Ryzyka kontraktowe w branży TSL - problematyka RODO, zatorów płatniczych i ubezpieczeń

Grupa tematyczna:
Transport - spedycja - logistyka

Data: 31.05.2019 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

8:45
av

Paweł
Smoręda

Ustawa o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów

 • Jakie towary zostały objęte ustawą i kogo ta ustawa dotyczy?
 • Zasady dokonywania zgłoszeń do systemu SENT w roku 2019, z uwzględnieniem zmian związanych z geolokalizacją oraz zmianą katalogu dokonywanych zgłoszeń
 • Kary za brak i nieprawidłowe zgłoszenia i zasady ich wymierzania, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa
10:15

Przerwa kawowa i czas na networking

10:30
av

Ewa
Sławińska-Ziaja

Kary umowne w transporcie

 • Sposoby minimalizowania kar
 • Klauzule dozwolone i niedozwolone w zleceniach transportowych
 • Kruczki prawne w umowach
11:30
av

Adam
Pająk

Ryzyka związane z realizacją zlecenia i sposoby na ich minimalizację

 • Odpowiedzialność w procesie spedycyjnym krajowym i międzynarodowym
 • Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
12:30

Przerwa na lunch

13:15
av

Piotr
Michałowski

Wybrana problematyka umów spedycji i umów przewozu

 • Różnice w odpowiedzialności stron umowy spedycji i przewozu
 • Problematyka reklamacji za powstałe szkody w trakcie przewozu towaru
 • Zatory płatnicze w branży transportowej
14:30
av

Michał
Żmijewski

RODO w firmie transportowej

15:45

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Ustawa o monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów
 • Zasady dokonywania zgłoszeń do systemu SENT w roku 2019
 • Problematyka reklamacji za powstałe szkody w trakcie przewozu towaru
 • Zatory płatnicze w branży transportowej
 • Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Kary umowne
 • RODO w firmie transportowej

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Każdy odbiorca towarów wrażliwych musi uwierzytelnić się na platformie PUESC do sierpnia 2019 roku. Jednak proces uwierzytelnienia może potrwać nawet miesiąc. Nie warto więc czekać, ponieważ przedsiębiorcę, który się do tego wymogu nie dostosuje, czekają surowe konsekwencje. Nie będzie mógł on zgłaszać przewozów towarów w elektronicznej bazie SENT, tym samym narażając się na sankcje z pakietu przewozowego. Wszystkie kwestie związane z bazą SENT zostaną przedstawione przez naszego Eksperta.
Coraz większym problemem, dotykającym branże TSL są również zatory płatnicze, jednak od 1 czerwca 2019r. w życie wejdą nowe przepisy zapobiegające nieterminowym płatnościom. Prelegenci na naszym wydarzeniu przedstawią Państwu, jak regulacje te wpłyną na zabezpieczenie finansów firmy. Na szkoleniu zmierzymy się również z największymi wyzwaniami dla firm z branży TSL w 2019 roku. Wdrożenie nowej ustawy o minitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu towarów, problematyka reklamacji za powstałe szkody, ubezpieczenie i odpowiedzialność w transporcie krajowym i międzynarodowym.Oraz kwestie RODO w umowach transportowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Logistyki
 • Spedycji
 • Transportu
 • Reklamacji
 • Prawnego
 • Operacyjnego
 • Planowania
 • Zaopatrzenia

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ryzyka kontraktowe w branży TSL - problematyka RODO, zatorów płatniczych i ubezpieczeń „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 10.05.2019 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 10.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.05.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ryzyka kontraktowe w branży TSL - problematyka RODO, zatorów płatniczych i ubezpieczeń (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Michałowski

Radca Prawny, Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna

avatar

Michał Żmijewski

Adwokat, Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy

avatar

Paweł Smoręda

Radca prawny, Kancelaria JMRS

avatar

Adam Pająk

Prezes Zarządu, Transbrokers.eu Sp. z o.o.

avatar

Ewa Sławińska-Ziaja

Radca prawny w TransLawyers Widuch i Wspólnicy

Partnerzy