Rozliczenia energii elektrycznej, gazu oraz ciepła - najczęstsze problemy i aktualne wyzwania

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 12-13.09.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Tomasz
Wróblewski

av

Bartłomiej
Chałupiński

av

Mateusz
Kania

Rozliczenia odbiorców końcowych z rozróżnieniem na klientów indywidualnych i biznesowych

 • Kluczowe parametry rozliczeniowe: okresy rozliczeniowe, grupy taryfowe, rozliczenia z prognozami oraz rozliczenia rzeczywiste
 • Szczegółowe kwestie dotyczące rozliczeń odbiorców z dystrybutorami np. rozliczanie przekroczeń mocy umownej a Rozporządzenie taryfowe
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Krzysztof
Billewicz

Wpływ danych pomiarowych na przebieg rozliczeń energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej

 • Zarządzanie danymi o zużyciach energii w systemie pomiarowym w tym ochrona tych danych
 • Obowiązek rozliczenia na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych a brak dostępu do tych danych – jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Weryfikacja odczytów licznika i wpływ braku danych na jakość rozliczeń
 • Obowiązek przekazywania danych pomiarowych dotyczących jednostek fizycznych na potrzeby weryfikacji wykonania obowiązku mocowego oraz na potrzeby rozliczeń
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Krzysztof
Billewicz

Rozliczenia pomiędzy OSD a spółkami obrotu

 • Parametry brane pod uwagę przy rozliczeniach pomiędzy poszczególnymi stronami
 • Problematyczne sytuacje związane z rozliczeniami końcowymi i przekazaniem danych przez operatora w związku z zakończeniem umowy
 • Rozliczenia związane z bilansowaniem handlowym – identyfikacja ryzyka i wykrywanie nieprawidłowości
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

inż.
Karol
Marczak

Odrębne zasady rozliczeń dotyczące klientów będących prosumentami

 • Rozliczenia na podstawie bilansowania międzyfazowego oraz systemu opustów
 • Obowiązek informacyjny prosumenta o zmianach wpływających na rozliczenia
 • Jak rozwiązać problem dotyczący strat w rozliczeniach prosumentów? Czy pokrywać straty z opłaty OZE?
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Wróblewski

av

Bartłomiej
Chałupiński

av

Mateusz
Kania

Rozliczenia poszczególnych składników opłat na fakturach prognozowych oraz rozliczeniowych

 • Problem podwójnego fakturowania – jak rozwiązać taką sytuację, gdy już nastąpiła?
 • Korekty i sprostowania dotyczące błędów w fakturach
 • Sposoby określenia wielkości błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
 • Rozliczanie kosztów e-fakturą
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Aleksandra
Zielonka

Reklamacje klientów dotyczące nieprawidłowości w procesie rozliczeń

 • Odpowiedzialność stron w przypadku przerw w dostawie energii oraz wpływ wstrzymania dostawy na rozliczenia z klientem
 • Najczęściej popełniane błędy: błędne rozliczenie mocy umownej, błędne rozliczenie energii biernej, błędne wskazanie przyjęte do rozliczenia, korekta zaliczek z powodu braku poboru w danym okresie
15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Kluczowe parametry rozliczeniowe
 • Rozliczenia pomiędzy OSD a spółkami obrotu
 • Problem podwójnego fakturowania
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Bilansowanie handlowe
 • Brak dostępu do danych pomiarowych
 • Rozliczenia prosumentów

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Konsumpcja energii elektrycznej i gazu idzie w parze z kontrolą ich zużycia. Nieprawidłowości rozliczeń energii elektrycznej i gazu stanowią problematyczny aspekt działalności spółek energetycznych. W praktyce spółki energetyczne borykają się z licznymi problemami w zakresie rozliczeń energii elektrycznej i gazu. W ostatnich latach odbiorcy końcowi coraz częściej dokonują zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, co skutkuje licznymi problemami spółek w zakresie rozliczeń odbiorców końcowych, pojawia się również problem podwójnego fakturowania. Dodatkowo w dobie rosnącej świadomości klienta, spółki odnotowują reklamacje, których rozpatrzenie kończy się licznymi korektami rozliczeń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, podczas którego skupimy się na najczęstszych nieprawidłowościach rozliczeń energii elektrycznej i gazu z którymi borykają się sprzedawcy i operatorzy w sektorze energetycznym.

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek dystrybucyjnych oraz obrotu z sektora energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Rozliczeń
 • Sprzedaży
 • Handlowych
 • Obrotu Energią Elektryczną i Gazem
 • Obsługi zgłoszeń Specjalnych
 • Energetycznych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozliczenia energii elektrycznej, gazu oraz ciepła - najczęstsze problemy i aktualne wyzwania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 27.07.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.08.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozliczenia energii elektrycznej, gazu oraz ciepła - najczęstsze problemy i aktualne wyzwania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Wróblewski

Manager, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Aleksandra Zielonka

Aplikant adwokacki, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

avatar

Bartłomiej Chałupiński

Senior consultant, Doradca podatkowy, Olesiński&Wspólnicy

avatar

Mateusz Kania

Consultant, Olesiński&Wspólnicy

avatar

inż. Karol Marczak

Współwłaściciel firmy Brewa

avatar

Krzysztof Billewicz

Niezależny ekspert w elektroenergetyce

Partnerzy