Przewaga kontraktowa – zarządzanie relacjami handlowymi w obliczu nowych wyzwań

Grupa tematyczna:
FMCG i RETAIL, Prawo

Data: 27.06.2017 r.

Cena: 995 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:45

Rejestracja i poranna kawa

10:00

Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej w rozumieniu nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej

 • Regulacja, czy samoregulacja? Doświadczenia innych krajów UE
 • Zakres przedmiotowy – jakich produktów i relacji handlowych dotyczy nowa ustawa?
 • Zakres podmiotowy - kto jest kim na gruncie nowej ustawy?
 • Przewaga kontraktowa i jej nieuczciwe wykorzystanie
11:30

Przerwa kawowa

11:45

Nowe kompetencje Prezesa UOKiK vs. dotychczasowe doświadczenia

 • Postępowanie z sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową
 • Kontrola prowadzona przez Prezesa UOKiK
 • Obowiązki przedsiębiorcy w toku kontroli
 • Postępowanie na gruncie nowej ustawy, a inne kompetencje Prezesa UOKiK
12:45

Przerwa na lunch

13:15

Dotychczasowe doświadczenia na gruncie prawa konkurencji

 • Dodatkowe usługi marketingowe jako przykład nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej
  • Opłaty półkowe – aktualne orzecznictwo
  • Analiza przykładowych opłat charakterystycznych dla branży spożywczej
 • Wykorzystanie pozycji dominującej
  • Pozycja dominująca, a przewaga kontraktowa
  • Przykłady z praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK
 • Ochrona słabszej strony stosunku prawnego
  • Zbiorowe interesy konsumentów
  • Przykłady z praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK
14:30

Przerwa kawowa

14:45

Jak przygotować przedsiębiorstwo na wejście nowej ustawy w życie

 • Systemy rozliczeń stosowane pomiędzy dostawcą i nabywcą
 • Identyfikacja relacji handlowych objętych ustawą
 • Audyt umów i dostosowanie postanowień umownych
 • Sposób prowadzenia negocjacji nowych warunków handlowych
16:15

Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej w rozumieniu nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej
 • Nowe kompetencje Prezesa UOKiK vs. dotychczasowe doświadczenia
 • Dotychczasowe doświadczenia na gruncie prawa konkurencji
 • Jak przygotować przedsiębiorstwo na wejście nowej ustawy w życie

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Polski rynek artykułów spożywczych dynamicznie rozwija się, a jego szacowana wartość w 2016 roku osiągnęła ok. 255 mld zł. Branżę spożywczą czeka jednak w połowie 2017 roku rewolucja w związku z wejściem w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, co w konsekwencji może osłabić tempo wzrostu branży. Przedsiębiorcy z branży spożywczej, sieci i producenci żywności, znajdują się w obliczu wyzwania i mają zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie warunków obowiązujących umów handlowych. Jeżeli nieprawidłowo przygotują się na wejście ustawy w życie, czekają ich dotkliwe kary finansowe.
Ustawa poddaje relacje handlowe w branży spożywczej pod swoisty nadzór publiczny sprawowany rzez Prezesa UOKiK. Jednocześnie ustawowy katalog praktyk uznanych za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w relacjach biznesowych pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolnych i spożywczych jest szeroki i pozostawia Prezesowi UOKiK szerokie możliwości interpretacyjne. Sposób sformułowania nowej ustawy budzi szereg wątpliwości i kontrowersji, stąd niezwykle istotne dla zabezpieczenia interesów własnego przedsiębiorstwa jest zrozumienie założeń ustawy i przystosowanie stosowanych obecnie praktyk handlowych.
Ustawa wpłynie istotnie na działalność całego sektora FMCG wymuszając zmianę w sposobie negocjowania oraz kontraktowania dostaw produktów rolnych i spożywczych do producentów oraz sieci handlowych. Zmianie ulegnie również sposób promocji tych produktów w sieciach oraz zasady świadczenia innych usług dodatkowych przez sieci handlowe. Przedsiębiorcy już teraz rozważają zmianę modeli rozliczeń, czy nawet rezygnację z aktualnie stosowanego modelu biznesowego. Niezależnie jednak od nowych ryzyk związanych z tą ustawą, prawidłowe przygotowanie się do wejścia w życie zmian może otworzyć przed przedsiębiorcami nowe możliwości, a w konsekwencji pozwoli zoptymalizować zarządzanie usługami marketingowymi.

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników firm działających w branży retail, nabywców i dostawców rynku rolno-spożywczego oraz przedstawicieli podmiotów dystrybuujących produkty rynku FMCG.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przewaga kontraktowa – zarządzanie relacjami handlowymi w obliczu nowych wyzwań „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 31.05.2017 r.

  2. 1 095 zł + 23% VAT po 31.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przewaga kontraktowa – zarządzanie relacjami handlowymi w obliczu nowych wyzwań (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 31.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 31.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Aleksandra Dziurkowska

Radca Prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Wojciech Kulis

Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy