Rola i obowiązki audytu wewnętrznego w bankach w oparciu o zmiany regulacyjne

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 19-20.02.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Justyna
Czekaj

Odpowiedzialność oraz zasady współpracy pomiędzy komórką compliance a komórką audytu

 • podział obowiązków pomiędzy działem audytu a działem compliance zgodnie z Rekomendacją H
 • projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej na poziomie II i III linii
 • opracowanie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli na przykładach - porównanie perspektyw komórek audytu oraz compliance
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Adam
Chwalisz

Efektywne sporządzenie planu audytu – case study

 • istotne informacje potrzebne do stworzenia planu audytu
 • współpraca z Zarządem oraz innymi komórkami organizacyjnymi w wyznaczeniu obszarów objętych audytem
 • analiza procesu identyfikacji i oceny ryzyk uwzględniająca sposób zarządzania ryzykiem na potrzeby planowania działań audytu
 • dobre praktyki w oparciu o case study
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Rafał
Wojciechowski

Obowiązki audytu wewnętrznego odnośnie zasad zarządzania ryzykiem płynności

 • przeglądy procesów zarządzania ryzykiem płynności (zapewnienie zgodności z CRR, Uchwałami i Rekomendacjami KNF / EBA / BCBS)
15:00
av

Rafał
Wojciechowski

Analiza nowych rekomendacji EBA dotyczących procesów zarządzania ryzykiem wewnętrznym banku w kontekście działalności audytu

 • mapowanie kategorii sprawozdań finansowych z regulacyjnymi kategoriami ryzyka
 • metody zarządzania ryzykiem instytucji finansowej
 • cele i strategie odnośnie powiązania z wybranymi modelami biznesowymi w kontekście roli oraz zadań komórki audytu wewnętrznego
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Łukasz
Cichy

Badanie audytowe wdrożenia Rekomendacji H KNF organizacja systemu kontroli wewnętrznej

 • zapewnianie zgodności
 • audyt wewnętrzny
 • rekomendacja H KNF a system kontroli wewnętrznej w innych rekomendacjach KNF
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Analiza nowych rekomendacji EBA dotyczących procesów zarządzania ryzykiem wewnętrznym banku w kontekście działalności audytu

 • mapowanie kategorii sprawozdań finansowych z regulacyjnymi kategoriami ryzyka
 • metody zarządzania ryzykiem instytucji finansowej
 • cele i strategie odnośnie powiązania z wybranymi modelami biznesowymi w kontekście roli oraz zadań komórki audytu wewnętrznego
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Sylwia
Bąkowska

Monitorowanie efektywności realizacji zaleceń poaudytowych

 • regularne monitorowanie efektywności zaleceń poaudytowych
 • wybór formy monitorowania efektywności zaleceń poaudytowych
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Mechanizmy kontrolne a rola audytu wewnętrznego
 • Odpowiedzialność oraz zasady współpracy pomiędzy komórką compliance a komórką audytu
 • Efektywne sporządzenie planu audytu – case study
 • Analiza nowych rekomendacji EBA dotyczących procesów zarządzania ryzykiem wewnętrznym banku w kontekście działalności audytu
 • Sprawdzanie efektywności realizacji zaleceń wydanych w ramach badań audytowych

Dlaczego warto wziąć udział:

W ostatnim czasie miało miejsce wiele zmian prawnych rzutujących na działalność audytu wewnętrznego w bankach.
W maju 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.
Do końca 31 grudnia 2017 r. KNF, oczekuje, iż banki dostosują swoją działalność do Rekomendacji H. Zostały również wydane wytyczne EBA dotyczące celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem w bankach. Dlatego też departament audytu wewnętrznego stoi przed wieloma wyzwaniami w związku z koniecznością dostosowania podejmowanych działań do obecnych regulacji.

Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiecie się Państwo m. in.:

 • Jakie środki zastosować, aby zapewnić przestrzeganie mechanizmów kontroli?
 • Na czym obecnie polega odpowiedzialność oraz jakie są zasady współpracy między komórką compliance a audytem wewnętrznym?
 • W jaki sposób efektywnie sporządzić plan audytu?
 • Jakie są sprawdzone metody odnośnie przeprowadzania prac audytowych?
 • Jakie oczekiwania zostały wskazane w nowych wytycznych wydanych przez EBA?

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Compliance
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Audytu Wewnętrznego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rola i obowiązki audytu wewnętrznego w bankach w oparciu o zmiany regulacyjne „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 08.01.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 19.01.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 19.01.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.02.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rola i obowiązki audytu wewnętrznego w bankach w oparciu o zmiany regulacyjne (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Justyna Czekaj

Radca Prawny, Akademia Compliance

avatar

Dr Łukasz Cichy

Radca Prawny, Governance Risk Compliance Director, Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Sylwia Bąkowska

Menedżer ds. audytu wewnętrznego, Nest Bank S.A.

avatar

Adam Chwalisz

CGAP, CFE, Prawnik, Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej PIKW

Partnerzy