Remediacja – problematyka realizacji inwestycji i transakcji na rynku nieruchomości

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł, Branża budowlana, Branża deweloperska

Data: 29.06.2017 r.

Cena: 1095 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Bartosz
Kuraś

av

Dominik
Wałkowski

Zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego w obrębie nieruchomości

 • Dwa reżimy odpowiedzialności: zanieczyszczenie jako szkoda w powierzchni ziemi i problematyka historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Kto ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie?
 • Ustalenie planu remediacji i zakres jej przeprowadzenia
 • Możliwość uwolnienia się od obowiązku przeprowadzenia remediacji
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dominik
Wałkowski

Identyfikacja zanieczyszczenia powierzchni ziemi

 • Zmiany dotyczące identyfikacji zanieczyszczenia wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w sprawie zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Czy organy administracji mogą nałożyć obowiązek badania stanu środowiska gruntowo-wodnego?
 • Jakie są skutki wykrycia zanieczyszczenia po rozpoczęciu procesu inwestycyjnego na nieruchomości?
 • Wpływ nowego rozporządzenia na toczące się postępowania dotyczące identyfikacji zanieczyszczeń oraz na już wydane decyzje ustalające plan remediacji
 • Publicznie dostępne rejestry i bazy danych informacji o zanieczyszczeniu powierzchni ziemi
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Bartosz
Kuraś

Uzyskiwanie pozwolenia zintegrowanego a badania zanieczyszczenia gleby

 • Kiedy konieczne jest sporządzenie raportu początkowego
 • Zawartość raportu początkowego
 • Postanowienia pozwolenia zintegrowanego dotyczące badań zanieczyszczenia gleby oraz odpowiedzialność za ich naruszenie
 • Raport końcowy i odpowiedzialność za zanieczyszczenie nieruchomości wskutek eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego
15:00
av

Dominik
Wałkowski

Kształtowanie postanowień umownych w transakcjach dotyczących nieruchomości

 • Zabezpieczenie interesów kupującego i sprzedawcy w umowach dotyczących nieruchomości: oświadczenia, kary umowne, rękojmia, odstąpienie od umowy
 • Czy badanie zanieczyszczenia nieruchomości przed transakcją ma sens?
 • Formułowanie oświadczeń i zapewnień dotyczących zanieczyszczenia nieruchomości
 • Roszczenia kupującego wobec sprzedawcy w związku z zanieczyszczeniem ujawnionym po transakcji
 • Roszczenia odszkodowawcze właściciela nieruchomości wobec jej najemcy (dzierżawcy, użytkownika) za zanieczyszczenie nieruchomości
 • Czy najemca lub dzierżawca odpowiadają za zanieczyszczenie?
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Podstawowe zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego w obrębie nieruchomości
 • Identyfikacja zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Uzyskiwanie pozwolenia zintegrowanego a badania zanieczyszczenia gleby
 • Kształtowanie postanowień umownych w transakcjach dotyczących nieruchomości

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Na początku września 2016 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Reguluje ono kwestie dotyczące sposobu wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, określa dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia oraz zawiera ich poszerzoną listę. Rozporządzenie to stanowi dopełnienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z 2014 r.
Podczas warsztatu nasi Eksperci poruszą praktyczne problemy związane z odpowiedzialnością za zanieczyszczenie nieruchomości oraz dotyczące realizacji i transakcji na rynku nieruchomości. Eksperci zwrócą uwagę na istotne postanowienia umów, w tym te które stanowią skuteczne zabezpieczenie na wypadek nabycia zanieczyszczonej nieruchomości. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy Deweloperów oraz Przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność przemysłową, zwłaszcza w sektorach: metalurgicznym, mineralnym, cementowym, hutniczym, wapienniczym, chemicznym i koksowniczym, a także tych zajmujących się gospodarką odpadami.
W szczególności zapraszamy Specjalistów, Kierowników i Dyrektorów z działów:

 • inwestycji
 • realizacji inwestycji
 • ochrony środowiska
 • prawnych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Remediacja – problematyka realizacji inwestycji i transakcji na rynku nieruchomości „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 21.04.2017 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 21.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Remediacja – problematyka realizacji inwestycji i transakcji na rynku nieruchomości (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Bartosz Kuraś

radca prawny, Wardyński i Wspólnicy

avatar

Dominik Wałkowski

adwokat, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy