Rynek mocy - następstwa certyfikacji oraz możliwe strategie przebiegu aukcji

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 07-08.06.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Michał
Andruszkiewicz

av

Jan
Radziuk

Szczegółowe omówienie regulaminu rynku mocy oraz Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o rynku mocy (Rozporządzenie mocowe, dot. parametrów aukcji, dot. zabezpieczeń, dot. taryf)

 • Omówienie roli poszczególnych podmiotów uczestniczących w rynku mocy oraz zasady wzajemnej współpracy pomiędzy nimi
 • Szczególna rola PSE jako podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie rynku mocy
 • Zobowiązania stron wynikające z zawarcia umowy mocowej
 • Zasady udziału mocy zagranicznych – warunki, które muszą zostać spełnione aby w aukcjach zostały uwzględnione moce transgraniczne

 

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Wojciech
Andrzejewski

av

Ewelina
Łuczak-Sosińska

Obowiązek certyfikacji – wpis do rejestru rynku mocy, przebieg oraz następstwa procesu certyfikacji

 • Podsumowanie przebiegu certyfikacji ogólnej oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość
 • Sposoby przygotowania przedsiębiorstwa energetycznego do certyfikacji podczas aukcji głównej
 • Następstwa udziału w certyfikacji do aukcji: weryfikacja wniosków oraz reklamacje wobec dokonanego przez OSP wpisu w rejestrze
 • Sankcje - zasady ogólne oraz sposoby wyznaczania kar

 

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Weryfikacja dyspozycyjności jednostek wytwórczych pod kątem uczestnictwa w rynku mocy

 • Aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy weryfikacji zdolności poszczególnych jednostek wytwórczych
 • Testowy okres zagrożenia: zasady ogłaszania, gotowość do uczestnictwa jednostek wytwórczych, wyniki
 • Plany inwestycyjne związane z uczestnictwem w rynku mocy: główne zasady finansowania oraz wiążące się z tym ryzyka
15:15

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Objaśnienie funkcjonowania aukcji mocowych z rozróżnieniem na aukcje główne oraz aukcje dodatkowe

 • Przygotowanie przedsiębiorstwa energetycznego do udziału w aukcji głównej
 • Omówienie kluczowych kryteriów uczestnictwa w aukcji głównej oraz aukcjach dodatkowych
 • Udział w aukcji: możliwe strategie udziału, różnica pomiędzy cenobiorcą i cenotwórcą, prognozowanie zapotrzebowania na moc, wykonanie obowiązku mocowego
 • Potencjalne i przewidywalne stawki na podstawie Ustawy i innych dokumentów, które będą obowiązywać podczas aukcji
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Magdalena
W.
Kuffel

DSR przewidziany w Ustawie o rynku mocy wraz z porównaniem z DSR obowiązującym obecnie

 • Rozwój usług redukcji zapotrzebowania oraz krajowe doświadczenia w zarządzaniu popytem
 • Ograniczenia dla DSR w rynku mocy i możliwości mitygacji tych ryzyk
13:00

Przerwa na lunch

13:45
av

Magdalena
W.
Kuffel

Problem ponoszenia kosztów związanych z rynkiem mocy przez energochłonne przedsiębiorstwa przemysłowe

 • Ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych przewidziane w Ustawie o rynku mocy
 • Zasady obniżenia opłaty mocowej, proces notyfikacji, aktualny status ulgi, kolejne kroki oraz stanowisko Ministerstwa Energii
 • Czy przemysł energochłonny z takim obciążeniem będzie jeszcze konkurencyjny, czy należy budować nowe moce w przypadku jeżeli tak nie będzie?

 

15:15

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Szczegółowe omówienie regulaminu rynku mocy
 • Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o rynku mocy
 • Następstwa procesu certyfikacji
 • Weryfikacja dyspozycyjności jednostek wytwórczych
 • Demand Side Response
 • Krajowe doświadczenia w zarządzaniu popytem
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do udziału w aukcjach
 • Ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Ograniczenie mocy wytwórczych, konieczność wyłączeń, a także brak nakładów na modernizację bloków energetycznych, sprawia, że w ciągu najbliższych kilku lat Polsce grożą niedobory mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Powoduje to zmianę potencjału wytwórczego i struktury produkcji energii w KSE. Rozwiązaniem tego problemu będzie utworzenie, obok funkcjonującego obecnie rynku energii, kolejnego segmentu, którego celem będzie zapewnienie wystarczalności mocy w KSE, czyli rynku mocy. Konieczność zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych wymaga wdrożenia mechanizmów rynku mocy w Polsce. Działania te mają uchronić Polskę przez groźbą blackoutu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji „Rynek mocy - następstwa certyfikacji oraz możliwe strategie przebiegu aukcji” podczas którego Eksperci powiedzą jak dostosować się do zmian wprowadzonych przez Ustawę o rynku mocy. W programie między innymi:

 • szczegółowe omówienie regulaminu rynku mocy oraz Rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o rynku mocy,
 • podsumowanie przebiegu certyfikacji ogólnej oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość,
 • weryfikacja dyspozycyjności jednostek wytwórczych pod kątem uczestnictwa w rynku mocy,
 • objaśnienie funkcjonowania aukcji mocowych z rozróżnieniem na aukcje główne oraz aukcje dodatkowe.

Grupa docelowa:

Konferencja dedykowany jest branży energetycznej, serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów oraz Inżynierów z działów takich jak:

 • regulacji
 • rozwoju
 • strategii
 • energetycznych
 • bilansowania
 • obrotu

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek mocy - następstwa certyfikacji oraz możliwe strategie przebiegu aukcji „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 17.04.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 27.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 27.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek mocy - następstwa certyfikacji oraz możliwe strategie przebiegu aukcji (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Michał Andruszkiewicz

Adwokat i starszy prawnik w Praktyce Energetyki i Projektów poznańskiego biura CMS

avatar

Jan Radziuk

Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, Kancelaria Prawna CMS

avatar

Ewelina Łuczak-Sosińska

Prawnik, Aplikant radcowski, Kancelaria Piszcz I Wspólnicy

avatar

Magdalena W. Kuffel

Niezależny Ekspert

Partnerzy