PSD2, IDD, RODO - nowe regulacje i obowiązki w relacji z Klientem ubezpieczeniowym

Grupa tematyczna:
Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 11-12.06.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Bartosz
Kapuściński

Ochrona Klienta na nowych zasadach – rozbudowane obowiązki informacyjne towarzystw ubezpieczeniowych (RODO, IDD)

 • Obowiązki informacyjne w praktyce – modelowy proces obsługi Klienta zgodnie z wymogami nowych przepisów
 • Praktyczne i kluczowe rozwiązania w przekazywaniu informacji i dokumentacji przez dystrybutorów
 • Przetwarzanie danych w ubezpieczeniach – agent, multiagent, broker – procesor czy administrator danych?
 • Jaki problem mogą stanowić tzw.„niespolisowane” wnioski?
 • Nowe zasady i problematyka przetwarzania danych wrażliwych
 • Klient po wdrożeniu RODO – jakie zmiany zaszły w branży ubezpieczeniowej? - panel dyskusyjny
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Klemt

Wpływ regulacji na zmiany w oferowaniu produktów i usług firm ubezpieczeniowych

 • Analiza potrzeb i wymagań Klienta jako nowy wymóg dla dystrybutorów ubezpieczeń – jak interpretować przepisy?
 • Produkt „szyty na miarę” - jako obowiązek lepszego dopasowania oferty do potrzeb Klienta
 • Jak zarządzać produktem ubezpieczeniowym po implementacji IDD?
 • Funkcjonowanie produktów ubezpieczeniowych na nowych zasadach – interpretacje formalno-prawne
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Łukasz
Łyczko

Nowe zasady dostępu do informacji o Kliencie – co można zyskać dzięki dyrektywie PSD2?

 • PSD2 jako impuls do wprowadzenia dopasowanej oferty w odpowiedzi na potrzeby Klienta
 • Dyrektywa PSD2 z punktu widzenia Klienta – jak zmieni się zakup polis?
 • Możliwości współpracy z instytucjami finansowymi – banki, firmy pożyczkowe i leasingowe
15:00

Przerwa kawowa

15:15
av

Piotr
Kusz

Relacje Klient – towarzystwo ubezpieczeniowe przy udziale brokera w procesie likwidacji szkód

 • Podstawy prawne działania brokera i jego rola w procesie ubezpieczeniowym
 • Proces likwidacji szkody z udziałem brokera
 • Najczęściej spotykane problemy w komunikacji Ubezpieczyciel - Klient
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Ewa
Świderska

Wzrost świadomości Klienta ubezpieczeniowego w kontekście dyrektywy IDD

 • Praktyczne aspekty dochodzenie praw Klienta ubezpieczeniowego
 • Obiektywne doradztwo dystrybutora - metoda zarządzania konfliktem interesów
 • Reklamacje według nowych zasad – nałożenie obowiązku rozpatrywania reklamacji na brokerów ubezpieczeniowych i multiagentów
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Hyrlik

Wpływ przepisów na różne modele dystrybucji ubezpieczeń

 • Modele dystrybucji przy udziale różnych kanałów (direct, telefon, internet)
 • Zdalna komunikacja z Klientem – możliwości wynikające z nowych przepisów
 • „Klient” w ubezpieczeniach grupowych. Jak określić krąg adresatów obowiązków informacyjnych zgodnie z dyrektywą IDD?
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Arkadiusz
Skrobich

Skutki naruszenia obowiązków przedkontraktowych w stosunku do Klienta

 • Roszczenia cywilnoprawne
 • Sankcje administracyjne
 • Kiedy występuje zbieg sankcji?
 • Jakie organy są uprawnione do kontroli naruszeń?
14:45

Przerwa kawowa

15:00

Dostępność do oferty produktowej przez Klientów – szanse i zagrożenia z punktu widzenia ubezpieczycieli

 • Możliwości rozwoju branży ubezpieczeniowej - zawieranie pakietów produktowych, rozwój nowych ofert (w tym łączenie usług)
 • Obowiązek ujawniania szczegółowych kosztów oferowanych produktów, w tym dystrybucji i wysokości prowizji agentów ubezpieczeniowych – kalkulacja zagrożeń związanych z przejściem Klienta do konkurencji
16:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Ochrona Klienta na nowych zasadach – Rozbudowane obowiązki informacyjne towarzystw ubezpieczeniowych
 • Wpływ regulacji na Zmiany w oferowaniu produktów i usług firm ubezpieczeniowych
 • Nowe Zasady dostępu do informacji o Kliencie – co można zyskać dzięki nowym rozwiązaniom prawnym?
 • Wzrost świadomości Klienta ubezpieczeniowego w kontekście najnowszych regulacji prawnych
 • Wpływ przepisów na różne modele dystrybucji ubezpieczeń
 • Nowe zasady dostępu do informacji o Kliencie – co można zyskać dzięki nowym rozwiązaniom prawnym?

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Obowiązujące oraz przyszłe zmiany w obszarze regulacji prawnych stanowią dla branży ubezpieczeniowej poważne wyzwania w relacjach z Klientem jak i w przystosowaniu obowiązujących przepisów do prawidłowego funkcjonowania firmy względem wytycznych.
Z dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń wynika, że interesy Klienta mają być przede wszystkim lepiej chronione i dopasowane do jego potrzeb. Natomiast informowanie Klienta o przetwarzaniu danych nie tylko wrażliwych, profilowaniu oraz rejestrowanie czynności przetwarzania to obowiązki wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Zmiany w przepisach prawnych to nie tylko wymogi, ale też nowe możliwości dla ubezpieczycieli do wprowadzenia dopasowanej oferty do potrzeb Klienta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu podczas którego dowiedzą się Państwo:

 • jak powinien wyglądać modelowy proces obsługi Klienta zgodnie z wymogami nowych przepisów,
 • jak interpretować przepisy związane z IDD - analiza potrzeb i wymagań Klienta,
 • o nowych możliwościach dla branży ubezpieczeniowej związanych z dyrektywą PSD2,
 • o zagrożeniach i obowiązkach wynikających ze wzrostu świadomości i dochodzenia praw Klienta ubezpieczeniowego,
 • dostępności do oferty produktowej przez Klientów – jakie są szanse i zagrożenia z punktu widzenia ubezpieczycieli.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych – Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działu takich jak:

 • Relacji z klientem
 • Zarządzania produktem
 • Prawnego
 • Produktów bankowych
 • Wsparcia sprzedaży
 • Finansowego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PSD2, IDD, RODO - nowe regulacje i obowiązki w relacji z Klientem ubezpieczeniowym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.04.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.05.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.05.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem PSD2, IDD, RODO - nowe regulacje i obowiązki w relacji z Klientem ubezpieczeniowym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Łukasz Łyczko

Radca prawny, PwC Legal

avatar

Ewa Świderska

Counsel, Kancelaria CMS

avatar

Arkadiusz Skrobich

Radca Prawny, Partner, Putz | Skrobich Kancelaria Prawna

avatar

Piotr Hyrlik

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piotr Hyrlik

avatar

Bartosz Kapuściński

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria TKZ

avatar

Tomasz Klemt

Prawnik, Kancelaria Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI

avatar

Piotr Kusz

Kierownik Zespołu Szkód Majątkowych, AON Polska Sp. z o.o.

Partnerzy