Skuteczne postępowanie reklamacyjne w sektorze energetycznym

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 09.05.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Adw.
Joanna
Legun

Problematyczne aspekty postępowania reklamacyjnego w spółkach energetycznych

 • Postępowanie reklamacyjne: schemat postępowania - omówienie etapów, czas na rozpatrzenie, sposoby liczenia czasu realizacji
 • Co robić, gdy brakuje danych do rozstrzygnięcia postępowania w terminie?
 • Konsekwencje prawne nieterminowego postępowania reklamacyjnego - np. brak badania licznika po upływie 14 dni – termin graniczny wstrzymania działań windykacyjnych w zależności od segmentu klienta, sposób rozstrzygnięcia reklamacji przy braku wyniku badania
 • Merytoryczna ocena przyjętego zgłoszenia pod kątem zakwalifikowania jako reklamacja/skarga – klasyfikacja przypadków
 • Konsekwencje prawne nieterminowego rozpatrzenia reklamacji - szczególnie uznanej za niezasadną
 • Udzielenie i wysłanie odpowiedzi na reklamację w 14 - tym dniu po jej wpływie do spółki energetycznej - czy zachowany jest termin na jej rozpatrzenie?
11:00

Przerwa kawowa

11:20
av

Tomasz
Wróblewski

Rozliczenia reklamacji, przedawnienia roszczeń, naliczanie odsetek – sposoby realizacji oraz interpretacje przepisów

 • Przedawnienie roszczeń - sposób wyliczania terminu przedawnienia w postępowaniu reklamacyjnym
 • Rozliczenia - rozszacowanie zużycia z całego okresu czy tylko za okres nieprzedawniony?
 • Naliczanie bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Klienta
 • Reklamacje/zgłoszenia/skargi na czynności sięgające daleko wstecz – kiedy należy je rozpatrywać oraz uznawać?
 • Udokumentowanie zasadności przyznanej rekompensaty
12:50

Przerwa na lunch

13:30
av

Tomasz
Wróblewski

Ścisła współpraca z innymi spółkami grupy w zakresie procesów obsługi klienta i procesów reklamacyjnych

 • Zakres przekazywanych informacji pomiędzy poszczególnymi spółkami w odniesieniu do procesów reklamacyjnych
 • Sposób załatwiania reklamacji, która wpłynęła do spółki obrotu a zasadniczo dotyczy działalności spółki dystrybucyjnej
 • Spłaty należności w ratach, a odsetki. Podstawy liczenia odsetek, bądź podstawy i tryb odstąpienia od liczenia w kontekście rozłożenia na raty należności reklamowanej przez Klienta – spornej, naliczonej/doliczonej w wyniku błędu OSD lub Obrotu
15:00

Przerwa kawowa

15:20
av

Damian
Wojnowski

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczące procedury reklamacyjnej

 • Nieodebrane przez klienta powiadomienie o zamiarze wstrzymania dostawy a zasadność reklamacji
 • Reklamacje z tytułu kierowania rachunków do niewłaściwej osoby mimo przepisania właściciela licznika
 • Reklamacyjne wznowienie dostawy – okoliczności, kiedy są podstawy kiedy nie, tryb postępowania
 • Co w przypadku, jeśli stwierdzone zostanie faktyczne, niezgodne z umową wykonanie usługi a Klient wyraźnie domaga się rekompensaty z tego tytułu (np. w rozliczeniach stosowana była niewłaściwa taryfa), klient domaga się wypłaty odsetek za nadpłaconą bezprawnie należność z tytuł zużytej energii elektrycznej
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Merytoryczna ocena przyjętego zgłoszenia
 • Reklamacja czy skarga – klasyfikacja przypadków
 • Nieprawidłowości dotyczące procedury reklamacyjnej
 • Brak danych do rozstrzygnięcia postępowania w terminie
 • Przedawnienie roszczeń

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Obecna sytuacja w sektorze energetycznym wymaga pogłębienia wiedzy z zakresu prawnych i praktycznych aspektów postępowania reklamacyjnego. Dynamiczny rozwój rynku stwarza wiele trudnych sytuacji dotyczących m. in. zwalczania nieuczciwych praktyk konkurencyjnych czy licznych awarii urządzeń pomiarowych, które bezpośrednio przekładają się na jakość usług i lojalność konsumentów. W odpowiedzi na trudności stojące przed przedsiębiorstwami energetycznymi, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w szkoleniu, które odzwierciedla najbardziej aktualne problemy w obszarze relacji z konsumentem w kontekście wątpliwości związanych z rozpatrywaniem reklamacji technicznych oraz tych wynikających z działań rynku.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykujemy branży energetycznej. W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • reklamacji,
 • obsługi klienta,
 • sprzedaży i rozliczeń,
 • obsługi odbiorców,
 • windykacji i odzyskiwania należności,
 • energetycznych,
 • prawnych.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczne postępowanie reklamacyjne w sektorze energetycznym „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 16.04.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 16.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 08.05.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczne postępowanie reklamacyjne w sektorze energetycznym (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Damian Wojnowski

LL.M., Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

avatar

Tomasz Wróblewski

Manager, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

avatar

Adw. Joanna Legun

Kancelaria Prawna Raczyński, Skalski & Partners

Partnerzy