Rozliczenie energii elektrycznej klientów indywidualnych i biznesowych

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 13-14.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Anna
Tomczyk

Formy rozliczeń wobec rosnącej świadomości klienta energetycznego

 • Przejrzysta struktura cen i opłat na rachunku za energię elektryczną
 • Składniki opłat na fakturach za energię oraz sposoby ich rozliczania
 • Istotne parametry rozliczenia (okresy rozliczeniowe, grupy taryfowe, rozliczanie z prognozami i rozliczenia rzeczywiste)
 • Zasady korygowania faktur VAT dla klienta
 • Storno do faktury
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Michał
Tomasiak

Rozliczanie reklamacji klienta

 • Kształtowanie odpowiedzialności stron przy przerwach w dostawie energii elektrycznej
 • Wpływ wstrzymania dostaw prądy w procesie reklamacji  na rozliczenie z klientem
 • Obowiązki informacyjne stron w trakcie reklamacji
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Wojciech
Andrzejewski

av

Monika
Bogdał

Nieprawidłowości rozliczeń przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej

 • Problematyka przepisywania umów przy zmianie sprzedawcy – case study
 • Zmiana sprzedawcy a rozliczenia końcowe z klientem
 • Podwójne fakturowanie
 • Zasady procesu zawierania umowy z klientem  – dokumenty i prawo do odstąpienia
15:30
av

Bartosz
Wysocki

Sposoby prowadzenia rozliczeń – dobre praktyki

 • Sprawdzone sposoby prowadzenia rozliczeń klienta, w tym rozliczanie za okres wsteczny
 • Model wyliczania wartości bonifikat, klasyfikacji reklamacji i odpowiedzi odbiorcy. Sytuacje uznania zasadności reklamacji odbiorcy w połączeniu z brakiem realizacji jej w systemach bilingowych
 • Usprawnienia w zakresie rozszerzenia wachlarza działalności usługowej dla klienta  – zapotrzebowanie i wycena
 • Rozliczanie skomplikowanych składników opłat za usługi dystrybucyjne
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Piotr
Szewczuk

Problematyczne rozliczanie energii elektrycznej z perspektywy konsumenta

 • Procedury postępowania w przypadku sprostowań po wystąpieniu błędów fakturowych po stronie spółki energetycznej: błąd ludzki, błąd zaplecza technicznego
 • Obowiązek rozliczania na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych a brak dostępu do tych danych
 • Sprawdzone sposoby radzenia sobie z problematyką niewypłacalności odbiorcy
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Marta
Kupczak-Strzelecka

Zapisy umowne w kontekście rozliczeń z klientem

 • Problemy klauzul niedozwolonych w umowach z konsumentami
 • Polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentów
 • Formy optymalnych zapisów w umowach w kontekście rozliczeń i korekt
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Grzegorz
Furtak

Opłaty za energię z perspektywy klienta - czy klienci wiedzą i pamiętają ile kosztuje ich energia?

 • Markery cenowe oferty
 • Wrażliwość cenowa na opłaty dodatkowe
 • Postawa oszczędzania
 • Wyniki badania - „Czy klienci wiedzą i pamiętają ile kosztuje ich energia?”
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Formy rozliczeń wobec rosnącej świadomości klienta energetycznego
 • Rozliczanie reklamacji klienta
 • Nieprawidłowości rozliczeń przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej
 • Sposoby prowadzenia rozliczeń – dobre praktyki
 • Problematyczne rozliczanie energii elektrycznej z perspektywy konsumenta
 • Zapisy umowne w kontekście rozliczeń z klientem
 • Opłaty za energię z perspektywy klienta - czy klienci wiedzą i pamiętają ile kosztuje ich energia?

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Transformacja modelu energetycznego obliguje rynek do zwrócenia się w stronę odbiorcy końcowego, który nie jest już bierny. Konsumpcja energii elektrycznej idzie w parze z kontrolą zużycia. W związku z taką przemianą proponujemy Państwu spotkanie dedykowane w zakresie rozliczeń energii elektrycznej klienta indywidualizowanego. Zagadnienia obejmują szczegółową kwestię zmiany sprzedawcy i związane z tym kwestie rozliczeń. Praktyczne podejście do korygowania należności, w szczególności przy uwzględnieniu zapisów rozporządzeń taryfowych oraz nowelizacji prawa energetycznego. Ważne aspekty związane z umowami m.in. klauzule niedozwolone, prawo do odstąpienia, kary umowne. Eksperci przybliżą Państwu metody zapobieganiu przedawnieniu roszczeń czy procedury postępowania w przypadku sprostowań po wystąpieniu błędów fakturowych po stronie spółki energetyczne. Dodatkowo poruszane zostaną sposoby na identyfikacje zapotrzebowania klientów na usługi i ich wycena.

Grupa docelowa:

Do udziały w warsztacie zapraszamy specjalistów i kierowników przedsiębiorstw energetycznych. W szczególności osoby z działów:

 • Sprzedaży
 • Rozliczeń
 • Finansowych
 • Energetycznych
 • Obsługi Klienta
 • Back Office
 • Reklamacji
 • Biura Rozliczeń
 • Windykacji
 • Pion Obsługi Rynku Masowego

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozliczenie energii elektrycznej klientów indywidualnych i biznesowych „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 30.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 13.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 13.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozliczenie energii elektrycznej klientów indywidualnych i biznesowych (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Michał Tomasiak

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Rachelski&Wspólnicy

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Monika Bogdał

Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Grzegorz Furtak

Prezes Zarządu, pricingLAB

avatar

Marta Kupczak-Strzelecka

Senior Counsel, Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

avatar

Piotr Szewczuk

Manadżer ds. Handlowych, Energomix Sp. z o.o.

avatar

Anna Tomczyk

Adwokat, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „KMiW” s.c.

Partnerzy

sare-logo capital24tv_logo logo-cire