Skuteczne strategie zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 07.03.2019 r.

Cena: 1295 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

Część 1 – STRES

9:30

Bezpiecznie o stresie – na początek trochę teorii, innego spojrzenia na stres oraz czego możemy nauczyć się od zwierząt

 • Co to jest stres? Rodzaje stresu. Typy stresorów. Klasyfikacja stresorów
 • Objawy stresu. Co stres robi z naszą głową i ciałem, czyli skutki psychofizyczne stresu
 • O psychofizjologii stresu inaczej, czyli dlaczego zebry nie mają wrzodów?
 • Stres – nie taki wróg straszny – materiał video
 • Indywidualne style radzenia sobie ze stresem
 • Kwestionariusz – ocena poziomu stresu w pracy/diagnoza własnego stylu reagowania na stres
 • Różne strategie zarządzania stresem (skoncentrowane na zadaniu, emocjach lub unikaniu)
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Blok praktyczny 1 – czas na trening

 • Na początek – błyskawiczne metody radzenia sobie ze stresem, do zastosowania w sytuacjach podbramkowych
 • Trening autogenny Schultza, TRE Trauma Release Exercise, trening oddechowy, relaksacja mięśni Jacobsona
 • Przykłady działań redukujących stres – zabawy ruchowe
13:00

Przerwa na lunch

Część 2 – WYPALENIE ZAWODOWE

14:00

Wypalenie, depresja, przemęczenie czy pracoholizm – trochę teorii przed praktyką

 • Chroniczne zmęczenie czy już wypalenie – symptomy i objawy wypalenia zawodowego
 • Fazy wypalenia zawodowego
 • Czym grozi wypalenie zawodowe – skutki fizyczne i psychiczne
 • Work Life Balance – czy jest możliwy do osiągnięcia?
 • Czy jesteś w grupie ryzyka – o cechach osobowościowych sprzyjających wypaleniu zawodowemu
 • Autodiagnoza – kwestionariusz
 • Profilaktyka, czyli jak ustrzec się wypalenia zawodowego
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Blok praktyczny 2 – trening cd.

 • Trening technik radzenia sobie ze stresem w pracy
 • Ćwiczenia kontroli emocji w trudnych sytuacjach
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak radzić sobie z emocjami i ze stresem w sytuacji konfliktu na linii współpracownik/podwładny/klient/szef
 • jak skutecznie i zdrowo opanować i rozładować stres podczas trudnych zdarzeń w pracy
 • jak nie dopuścić do nadmiernej eksploatacji swoich zasobów, czyli jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego
 • jak radzić sobie z nadmiarem obowiązków w pracy oraz presją czasu podczas realizacji trudnych zadań
 • jak radzić sobie z brakiem wsparcia ze strony kierownictwa
 • jak radzić sobie z poczuciem bezradności w pracy
 • jak odnaleźć poczucie sensu w pracy i mieć satysfakcję z wykonywanego zawodu


Po szkoleniu zdobędziesz następujące umiejętności:

 • poznasz swój własny, indywidualny styl reakcji na stres i dostosujesz do niego wybrane techniki relaksacyjne
 • nauczysz się kontrolować i zarządzać własnym stresem
 • opanujesz skuteczne metody i techniki radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach
 • nauczysz się reagować na krytykę
 • zrozumiesz fizjologię stresu
 • nauczysz się czerpać korzyści z sytuacji stresowych
 • opanujesz podstawowe zasady komunikacji bez przemocy


Metody szkoleniowe:

 • wykład
 • scenki z udziałem uczestników
 • ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupach
 • dyskusja
 • materiały video
 • kwestionariusze

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczne strategie zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 14.02.2019 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 14.02.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.03.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczne strategie zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.02.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.02.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Dorota Kraskowska

psycholog, psychotraumatolog, ekspert ds. komunikacji

Partnerzy