Rynek bilansujący – nowe kodeksy sieci, prognozowanie i rozliczenia energii elektrycznej

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 11-12.04.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Monika
Bogdał

Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku bilansującego w Polsce – aspekt formalno-prawny

 • Wpływ nowych Rozporządzeń KE dot. bilansowania energii elektrycznej oraz ws. pracy systemu elektroenergetycznego na poszczególnych uczestników rynku bilansującego
 • Wytyczne dotyczące bilansowania ustanawiające przepisy w zakresie zakupu mocy bilansującej, aktywacji energii bilansującej oraz rozliczeń finansowych w tym zakresie
 • Wymagania określone w kodeksach sieci i ich wpływ na funkcjonowanie rynku bilansującego
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Patryk
Dunal

Modelowanie zapotrzebowania i prognozowanie cen energii elektrycznej

 • Determinanty cen energii elektrycznej na rynku bilansującym
 • Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na ceny na rynku bilansującym – remonty oraz awarie poszczególnych bloków elektroenergetycznych
 • Najczęściej wykorzystywane metody przy prognozowaniu zapotrzebowania oraz cen energii elektrycznej – case study
 • Modelowanie cen „rynku dnia następnego” – czy istnieje idealny model prognozowania cen na rynku bilansującym?
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Jan
Rakowski

Zgłaszanie danych handlowych i technicznych – oferty na rynku bilansującym

 • Zgłaszanie umów sprzedaży energii elektrycznej do fizycznej realizacji – jak to wygląda od strony technicznej?
 • Informacje, które należy uwzględnić w procesie zgłaszania umów sprzedaży
  • dane handlowe, w zakresie zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej
  • dane handlowo-techniczne, w zakresie warunków technicznych realizacji tej umowy
 • Ścieżka komunikacji i wymiana danych pomiędzy operatorami rynku a OSP
 • Weryfikacja danych handlowych oraz danych handlowo-technicznych
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Damian
Wojnowski

Ramy współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami na rynku bilansującym

 • Rola PSE w kształtowaniu cen na rynku bilansującym:
 • Czy istnieją przesłanki, aby PSE Operator wprowadził różne ceny CROz i CROs?
 • Czy zostaną wprowadzone do rozliczeń ceny węzłowe?
 • Relacje w umowach kupna-sprzedaży i ich wypłw na kształtowanie się obowiązków zainteresowanych stron
 • Zakres i sposób wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami
 • Najczęstsze problemy pojawiające się w zakresie współpracy – case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Żukowski

Przebieg oraz sposoby rozliczeń pomiędzy uczestnikami rynku bilansującego

 • Zasady i procedury rozliczeniowe obowiązujące na rynku bilansującym - w jaki dokładnie sposób przeprowadzane są rozliczenia?
 • Niezbędne dane, które są brane pod uwagę w procesie rozliczeń (oferty bilansujące, ceny rozliczeniowe, dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe, okresy rozliczeniowe i płatności, należyte wykonanie umowy)
 • Wyznaczanie pozycji kontraktowych - korekty pozycji deklarowanych, odchylenia od pozycji skorygowanych, wyznaczanie pozycji odchyleń, wyznaczanie należności
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Damian
Wojnowski

Wybrane rozwiązania w IRiESP oraz IRiESD w odniesieniu do rynku bilansującego

 • Czy nowe Rozporządzenia KE dot. bilansowania energii elektrycznej oraz ws. pracy systemu elektroenergetycznego spowodują zmiany w IRiESP?
 • Elementy, na które należy zwrócić uwagę w IRiESD poszczególnych spółek w konstekście opomiarowania oraz bilansowania energii
 • Korelacja zapisów IRiESP z zapisami IRiESD
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowe kodeksy sieci
 • Prognozowaniu zapotrzebowania energii
 • Zgłaszanie umów sprzedaży
 • Przebieg oraz sposoby rozliczeń
 • IRiESP oraz IRiESD

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Rynek bilansujący jest rynkiem technicznym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania rynku energii w Polsce. Pomimo, że przedstawiciele sektora energetycznego od wielu lat aktywnie w nim uczestniczą to wciąż wzbudza on wiele kontrowersji i wątpliwości. Dlatego też, uczestnictwo w spotkaniu będzie możliwością do wymiany opinii i doświadczeń między znakomitymi prowadzącymi oraz uczestnikami, a wnioski z wydarzenia znajdą zastosowanie w Państwa konkretnych działaniach i codziennej pracy.

Dzięki uczestnictwu w konferencji dowiedzą się Państwo:

 • jakie są perspektywy rozwoju rynku bilansującego w Polsce i jak nowe kodeksy sieci wpłyną na jego funkcjonowanie,
 • o najczęściej wykorzystywanych metodach przy prognozowaniu zapotrzebowania oraz cen energii elektrycznej,
 • jak od strony technicznej wygląda zgłaszanie umów sprzedaży energii elektrycznej do fizycznej realizacji,
 • o sposobach rozliczeń pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku bilansującego.

Grupa docelowa:

Spotkanie dedykowane jest do przedstawicieli sektora energetycznego, w szczególności do Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

 • Obrotu energią
 • Obsługi rynku
 • Bilansowania
 • Operatora rynku
 • Energetycznego
 • Technicznego
 • Sprzedaży
 • Rozliczeń

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek bilansujący – nowe kodeksy sieci, prognozowanie i rozliczenia energii elektrycznej „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 22.02.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.03.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.03.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.04.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek bilansujący – nowe kodeksy sieci, prognozowanie i rozliczenia energii elektrycznej (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.03.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.03.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Damian Wojnowski

LL.M., Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

avatar

Monika Bogdał

Ekspert rynku energii

avatar

Patryk Dunal

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

avatar

Jan Rakowski

Właściciel firmyEnergoInFarm

avatar

Tomasz Żukowski

Menedżer ds. Sprzedaży, CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Partnerzy