Raportowanie zgodnie z REMIT w praktyce

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 27-28.02.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Konrad
Kosicki

Obowiązki raportowania zgodnie z wymogami REMIT

 • Kontrakt standardowy vs kontrakt niestandardowy
 • Transakcje na zorganizowanej platformie vs transakcje OTC
 • Klasyfikacja kontraktów wynikająca z praktyki rynkowej
 • Umowy wielostronne – zasady raportowania w ramach REMIT
 • Terminy raportowania transakcji OTC
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Konrad
Kosicki

Raportowanie danych – pierwsze doświadczenia

Panel dyskusyjny

Moderator: Konrad Kosicki

13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Tomasz
Młodawski

Kanały raportowania

 • Posiadanie kodu ACER
 • Podpisanie umowy z TGE
 • Raportowanie poprzez stronę
15:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Daniel
Borkowski

Raportowanie transakcji zgodnie z REMIT na podstawie wytycznych ACER

 • Open letter on REMIT transaction reporting data quality
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Daniel
Borkowski

Problemy z raportowaniem w praktyce – kto odpowiada i jak się przed nimi chronić

 • Wątpliwości zgłaszane przez podmioty zobligowane do raportowania
 • Rozbieżności w raportach a kontrole
 • Wprowadzanie zmian do kontraktów
 • Co w przypadku, kiedy błędnie wygenerowano raport
 • Raporty typu „unieważnione”
 • Przypadek awarii systemu IT – alternatywne plany działania
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Andrzej
Nentwig

av

Andrzej
Walkiewicz

Wymiar odpowiedzialności za naruszenie zakazów wynikających z REMIT

 • Postępowanie kontrolne oraz wyjaśniające
 • Sankcje za naruszenie przepisów o raportowaniu
 • Współpraca URE, UOKiK i KNF z ACER w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT
14:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Obowiązki raportowania zgodnie z wymogami REMIT
 • Raportowanie danych – pierwsze doświadczenia
 • Kanały raportowania
 • Raportowanie transakcji zgodnie z REMIT – aspekty techniczne
 • Problemy z raportowaniem w praktyce – kto odpowiada i jak się przed nimi chronić
 • Wymiar odpowiedzialności za naruszenie zakazów wynikających z REMIT

Dlaczego warto wziąć udział?

W kwietniu wszedł w życie kolejny obowiązek związany z raportowaniem REMIT. Uczestnicy rynku energii wdrożyli już rozwiązania pozwalające im na bieżące ewidencjonowanie transakcji podlegające raportowaniu, ale dopiero praktyka pokazała, ile jeszcze jest niewiadomych w tym zakresie.
W trakcie warsztatu Prelegenci omówią wpływ nowych przepisów na sektor energetyczny, procedurę raportowania a także wymagany sposób publikacji danych. Dodatkowo zostaną poruszone wątpliwości zgłaszane przez podmioty zobligowane do raportowania.
Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo, jak rozróżniać kontrakty OTC na standardowe i niestandardowe oraz Eksperci odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.
Działania na hurtowym rynku energii mogą generować pewne ryzyka. Można je jednak ograniczyć dzięki podjęciu odpowiednich decyzji w tym obszarze.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy przede wszystkim do firm energetycznych:

 • Przedsiębiorstwa wytwarzające energię i gaz,
 • Spółki obrotu,
 • Spółki dystrybucyjne,
 • Spółki zajmujące się bilansowaniem handlowym,

Do kadry zarządzającej , dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Handlowy
 • Prawny
 • Finansowy
 • Strategii
 • Regulacji
 • Umów

Spotkanie dedykowane jest wszystkim podmiotom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z hurtowym rynkiem energii.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Raportowanie zgodnie z REMIT w praktyce „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 17.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 30.01.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 30.01.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Raportowanie zgodnie z REMIT w praktyce (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Konrad Kosicki

Adwokat, Counsel, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel

avatar

Tomasz Młodawski

Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

avatar

Daniel Borkowski

Radca prawny, Partner, Kancelaria Legal Partner

avatar

Andrzej Nentwig

Adwokat, Counsel, Współkieruje Zespołem Energy & Utilities, Kancelaria Prawna Bird & Bird

avatar

Andrzej Walkiewicz

Radca prawny, Senior Associate, Zespół Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird

Partnerzy