Rozwój inteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 03-04.10.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 07.09-04.10.2019

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00

Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym - najważniejsze zmiany

 • Harmonogram instalacji inteligentnych liczników u odbiorcy końcowego
 • Przetwarzanie danych w ramach Centralnego Systemu Informacji
 • Poszerzenie świadomości prawnej konsumentów energii
 • Możliwość odebrania koncesji w następstwie odpowiedniej decyzji UOKiK
Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

10:00

Operator Informacji Pomiarowych - jego rola i odpowiedzialność w kontekście nadchodzących zmian prawnych

 • Idea wprowadzenia systemu inteligentnego opomiarowania a nowy podmiot na rynku energii - Operator Informacji Pomiarowych. Rozwiązania zaproponowane na gruncie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne
 • Obowiązki Operatora Informacji Pomiarowych w zakresie gromadzonych danych a uprawnienia odbiorców końcowych
 • Współpraca Operatora Informacji Pomiarowych z operatorem systemu dystrybucyjnego
 • Próba oceny zasadności i adekwatności ustawodawstwa w odniesieniu do funkcji i zadań Operatora Informacji Pomiarowych
Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

11:15

Przerwa kawowa i czas na networking

11:45

Inteligentne systemy pomiarowe - bezpieczeństwo i kontrola przepływu danych pomiarowych

 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy za przetwarzanie danych osobowych w ramach inteligentego pomiarowania
 • Elementy systemu najbardziej narażone na cyberataki
 • Najczęstsze zagrożenia systemów informatycznych
Marek Wąsowski

Marek Wąsowski

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Bezpieczeństwo smart liczników z punktu widzenia atakującego

 • Budowa smart liczników, architektura i rola firmware
 • Metody reverse engineeringu firmware'u liczników
 • Bezpieczeństwo protokołu DLMS/COSEM wraz z przykładami odnalezionych podatności w rynkowych produktach
 • Przykłady błędnej konfiguracji elementów systemu Smart Grid (modemy 3g, koncentratory PLC, serwery portów szeregowych)
 • Możliwość wykorzystania liczników i błędów w konfiguracji elementów systemu Smart Grid do przeprowadzenia skutecznego ataku na dostawcę i konsumenta energii
Dominik Maliński

Dominik Maliński

Maciej Miszczyk

Maciej Miszczyk

14:45

Nowe możliwości w zakresie wykorzystywania danych z inteligentnych systemów pomiarowych

 • Poprawa jakości dostarczanej energii
 • Poprawa jakości prowadzenia ruchu sieci SN i nn m.in. poprzez monitorowanie sieci nn i Stacji SN oraz wsparcie w zakresie regulacji napięcia w sieci nn (CVR)
 • Wykorzystanie danych z liczników bilansujących do poprawy efektywności energetycznej
Aleksander Babś

Aleksander Babś

15:45

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00

Wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych – dotychczasowe doświadczenia oraz nadchodzące możliwości

 • Racjonalność biznesowa wdrażania smart meteringu
 • Doświadczenia z wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych w Polsce
 • Przykłady wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych w Europie
 • Aktualne problemy związane z wdrażaniem inteligentnych systemów pomiarowych
Mariusz Jurczyk

Mariusz Jurczyk

10:45

Konsument w dobie rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych

 • Co zyskuje klient na wprowadzeniu inteligentnych systemów pomiarowych?
 • Sposoby udostępniania odbiorcy danych dotyczących poboru i produkcji energii elektrycznej
 • Nowe możliwości konsumenta w dobie inteligentnego systemu pomiarowego
 • Czy inteligentne opomiarowanie wyzwoli zachowania proefektywnościowe? Jakiego wpływu na zmianę sposobu korzystania z energii u konsumentów można oczekiwać?
Jakub Tomczak

Jakub Tomczak

11:45

Przerwa kawowa i czas na networking

12:00

Wymagania techniczne i funkcjonalne dla liczników i systemów pomiarowych w świetle pakietu UE CEWE - Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków

 • Minimalne funkcjonalności liczników w świetle nowego prawa UE
 • Rola utilities, Operatora Pomiarów oraz dane wykorzystywane na potrzeby zarządzania systemem El-En
 • Aktywny konsument/prosument oraz funkcjonalności i zakres danych pomiarowych z liczników smart do zarządzania efektywnością i elastycznością energetyczną
 • Czym będzie inteligentny licznik po wdrożeniu CEWE
Jarosław Wojtulewicz

Jarosław Wojtulewicz

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Nowe technologie związane z transmisją danych w inteligentnych sieciach energetycznych

 • Technologie komunikacji bezprzewodowej w sektorze energetycznym
 • Rozwój systemów opartych o IoT
 • Nowe standardy protokołów komunikacyjnych
 • System łączności radiowej w sektorze elektroenergetycznym
Jacek Koźbiał

Jacek Koźbiał

15:00

Wykorzystanie technologii 5G oraz LTE w inteligentnym opomiarowaniu – aktualna sytuacja

Piotr Mieczkowski

Piotr Mieczkowski

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym – najważniejsze zmiany
 • Operator Informacji Pomiarowych – jego rola i odpowiedzialność w kontekście nadchodzących zmian prawnych
 • Inteligentne systemy pomiarowe – bezpieczeństwo liczników i kontrola danych pomiarowych
 • Nowe możliwości w zakresie wykorzystania danych z inteligentnych systemów pomiarowych
 • Najnowsze technologie związane z transmisją danych w inteligentnych sieciach energetycznych, m.in. aktualny stan technologii 5G oraz LTE

Grupa docelowa:

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetycznej, związanych z rozwojem inteligentnych systemów pomiarowych, a także wszystkie osoby, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. W szczególności zapraszamy:

 • Specjalistów i Kierowników Działów Energetycznych
 • Specjalistów i Kierowników Działów Technicznych
 • Specjalistów i Kierowników Działów Pomiarów
 • Pracowników Departamentów Usług Dystrybucyjnych
 • Pracowników Departamentów Zarządzania i Ekploatacji Sieci
 • Pracowników Działu Inwestycji

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozwój inteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.08.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 06.09.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 06.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 2.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozwój inteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Grzegorz Filipowicz

Grzegorz Filipowicz

Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Jacek Koźbiał

Jacek Koźbiał

Dyrektor ds. Systemów Pomiaru Energii, Mikronika Poznań

Jakub Tomczak

Jakub Tomczak

Senior Manager, EY Business Advisory

Jarosław Wojtulewicz

Jarosław Wojtulewicz

Doradca Zarządu ds. Strategii, Apator SA

Marek Wąsowski

Marek Wąsowski

Dyrektor Biura, Konsorcjum SMART POWER GRIDS - Polska

Mariusz Jurczyk

Mariusz Jurczyk

Dyrektor ds. Inteligentnego Opomiarowania, Tauron Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.

Piotr Mieczkowski

Piotr Mieczkowski

Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Digital Poland

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate, Kancelaria SSW

Dominik Maliński

Dominik Maliński

Security Engineer, SEQRED

Maciej Miszczyk

Maciej Miszczyk

Security Engineer, SEQRED

Aleksander Babś

Aleksander Babś

Kierownik Zespołu Inżynierii Oprogramowania, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij