Przywództwo jaką ma twarz? – rola LIDERA w obecnej rzeczywistości / SOLD OUT

Grupa tematyczna: BRAK MIEJSC NA SZKOLENIU! Zapraszamy na 2 edycję, która odbędzie się 11-12 maja br.

Data: 16-17.03.2021r.

Cena:
1295 zł/os. > 24.02-17.03.2021

Program

Dzień I
8:45

Logowanie na platformę

9:00

I blok

 • Zasady kształtujące postawę LIDERA
 • Przywództwo w zależności od sytuacji może oznaczać „dowodzenie z pierwszej linii” lub „wycofanie się” do tylnych szeregów i pozwolenie dowodzić innym.
 • Człowiek dorosły ma wpływ na swoje życie…
 • ZAWSZE WARTO zaczynać z wizją końca. QUO VADIS – kariero?
10:45

Przerwa

11:00

II blok

 • Mam nawyki i ZAWSZE mogę na nie liczyć… Ale JAKIE?
 • Bycie liderem wg. Gallupa.
 • Kim są „CISI LIDERZY” w organizacji i jak ich identyfikować?
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Logowanie na platformę

9:00

III blok

 • Diagnoza nawyków osobistych, które w okresie zmiany zadecydują o moim sukcesie.
 • Diagnoza swoich osobistych cech jako LIDERA
 • Określenie swoich ról i obszarów Liderstwa.
10:45

Przerwa

11:00

IV blok

 • Jak kształcić współczesnych liderów?
 • Rola Mistrza i Ucznia, a efektywność zadaniowa.
 • Kiedy Mistrz „ma dar” do zarządzania ludźmi, a kiedy jest rzemieślnikiem…
13:00

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Osoby zarządzające mają realny wpływ na relacje pomiędzy pracownikami a organizacją. To ich działania kształtują poczucie przynależności pracowników do zespołu, ich rozwój i odpowiedzialność za sukces i porażkę. Podstawą pracy lidera jest zatem nadawanie sensu wykonywanej pracy i kreowanie środowiska, w którym ludzie nie tylko muszą ale również chcą działać. Obecna rzeczywistość wymusza na osobach zarządzających konieczność przeformatowania swojego wynikowego myślenia i redefiniowania charakteru swojej pracy z zespołem i posiadanych z nim relacji.

Trener:

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

W obszarze psychologii specjalizuje się w interwencji kryzysowej i psychotraumatologii zajmuje się terapią osób dorosłych po traumatycznych zdarzeniach o charakterze losowym oraz spowodowanych udziałem innych ludzi. Prowadzi szkolenia grupowe z zarządzania kryzysowego i wypalenia zawodowego oraz warsztaty antystresowe dla grup zawodowych narażonych na wtórną traumatyzacja z racji wykonywanej pracy (ostatni projekt dla straży pożarnej, służb medycznych, pracowników socjalnych oraz urzędników). Manager PR z dwudziestoletnim doświadczaniem w branżach wydawniczej, energetycznej, IT, prawniczej oraz e-commerce. Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika prasowego w spółkach energetycznych. Autorka projektów związanych z tworzeniem strategii komunikacji korporacyjnej, kampaniami społecznymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Związana z takimi markami jak: Vattenfall, PGNiG, Rzetelna Grupa, Synapsis.

Szkolenie kierowane do:

 • Dyrektorów, Managerów, Kierowników, Liderów
 • Specjalistów HR, pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wszystkich osób zarządzających zarówno tych bardziej doświadczonych, jak i debiutujących w roli

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przywództwo jaką ma twarz? – rola lidera w obecnej rzeczywistości „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 23.02.2021 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 23.02.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.03.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przywództwo jaką ma twarz? – rola lidera w obecnej rzeczywistości (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Renata Gut

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij