Relacja banków z organami nadzoru – nowe wyzwania

Grupa tematyczna: Banki

Data: 07-08.03.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 07.02-31.03.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – działania Prezesa UOKiK w oparciu o przykłady

 • Decyzje tymczasowe i zobowiązaniowe: szczególne przykłady przeciwdziałania zagrożeniom dla zbiorowych interesów konsumentów
 • Wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta – zakres stosowania, przypadki naruszeń
 • Publikowanie przez UOKiK w mediach ostrzeżeń i komunikatów o możliwych naruszeniach zbiorowych interesów konsumentów – wpływ na praktyki branży
dr hab. Grzegorz Materna

dr hab. Grzegorz Materna

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Proces kontrolny organów nadzoru (UOKiK, KNF) oraz ich konsekwencje w razie stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

 • Zasadność i cele kontroli dokonywanych przez regulatorów
 • Proces kontroli a wymiana informacji pomiędzy organami nadzoru
 • Decyzja zobowiązująca do zaniechania stosowania praktyk;
  • odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej
  • warunki nakładane na przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK
  • obowiązek sprawozdania wykonania decyzji
 • Kary pieniężne, przesłanki nakładania kar pieniężnych
Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowe obowiązki wobec konsumentów nakładane przez GIODO na banki w związku z wejściem w życie RODO

 • Korelacja prawa bankowego z RODO – propozycja zmian sektorowych
 • Profilowanie danych osobowych w RODO – aktualne wyzwania prawne
 • Obowiązki informacyjne instytucji finansowych w ramach profilowania
 • Zmiany w dokumentacji dotyczące umów, aneksów i regulaminów w związku z wdrożeniem RODO
 • Pozyskiwanie zgód, nowe elementy klauzul informacyjnych i ich zakres ( w tym wytyczne Grupy Roboczej 29)
Artur Piechocki

Artur Piechocki

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zmiana wzorców umownych oraz związane z tym obowiązki informacyjne wobec konsumentów

 • Warunki umów oraz regulaminów w stosunku do praw konsumentów - jak rzetelnie je formułować?
 • Dokonywanie zmian w regulaminach podczas obowiązywania umów zawartych na czas nieokreślony
 • Brak istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności wprowadzenia proponowanych zmian
 • Jednostronna modyfikacja (przykłady zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK klauzul modyfikacyjnych)
Izabela Biernat

Izabela Biernat

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Realizowanie obowiązków wobec konsumentów drogą elektroniczną

 • E – bankowość a cechy trwałego nośnika – zastosowanie technologii blockchain ( Stanowiko Prezesa UOKiK i Trybunału Sprawiedliwości)
 • Biometria – obowiązki informacyjne odnośnie potencjalnych zagrożeń, przykłady nadużyć
 • Rekomendacje KNF dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Praktyka UOKiK w sprawach naruszeń prawa konsumenckiego dokonywanych przez banki

 • Kompetencje UOKiK w sprawach naruszeń prawa konsumenckiego dokonywanych przez banki, w tym nowa regulacja klauzul abuzywnych
 • Pojęcie \"trwałego nośnika\" w praktyce decyzyjnej UOKiK i orzeczeniu BAWAG PSK Bank (C-375/15)
 • Działania UOKiK w sprawach kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach obcych (nieuwzględnianie ujemnej stawki bazowej LIBOR, klauzule indeksacyjne oraz ubezpieczenie niskiego wkładu własnego)
 • Kwestia reklamowania usług i produktów przez banki i inne instytucje finansowe
Marcin Alberski

Marcin Alberski

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ochrona konsumentów, to jeden z najbardziej aktualnych problemów prawnych podlegających kolejnym, licznym regulacjom.
Stosunki cywilnoprawne pomiędzy bankami a konsumentami zajmują istotną i specyficzną pozycję w zakresie przepisów, dotyczących ochrony praw konsumenta, a nasze spotkanie pozwoli Państwu na lepsze poznanie tej tematyki, która nawet od doświadczonych pracowników banków wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Dlatego podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia:

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – działania Prezesa UOKiK
 • Proces kontrolny organów nadzoru oraz ich konsekwencje w razie stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Nowe obowiązki banków wobec konsumentów w związku z wejściem w życie RODO
 • Realizowanie obowiązków wobec konsumentów drogą elektroniczną
 • Zmiana wzorców umownych oraz związane z tym obowiązki informacyjne wobec konsumentów
 • Przykłady naruszeń dokonywanych przez banki a rola UOKiK - case study

Grupa docelowa:

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom banków a w szczególności:

 • Działom prawnym
 • Działom compliance
 • Działom ubezpieczeń
 • Działom finansowym
 • Działom sprzedaży
 • Działom obsługi klienta
 • Doradcom klienta w bankach
 • Doradcom kredytowym
 • Osobom zajmującym się obsługą rachunków bankowych
 • Pracownikom kontroli wewnętrznej i audytu

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Relacja banków z organami nadzoru – nowe wyzwania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.01.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 06.02.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 06.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Relacja banków z organami nadzoru – nowe wyzwania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

dr hab. Grzegorz Materna

dr hab. Grzegorz Materna

Radca Prawny, Kancelaria Hansberry Tomkiel

Izabela Biernat

Izabela Biernat

Adwokat, Kancelaria Prawna CMS

Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Radca prawny, Partner w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

Marcin Alberski

Marcin Alberski

Senior Associate, Kancelaria Bird & Bird

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij