Relacje OSD i spółek obrotu w świetle nowelizacji Prawa energetycznego

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 25-26.02.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.01-26.02.2019

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00

Wpływ zmian w Prawie energetycznym na zasady i procedury kształtowania się umów pomiędzy OSD a sprzedawcami energii

 • Nowe uprawnienia Prezesa URE względem zmian treści umów o świadczenie usług
 • Konkurencyjne zasady relacji umownych pomiędzy sprzedawcą a OSD również z tymi z grup kapitałowych
 • Nowe uprawnienia Prezesa URE do rozstrzygania, czy nowo przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci należy uznać za nowe czy istniejące
 • Zawieranie umów z wytwórcami energii - OZE i kogeneracji
Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Wytyczne i obowiązki spoczywające na OSD i sprzedawcy wynikające z umowy na sprzedaż rezerwową

 • Obowiązek zawierania umów sprzedaży rezerwowej z wybranym sprzedawcą
 • Pełnomocnictwo operatora w zakresie zawarcia umowy na sprzedaż rezerwową
 • Dostosowanie IRiESD do wprowadzonego mechanizmu sprzedaży rezerwowej
 • Dodatkowy mechanizm zabezpieczający w sytuacji niepodjęcia sprzedaży przez spółkę obrotu
 • Odpowiedzialność przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji w zakresie wstrzymania dostaw energii - kwestia bonifikat
Jacek Karp

Jacek Karp

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Nowa procedura zmiany sprzedawcy energii - poszerzenie dostępu sprzedawców do danych klienta

 • Komunikacja pomiędzy OSD i spółkami obrotu w zakresie pozyskiwania, zarządzania, przekazywania danych oraz udostępniania danych
 • Rola operatora informacji pomiarowych i CSIP
 • Aktualizacja kwestii formalnych przy procedurze zmiany sprzedawcy
 • Współpraca przedsiębiorstw dystrybucji ze spółkami obrotu w zakresie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
Jacek Karp

Jacek Karp

15:00

Czy więcej inteligencji oznacza mniej bezpieczeństwa? Smart grid w kontekście RODO

 • polityka UE w zakresie smart grid
 • krwiobieg danych, czyli jak można przetwarzać dane osobowe w inteligentnych sieciach?
 • odpowiedzialność i uprawnienia
 • prywatność i bezpieczeństwo
 • instalacja liczników i naliczanie opłat
Michał Starczewski

Michał Starczewski

16:30

Zakończenie I dnia konferencji

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Zasady funkcjonowania centralnego systemu informacji pomiarowych – nowa instytucja Operatora Informacji Pomiarowych (OIP)

 • Zakres obowiązków OIP i odpowiedzialność za nieprawidłowości
 • Współpraca OIP z OSD, Sprzedawcami, URE, Wytwórcami i Odbiorcami
Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Integracja systemów teleinformatycznych Sprzedawców i OSD z centralną bazą

 • Centralna Baza Danych Pomiarowych a systemy teleinformatyczne w OSD - prawidłowy sposób jak bezpiecznie przesyłać dane?
 • Zarządzanie Pomiarami OSD: akwizycja i udostępnianie wszystkim interesariuszom informacji pomiarowych z sieci dystrybucyjnej
 • Zagrożenia oraz sposoby ochrony systemów teleinformatycznych
 • Jak powinien wyglądać proces zarządzania usuwania awarii i pracy nad siecią
Piotr Pietrucha

Piotr Pietrucha

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Funkcjonowanie Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych i ich wpływ na działalność OSD

 • projektowane rozwiązania systemowe w zakresie zamkniętych systemów dystrybucyjnych - najważniejsze zmiany dla OSD
 • prawa i obowiązki operatorskie ZSD w świetle nowelizacji ustawy “Prawo energetyczne”
 • kalkulacja płatności należnych od odbiorców końcowych na podstawie stawek opłat wynikających z taryfy OSD wyższego rzędu
 • postulaty dalszych zmian prawodawstwa w zakresie ZSD
Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

15:30

Zakończenie konferencji oraz wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wytyczne i obowiązki spoczywające na OSD i sprzedawcy wynikające z umowy na sprzedaż rezerwową
 • Standardy techniczne dostępu do Centralnej Bazy Danych i wymiany informacji pomiarowych
 • Nowe zasady i procedury kształtowania się umów pomiędzy OSD a sprzedawcami energii
 • System inteligentnego opomiarowania

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ministerstwo Energii opracowało nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”. Projekt ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej. Wprowadza się m.in. systemowe rozwiązania w zakresie inteligentnego opomiarowania, a także umocowanie operatora systemu dystrybucyjnego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego (tzw. sprzedaż rezerwowa) oraz dodatkowy mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży. Ponadto Centralny System Wymiany Informacji zostanie zastąpiony przez Centralny System Informacji Pomiarowych, który będzie zarządzany przez Operatora Informacji Pomiarowych. Projekt nowelizacji również przewiduje zmiany do Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych. Większość tych zmian wpłynie na wygląd relacji Operatorów Systemu Dystrybucyjnego ze spółkami obrotu. Na naszej konferencji dowiecie się Państwo:

 • jakie aspekty związane ze współpracą ulegną zmianie i w jaki sposób się do nich dostosować
 • zostaną omówione zasady i procedury kształtowania się umów pomiędzy OSD a sprzedawcami energii
 • jakie wytyczne i obowiązki spoczywające na OSD i sprzedawcy wynikają z umowy o sprzedaż rezerwową oraz w procedurze zmiany sprzedawcy

Dodatkowo szczegółowo poruszymy temat standardów technicznych dostępu do centralnej bazy danych i wymiany informacji pomiarowych.

Grupa docelowa:

Konferencję kierujemy do dyrektorów, kierowników, specjalistów, menedżerów działów:

 • Sprzedaży
 • Usług Dystrybucyjnych
 • Usług Operatorskich
 • ds. Umów Dystrybucyjnych
 • ds. Umów i Kontraktów
 • Obsługi Klienta
 • Prawnych
 • Technicznych
 • Obrotu Energią
 • Rozwoju Energetyki
 • Rozliczeń Energii Elektrycznej

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Relacje OSD i spółek obrotu w świetle nowelizacji Prawa energetycznego „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.01.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.01.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.01.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.02.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Relacje OSD i spółek obrotu w świetle nowelizacji Prawa energetycznego (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

Adwokat, Kancelaria HWW

Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

Counsel w Kancelarii prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions)

Michał Starczewski

Michał Starczewski

BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer

Piotr Pietrucha

Piotr Pietrucha

Siemens

Łukasz Batory

Łukasz Batory

Banasik Woźniak i Wspólnicy

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate, Kancelaria Bird & Bird

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij