Relacja wykonawca - podwykonawca - problemy, trudności, wyzwania

Grupa tematyczna:
Branża budowlana

Data: 16.04.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Proces przygotowania i zawarcie umowy podwykonawczej

 • Istotne klauzule umowne i zależności pomiędzy umową podwykonawczą a umową główną
 • Wysokość i sposób zapłaty wynagrodzenia
 • Zależności odbiorowe
 • Kary umowne za opóźnienie w realizacji umowy i inne zabezpieczenia (np. kaucja gwarancyjna)
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy
10:45

Networking, przerwa kawowa

11:15

Jak odpowiednio zarządzać umową podwykonawczą

 • W jaki sposób na bieżąco zarządzać roszczeniami? - perspektywa wykonawcy i podwykonawcy
 • Zależności pomiędzy roszczeniami podwykonawcy do wykonawcy a roszczeniami wykonawcy do inwestora - czy istnieje prosty „pas transmisyjny”?
 • Żądanie wystawienia gwarancji zapłaty - wady i zalety tego sposobu zabezpieczenia pozycji podwykonawcy i wykonawcy
 • Kwestie dowodowe i dokumentowe - jak skutecznie przygotować się do sporu jeszcze na etapie wykonywania umowy?
 • Solidarna odpowiedzialność inwestora - istotne aspekty nowelizacji art. 647[1] k.c. dla wykonawcy i podwykonawcy
12:45

Przerwa na lunch

13:45

Istotne roszczenia i spory w kontraktach budowlanych

 • Rodzaje roszczeń w kontrakcie budowlanym
 • Roszczenia czasowe i finansowe - sposób dochodzenia, charakterystyka
 • Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń
 • Przedawnienie i terminy zawite (Subklauzula 20.1 FIDIC)
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Przygotowanie i zawarcie umowy podwykonawczej
 • Zarządzanie umową podwykonawczą
 • Roszczenia i spory w umowach budowlanych

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

W trakcie realizacji projektów budowlanych w relacji wykonawca i podwykonawca występuje między stronami proces zawarcia umowy. Doświadczenie jednak wskazuje, że już na etapie tworzenia kontraktu dochodzi do wielu niedopatrzeń co wiąże się z późniejszym konfliktem w zakresie odpowiedzialności za działania. Dlatego też warto zwrócić uwagę, że relacje wykonawcy z podwykonawcą obarczone są ogromnym ryzykiem finansowym dla obu stron. Podczas szkolenia wszystkie te wątpliwości wynikające w procesie zawierania umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą zostaną wyjaśnione. Eksperci również przedstawią mechanizmy zabezpieczeń i klauzul, umożliwiających rozłożenie na poszczególne podmioty odpowiedzialności za wykonanie danej inwestycji.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli firm budowlanych- wykonawców oraz podwykonawców w szczególności
do działów:

 • Prawnych
 • Umów
 • Kontraktowania
 • Rozwoju
 • Kadry Zarządzającej

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Relacja wykonawca - podwykonawca - problemy, trudności, wyzwania „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 16.03.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 16.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Relacja wykonawca - podwykonawca - problemy, trudności, wyzwania (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Dr Rafał Morek

Adwokat, Partner, Kancelaria K&L Gates

avatar

Dominika Jędrzejczyk

Junior Associate, Kancelaria K&L Gates

avatar

Michał Szumbarski

Associate,Kancelaria K&L Gates

avatar

Łukasz Gembiś

Associate, Kancelaria K&L Gates

Partnerzy