Reforma Europejskiego Systemu Handlu Emisjami

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł

Data: 02-03.10.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Zbigniew
Kozłowski

Reforma Dyrektywy o Systemie Handlu Uprawnieniami do emisji (EU ETS)

 • Aktualny stan Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
 • Zmiany w prawie dotyczące ETS w IV okresie rozliczeniowym
 • Sposoby dostosowania sektora energetycznego i przemysłowego do nowych norm systemu ETS
10:00

Przerwa kawowa

10:30
av

Katarzyna
Kłaczyńska

av

Wiktor
Krawczyk

av

Aleksander
Śniegocki

av

Maciej
Gomółka

av

Paweł
Różycki

Panel dyskusyjny: Nowe regulacje - szansą czy zagrożeniem dla energetyki

 • Wpływ nowych przepisów ETS na politykę energetyczną Polski

Moderator: Maciej Gomółka, Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny, Enea Bioenergia

Katarzyna Kłaczyńska, LL.M., Dyrektor Wykonawczy Praktyk Energetyki i Zasobów Naturalnych w EY Law

Wiktor Krawczyk, Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o.

Paweł Różycki, Zastępca dyrektora w Departamencie Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska

Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energii i Klimatu w Instytucie WiseEuropa

12:00
av

Katarzyna
Kłaczyńska

av

Tomasz
Ziomek

Funkcjonowanie systemu przydzielania darmowych uprawnień do emisji

 • Zasady przydzielania darmowych uprawnień do emisji po zmianach ETS
 • Wymagania wobec firm energetycznych związane z otrzymaniem darmowych uprawnień do emisji
 • Proces ubiegania się o derogacje dla elektroenergetyki
14:15
av

Agnieszka
Skorupińska

av

Piotr
Kocoł

Możliwości zarządzania uprawnieniami przez sektor energetyczny i przemysłowy

 • Formy handlu uprawnieniami i rodzaje zawieranych umów
 • Działania zapobiegające carbon leakage (ucieczka przed emisją) poza granice Unii Europejskiej
 • Zasady funkcjonowania rezerwy stabilizacyjnej rynku (MSR) i jej wpływ na system energetyczny i przemysłowy
15:45

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Wiktor
Krawczyk

Praktyczne aspekty monitorowania, rozliczania oraz weryfikowania wielkości emisji

 • Monitorowanie i raportowanie znaczących zmian zdolności produkcyjnych
 • Relacje z zewnętrznymi podmiotami (tj. laboratoriami, konsultantami, weryfikatorami) w zakresie przeliczania wielkości emisji
 • Sposoby rozliczenia wielkości emisji przez sektor energetyczny
 • Najczęstsze problemy dotyczące raportowania do KOBIZE
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dawid
Krakowiak

Mechanizmy wsparcia dla przemysłu i sektora energetycznego

 • Fundusz innowacyjny szansą na rozwój energetyki i przemysłu
 • Zasady funkcjonowania funduszu modernizacyjnego na rzecz energetyki
 • Ograniczenia w zakresie mechanizmów wsparcia dla energetyki
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Miłosz
Tomasik

Korelacja Dyrektywy NEC a Europejski System Handlu Emisjami

 • Wpływ Dyrektywy NEC na praktyki branży
15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Reforma Dyrektywy o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS)
 • Panel dyskusyjny: Nowe regulacje szansą czy zagrożeniem dla energetyki
 • Zasady przydzielania darmowych uprawnień do emisji po zmianach ETS
 • Możliwości zarządzania uprawnieniami przez sektor energetyczny i przemysłowy
 • Praktyczne aspekty monitorowania, rozliczania oraz weryfikowania wielkości emisji
 • Mechanizmy wsparcia dla przemysłu i sektora energetycznego
 • Korelacja Dyrektywy NEC a Europejski System Handlu Emisjami

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Komisja Europejska wciąż aktualizuje oraz udoskonala narzędzia do walki z zanieczyszczeniami powietrza. Dlatego też ogłoszone 28 lutego bieżącego roku założenia do reformy systemu handlu emisjami (EU ETS) na lata 2021-2030 zmieniają system IV okresu rozliczeniowego. Wprowadzone modyfikacje mają zwiększyć presję na redukcję CO2 dla elektrowni i przemysłu. Oznacza to podwojenie tempa wycofania z rynku nadwyżki uprawnień, które trafią do Rynkowej Rezerwy Stabilizacyjnej (MSR) rozpoczynającej swoją pracę od 1 stycznia 2019 r. Obowiązek wycofania z rynku uprawnień do emisji wysokości 800 mln ton CO2, jak również przyjęcie emisyjności na poziomie 450 kg CO2 na 1 MWh, może wykluczyć energetykę węglową. Komisja chce w ten sposób zagwarantować, że system pozostanie najskuteczniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem na redukcję emisji w UE. Podczas warsztatu zostaną Państwu przedstawione najbardziej istotne zagadnienia, które będą obowiązywać sektor energetyczny jak i przemysłowy po reformie ETS, kwestie formalne oraz problematyczne. Dodatkowo będą mieć Państwo możliwość wymiany doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego pt. Nowe regulacjeszansą czy zagrożeniem dla energetyki.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie) oraz przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora: metalurgicznego, mineralnego, cementowego, hutniczego, wapienniczego, chemicznego, koksowniczego, gospodarki odpadami.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, przedstawicieli departamentów i działów:

 • Ochrony Środowiska i Ekologii
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Kontroli i Eksploatacji
 • Inwestycji i Technicznych
 • Badania i Rozwoju
 • Prawnego
 • Strategii

Zapraszamy również kancelarie prawne świadczące usługi dla sektora energetycznego oraz przemysłu jak również firmy doradcze obsługujące ww. sektory.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 31.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 31.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Reforma Europejskiego Systemu Handlu Emisjami „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 21.08.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 31.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 31.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 01.10.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Reforma Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 31.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 31.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Miłosz Tomasik

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Zbigniew Kozłowski

Adwokat, of Counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Agnieszka Skorupińska

Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

avatar

Katarzyna Kłaczyńska

LL.M., Dyrektor Wykonawczy Praktyk Energetyki i Zasobów Naturalnych w EY Law

avatar

Wiktor Krawczyk

Prezes Zarządu, Audytor wiodący EU ETS, GHG Professional Sp. z o.o.

avatar

Aleksander Śniegocki

Kierownik Projektu Energii i Klimatu w Instytucie WiseEuropa

avatar

Maciej Gomółka

Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny, Enea Bioenergia

avatar

Dawid Krakowiak

Associate, Zespół Prawa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Kancelaria Dentons

avatar

Paweł Różycki

Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska

avatar

Piotr Kocoł

Adwokat, Członek Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, działającej w ramach Departamentu Energetyki i Projektów w CMS

avatar

Tomasz Ziomek

Associate w zespole Praktyki Energetyki i Zasobów Naturalnych oraz Zespole Doradztwa Regulacyjnego w EY Law

Partnerzy