Rekomendacja H – wzmocniona pozycja komórki do spraw zgodności

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 08.12.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Paweł
Ryszawa

System kontroli wewnętrznej z perspektywy II linii. Dokumentowanie funkcji kontroli

 • System kontroli wewnętrznej w banku
 • Role w systemie
 • Podział obowiązków między komórką ds. zgodności a pozostałymi komórkami II linii
 • Budowa matrycy funkcji kontroli (identyfikacja procesów i mechanizmów kontrolnych)
 • Wyodrębnianie celów szczegółowych systemu, ze szczególnym uwzględnieniem celów dotyczących zapewniania zgodności
 • Niezależne monitorowanie
 • Metodyki testowania
11:30

Przerwa kawowa

12:00
av

Paweł
Ryszawa

Rola i zadania komórki ds. zgodności banku

 • Dualna rola komórki ds. zgodności banku - compliance jako funkcja kontroli oraz komórka realizująca proces zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Obowiązki i ograniczenia komórki ds. zgodności
 • Współpraca komórki ds. zgodności z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Paweł
Ryszawa

Realizacja procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności

 • Metodyki realizacji poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Mapa ryzyka braku zgodności
 • Budowa i utrzymanie mapy ryzyka
 • Plan działań komórki ds. Zgodności
15:30
av

Wojciech
Kapica

Regulamin funkcjonowania komórki ds. Zgodności. Raportowanie w systemie kontroli wewnętrznej

 • Zawartość regulaminu. Mechanizmy zapewniające niezależność. Sposób zapewniania zasobów kadrowych. Prawa i obowiązki pracowników
 • Raportowanie do compliance i przez compliance. Relacje komórki ds. zgodności z organami statutowymi
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • System kontroli wewnętrznej z perspektywy II linii. Dokumentowanie funkcji kontroli.
 • Dualna rola komórki ds. zgodności banku - compliance jako funkcja kontroli oraz komórka realizująca proces zarządzania ryzykiem braku zgodności
 • Realizacja procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności

Dlaczego warto wziąć udział:

KNF wydała nową Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Rekomendacja ta zawiera zbiór dobrych praktyk, które przedstawiają oczekiwania KNF wobec banków w zakresie postępowania zgodnego z przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w banku. 
 
„Uwzględniając istotne zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu regulacyjnym od ostatniej nowelizacji rekomendacji w 2011 r.”- w aktualnej jej wersji zastosowanie ma podejście stanowiące o m. in. wzmocnionej pozycji komórki do spraw zgodności.
 
Co ważne; „postanowienia rekomendacji mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami w zakresie kontroli wewnętrznej banków, o których mowa w innych rekomendacjach i wytycznych Komisji”.
 
Dodatkowo, KNF oczekuje, że omawiana rekomendacja zostanie wprowadzona do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Komórka do spraw zgodności z racji rozległych obowiązków odnośnie weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego będzie musiała w sposób o wiele bardziej efektywny niż dotychczas zarządzać swoimi zasobami. Dlatego też udział w warsztacie pomoże państwu w dostosowaniu swoich przyszłych działań do wymogów stawianych przez KNF, a także pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości powstałe w związku z wydaniem nowej Rekomendacji H.

Warsztaty kierujemy do:

 • Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Compliance
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Audytu Wewnętrznego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rekomendacja H – wzmocniona pozycja komórki do spraw zgodności „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 17.11.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 17.11.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.12.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rekomendacja H – wzmocniona pozycja komórki do spraw zgodności (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.11.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.11.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Paweł Ryszawa

Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

Partnerzy