Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 08-09.05.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Krzysztof
Korus

av

Michał
Mostowik

Rachunek podstawowy w banku i SKOK

 • Usługi w rachunku podstawowym: obowiązkowe, niedozwolone, rozbieżności UUP vs PAD
 • Opłaty w rachunku podstawowym: wyjątki od zakazu opłat, algorytmy wyliczania wysokości opłat dopuszczalnych, "rachunkowość regulacyjna"  
 • Zmiana i wypowiedzenie rachunku podstawowego: lista przesłanek, trwały nośnik i powiadomienie w bankowości elektronicznej,  
 • Przenoszenie rachunku podstawowego: terminy, forma upoważnienia klienta, odpowiedzialność za szkody finansowe, podstawy ujawnienia tajemnicy bankowej i relacja z prawem do przenoszenia danych (RODO)
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Konrad
Stolarski

Zasady funkcjonowania schematu płatniczego

 • Systemy płatności,  schematy płatnicze, organizacje kartowe, wydawanie i acquiring instrumentów płatniczych: kiedy KIP, kiedy schemat, kiedy TPP, a kiedy paszport
 • Obowiązki polskich i zagranicznych schematów płatniczych oraz organizacji kartowych:  zgoda prezesa NBP na prowadzenie schematu i zmianę zasad wobec Prezesa NBP, informowanie o rozpoczęciu funkcjonowania schematu zagranicznego, informowanie o przetworzonych transakcjach, raportowanie incydentów, informacje na cele weryfikacji wysokości interchange, przedstawianie informacji na rządanie Prezesa NBP
 • Zasady funkcjonowania schematu: rozkład odpowiedzialność za zgodność zasad schematu pomiędzy organizację i uczestników, minimalne wymogi dotyczące zasad, sankcje za nieprzestrzeganie ustawy i zaleceń
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Zbigniew
Długosz

Problematyka transakcji nieautoryzowanych

 • Autoryzacja transakcji w PSD2: silne uwierzytelnianie klienta przy transakcjach i dostępie do rachunku, wyjątki od silnego uwierzytelniania dla transakcji zbliżeniowych, transportu, zaufanych odbiorców, transakcji zdalnych oraz możliwość stosowania risk based approach.   
 • Polskie orzecznictwo: prokonsumenckie podejście polskich sądów, rozbieżności przepisów UUP i PSD/PSD2, ciężar dowodu, staranność klienta, rola ostrzeżeń na stronach banków i KNF
 • Nieautoryzowane transakcje w PSD/PSD2: obniżenie limitu odpowiedzialności użytkownika, zmiana rozkładu odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, przypadek braku odpowiedzialności klienta za rażące niedbalstwo po wejściu w życie RTS EBA
 • Udział TPP w inicjowaniu płatności: obowiązek dostawcy prowadzącego rachunek zwrotu środków klientowi, roszczenie regresowe dostawcy prowadzącego rachunek do TPP, ciężar dowodu po stronie TPP
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Jan
Byrski

Opłaty interchange w świetle najnowszych zmian

 • Zasady obliczania wysokości opłat na pokrycie kosztów nadzoru
 • Formy wyrażenia zgody na ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową na gruncie ustawy o usługach płatniczych
 • Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce.
 • Nadzór NBP nad organizacjami płatniczymi w świetle MIFREG- obowiązki raportowania
 • Sankcje finansowe za naruszenie ustawy
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Jan
Jeliński

Obowiązki informacyjne dostawców w PSD2 i MIFREG

 • Obowiązki dostawców świadczących usługę rachunku płatniczego
 • Obowiązki informacyjne w zakresie pobieranych opłat przez dostawców prowadzących rachunki płatnicze
 • Zmiany umowy ramowej oraz zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych
 • Obowiązki informacyjne agenta rozliczeniowego przed zawarciem umowy ramowej i w trakcie jej trwania
 • Unblending opłat ponoszonych przez akceptanta na etapie oferty, umowy z akceptantem
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Krzysztof
Pycia

Rozwój rynku płatności - jak regulacje wpływają na jego rozwój?

 • Znaczenie regulacji
 • Rynek lokalny a rynki europejskie
 • Rozwój rynku płatności
 • Szanse czy zagrożenia?
15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Rachunek podstawowy w banku i SKOK
 • Zasady funkcjonowania schematu płatniczego
 • Problematyka transakcji nieautoryzowanych
 • Opłaty interchange w świetle najnowszych zmian
 • Obowiązki informacyjne dostawców w PSD2 i MIFREG
 • Rozwój rynku płatności - jak regulacje wpływają na jego rozwój?

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

8.02.2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, która nakłada na do-stawców usług płatniczych obowiązek oferowania usługi rachunku podstawowego oraz usługi przenoszenia rachunku. Ustawa nowelizująca wprowadza 18-miesięczny okres od dnia wej-ścia w życie ustawy na dostosowanie się dostawców do nowych przepisów.
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma implementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę PAD oraz dostosować ustawodawstwo do rozporządzenia interchange. Obok wdrażania regulacji unijnych nowe przepisy wprowadzają kolejny rodzaj działalności regulowanej podmioty prowadzące schematy płatnicze będą musiały uzyskać zgodę Prezesa NBP

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest do sektora finansowego w szczególności do:

 • przedstawicieli działów prawnych,
 • przedstawicieli działów bankowości elektronicznej,
 • przedstawicieli działów usług płatniczych,
 • przedstawicieli działów compliance
 • przedstawicieli działów IT
 • specjalistów do spraw przestępstw bankowych,
 • specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • dyrektorów
 • specjalistów
 • kadry managerskiej

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.03.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.04.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Partner, Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Dr Konrad Stolarski

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Michał Mostowik

Associate, Prawnik, dLK Legal

avatar

Dr Jan Byrski

Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Krzysztof Pycia

Ekspert, Obszar Usług Kartowych i Internetowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

avatar

Jan Jeliński

prawnik, Kancelaria Prawna Olech Babik i Wspólnicy