Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 13-14.09.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Krzysztof
Korus

Dostęp do rachunku płatniczego przez TPP

 • Problematyka open API i screen scraping – kontrowersje a regulacje
 • Zasady uzyskiwania dostępu: warunki dostępu, prawo odmowy, zgłoszenie do KNF, „przymusowy” dostęp
 • Zakres informacji dostępnych dla TPP: dane objęte i nieobjęte PSD2, dopuszczalność ograniczeń
 • Nowe horyzonty biznesowe: bank jako TPP, współpraca banków z TPP
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Konrad
Stolarski

Kluczowe wątpliwości Dyrektywy PAD

 • Rachunek podstawowy: warunki wstępne, zakaz dyskryminacji, zakres usług, dopuszczalność opłat
 • Zmiana i wypowiedzenie umowy rachunku podstawowego: przesłanki, trwały nośnik i powiadomienie posiadacza w bankowości elektronicznej
 • Nowe obligatoryjne dokumenty – dokument dotyczący opłat, zestawienie opłat: treść, forma, terminologia
 • Porównywarki opłat: zasady prowadzenia, obowiązki podmiotu prowadzącego, rola KNF
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Zbigniew
Długosz

RODO w rachunku płatniczym

 • Obowiązki informacyjne w RODO: sposób wykonania, zakres informacji
 • Nowe obowiązki w zakresie zabezpieczenia danych: notyfikacja naruszeń, możliwe wyłączenia, stosowanie risk-based approach, zapewnienie spójności RODO-PSD2
 • Uprawnienia klienta wobec dostawcy rachunku: opłaty, terminy, skutki naruszenia, możliwość odmowy wykonania
 • „Wymienność” prawa dostępu i przenoszenia danych z sektorowymi rozwiązaniami (PAD, PSD2)
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Karol
Juraszczyk

Autoryzacja transakcji płatniczych – SCA i nowe zasady odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane

 • Monitoring transakcji oraz zasady stosowania silnego uwierzytelniania w projekcie ustawy implementującej dyrektywę PSD2 oraz projekcie RTS EBA
 • Zmiany w zakresie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje
 • Procedura chargeback a regulacje prawne
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dariusz
Gradzi

Dostosowanie lokalnych przepisów do unijnego rozporządzenia w sprawie opłat interchange

 • Obowiązki informacyjne sektora bankowego w świetle MIFREG
 • Zmiany wysokości opłat interchange i ich konsekwencje dla banków i ich klientów
 • Sankcje finansowe za naruszenie ustawy
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
hab.
Jan
Byrski

Schematy płatnicze – zasady funkcjonowania w praktyce, niedozwolone ograniczenia

 • Decyzje Prezesa NBP dotyczące schematów płatniczych
15:15

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Jakie zagrożenia może generować dostęp TPP do rachunku bankowego
 • Czy wdrożenie dyrektywy PAD może okazać się problematyczne
 • Jakie kluczowe regulacje RODO odnoszą się do rachunku płatniczego
 • Z czym dla sektora bankowego wiążą się zmiany opłat interchange

Dlaczego warto wziąć udział:

Opublikowanie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ostatecznego projektu standardów technicznych w postaci ujednoliconej terminologii usług powiązanych z rachunkiem płatniczym stanowi novum w dotychczasowej praktyce bankowej. Wprowadzane są także nieznane do tej pory formaty FID (Fee Information Document) oraz zestawienia opłat SoF (Statement of Fees). Aktualnie sektor bankowy jest w trakcie dostosowania się do przepisów nowelizacji Ustawy o Usługach Płatniczych oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Nowe regulacje nakładają na uczestników rynku usług płatniczych szereg nowych obowiązków, powodując tym samym wiele zmian w zakresie jego funkcjonowania w praktyce. Dlatego też za sprawą Ekspertów udział w warsztacie pomoże Państwu dokonać w swoich firmach wdrożenia powyższych przepisów. Ponadto kompleksowe zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi pozwoli Państwu, podwyższyć kwalifikacje w zakresie już posiadanych kompetencji.

Grupa docelowa:

Warsztat skierowany jest do sektora finansowego w szczególności do:

 • przedstawicieli działów prawnych,
 • przedstawicieli działów bankowości elektronicznej,
 • przedstawicieli działów usług płatniczych,
 • przedstawicieli działów compliance
 • przedstawicieli działów IT
 • specjalistów do spraw przestępstw bankowych,
 • specjalistów do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.07.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.08.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.08.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Partner, dLK Legal

avatar

Dariusz Gradzi

Adwokat, Partner, AKGK Kancelaria Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

avatar

Dr Konrad Stolarski

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Dr Zbigniew Długosz

Radca Prawny, dLK Legal

avatar

Dr hab. Jan Byrski

Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Karol Juraszczyk

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy