoby odpowiedzialne za pozyskanie nowych klientów, projektujący nowe strategie działania na rynku, budujący bazy potencjalnych odbiorców
 • Przedsiębiorcy poszukujący nowych metod zaistnienia na rynku

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prospecting, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem sprzedaż „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 23.01.2018 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 23.01.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.02.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prospecting, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem sprzedaż (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Rafał Judek

Trener

Partnerzy