Reforma postępowania cywilnego - nowa rzeczywistość sporów sądowych

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Centrum usług wspólnych, Transport - spedycja - logistyka, IT i nowe technologie, Produkcja, Finanse

Data: 09-10.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 10.09-10.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Opłaty sądowe według nowych zasad

 • Główne założenia nowelizacji
 • Dochodzenie roszczeń stanie się droższe - wpływ wzrostu opłat sądowych na rozszerzenie stosowania poddania się egzekucji na podstawie art. 777
 • Zmiany w opłatach stałych oraz kancelaryjnych
 • Przepisy przejściowe i komplikacje z nimi związane
Michał Kwieciński

Michał Kwieciński

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Przebieg postępowania i przygotowanie rozprawy

 • Posiedzenie przygotowawcze jako sposób rozwiązania sporu bez przeprowadzenia rozprawy
 • Obowiązek sporządzenia planu rozprawy
 • Plan rozprawy a skrócenie czasu trwania postępowań
 • Ukrócenie praktyk przewlekających postępowanie i sankcje za nadużycie prawa procesowego
 • Pouczanie przez sąd o prawdopodobnym wyniku sprawy
 • Informowanie przez sąd o możliwości rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej
Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Zmiany w postępowaniu klauzulowym/egzekucyjnym

 • Składanie wniosku o wszczęcie egzekucji na formularzu urzędowym
 • Wpływ uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności nadanemu wyrokowi zaocznemu na postępowanie egzekucyjne
 • Znowelizowane przesłanki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • Sposoby wnoszenia skarg na czynności komornika
 • Znowelizowane postępowanie w przedmiocie wyjawienia majątku
dr Piotr Sławicki

dr Piotr Sławicki

15:00

Podsumowanie zmian z 2018 r. dotyczących terminu przedawnienia roszczeń – problematyka

 • Wpływ zmian na odzyskiwanie należności
Łukasz Rodak

Łukasz Rodak

16:00

Zakończenie I dnia konferencji

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Koniec domniemania doręczenia i jego wpływ na odzyskiwanie należności

 • Rola komornika przy doręczeniu pozwu
 • Zawieszenie postępowania w przypadku niemożności doręczenia – co to oznacza dla powoda?
 • Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności a udostępnianie danych z rejestru PESEL
Marcin Maruszczak

Marcin Maruszczak

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Powrót postępowania gospodarczego i jego rzeczywisty wpływ na spory sądowe między przedsiębiorcami

 • Prymat dowodu z dokumentów nad dowodem z zeznań świadków w postępowaniu
 • Przymus powołania wszystkich dowodów przez strony w pozwie lub w odpowiedzi na pozew w postępowaniu gospodarczym
 • Prawidłowa umowa wyłączenia dowodu w postępowaniu gospodarczym i zarzut jej nieważności
 • Ograniczenie możliwości potrącenia wierzytelności i składania pozwów wzajemnych
dr Bartosz Karolczyk

dr Bartosz Karolczyk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowelizacja prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej

 • Rezygnacja z przesłanek negatywnych do otwarcia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych
 • Warunkowe uzyskanie oddłużenia
 • Możliwość umorzenia zobowiązań wierzyciela przez sąd
 • Nowy tryb zawarcia układu z wierzycielami w toku upadłości konsumenckiej
Bartosz Sierakowski

Bartosz Sierakowski

15:30

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorcy są, niestety bardzo często, narażeni na spory sądowe. Najnowsze zmiany w Kodeksie Postepowania Cywilnego tworzą nową rzeczywistość tychże sporów oraz postępowań cywilnych. Są to zmiany bardzo szerokie oraz istotne biznesowo, które powinny zainteresować nie tylko prawników, ale i wszystkich, którzy uczestniczą w życiu gospodarczym. Brak wiedzy jak prawidłowo przygotować się do procesu może narazić na spore koszty i wiele problemów. Bądź przygotowany! Nasi prelegenci podczas dwudniowego wydarzenia omówią wszystkie zmiany oraz podsumują to jak mogą one wpłynąć na przyszłe prowadzenie biznesu i dochodzenie roszczeń. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Opłaty sądowe według nowych zasad
 • Przebieg postępowania i przygotowanie do rozprawy
 • Zmiany w postępowaniu klauzulowym/egzekucyjnym
 • Koniec domniemania doręczenia i jego wpływ na odzyskiwanie należności
 • Nowelizacja prawa upadłościowego – w zakresie upadłości konsumenckiej

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów, kierowników oraz specjalistów różnych branż. Zapraszamy także kancelarie prawne oraz firmy doradcze.
Działy:

 • Prawny
 • Windykacji

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Reforma postępowania cywilnego - nowa rzeczywistość sporów sądowych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój nteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

Prowadzący

Bartosz Sierakowski

Bartosz Sierakowski

Radca Prawny, Partner, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

Radca Prawny, Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Marcin Maruszczak

Marcin Maruszczak

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria YLS

Michał Kwieciński

Michał Kwieciński

Adwokat, Partner Zarządzający RK Legal

dr Bartosz Karolczyk

dr Bartosz Karolczyk

Radca Prawny, Kancelaria DZP

Łukasz Rodak

Łukasz Rodak

Radca Prawny, Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy

dr Piotr Sławicki

dr Piotr Sławicki

Przewodniczący Wydziału, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij