Skuteczne zabezpieczenie procesu inwestycyjno-budowlanego

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska

Tagi: umowy | inwestycje

Data: 10-11.03.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 11.02-11.03.2021

Program

Dzień I
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Zabezpieczenie stron w umowie o roboty budowlane

 • Zabezpieczenia umowy generalnego wykonawstwa oraz umowy o wykonanie projektu budowlanego (kaucje, gwarancje, oświadczenia o poddaniu się egzekucji)
 • Należyta konstrukcja i zabezpieczenie umów o roboty budowlane, określenie najważniejszych kwestii
 • Obowiązki i uprawnienia poszczególnych uczestników procesu budowlanego
 • Wynagrodzenie ryczałtowe – problematyka

Patrycja Gorgoń-Wróbel
Kancelaria BWHS

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

 • Odstąpienie od umowy przez zamawiającego
 • Odstąpienie od umowy a upadłość wykonawcy
 • Zawieszenie robót i odstąpienie przez wykonawcę: gwarancja zapłaty
 • Odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców

Marcin Boczek
Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Odpowiedzialność solidarna inwestora po nowelizacji art. 647 1

 • Kiedy inwestor powinien zapłacić ,,cudzy” dług?

Kamil Matyśkiewicz
Kancelaria Baker McKenzie

14:15

Wadliwość i nieterminowość robót. Procedury odbioru oraz usuwania usterek w ramach odbioru oraz w oparciu o rękojmię i gwarancję

 • Roszczenia w warunkach kontraktowych: terminowe i finansowe, dokumentowanie roszczeń, przedawnienie roszczeń
 • Odpowiedzialność inwestora za opóźnienia spowodowane przedłużeniem terminów procedur administracyjnych

Andrzej Lulka
Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy

16:00

Zakończenie I dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Kary umowne w praktyce

 • Zasady zastrzegania
 • Mechanizmy obronne
 • Przegląd orzecznictwa

Łukasz Kułaga
Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Możliwości ograniczeń zatorów płatniczych i utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie

 • Praktyczne aspekty stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Co w przypadku upadłości czy restrukturyzacji kontrahenta? Dostępne rozwiązania

Wojciech Wołoszyk
IURIDICO

12:00

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji kryzysu, klauzula “siły wyższej”

 • Kiedy i jak zgłaszać zarzut, gdy siła wyższa była przewidziana w kontrakcie?
 • Zarzut procesowy, gdy mechanizm siły wyższej nie był przewidziany w umowie

Mirosław Skrycki
Kancalaria BWHS

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Aspekty praktyczne rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi i polubownymi

 • Następstwa reformy KPC a przebieg sporów

Mirosław Skrycki
Kancalaria BWHS

15:30

Zakończenie II dnia warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Branża budowlana zmaga się wciąż z wieloma trudnościami. Brak terminowych płatności ze strony kontrahenta. Wzrost cen materiałów budowlanych. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji. Czasochłonne dochodzenie należności. Upadłość lub restrukturyzacja firmy, z którą mamy podpisaną umowę. Siła wyższa. To tylko niektóre z trudności. Wiele z nich pogłębiło się za sprawą pandemii. Zapraszamy Pastwa na spotkanie, gdzie branżowi specjaliści pomogą rozwiać wątpliwości i opowiedzą jak radzić sobie z trudnościami, jak zabezpieczyć proces inwestycyjno budowlany oraz jak dochodzić roszczeń.


Główne zagadnienia:

 • Zabezpieczenie stron w umowie o roboty budowlane
 • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora po nowelizacji art. 647 1
 • Wadliwość i nieterminowość robót. Procedury odbioru oraz usuwania usterek w ramach odbioru oraz w oparciu o rękojmię i gwarancję
 • Kary umowne w praktyce
 • Możliwości ograniczeń zatorów płatniczych i utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie
 • Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji kryzysu, klauzula “siły wyższej”

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do inwestorów budowlanych, prezesów i członków zarządu, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów w firmach budowlanych i deweloperskich. Zapraszamy także przedstawicieli kancelarii prawnych, a także wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.
DZIAŁY:

 • Zarząd
 • Prawny
 • Inwestycji
 • Umów i kontraktów
 • Finansowy
 • Projektów
 • Nadzoru

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Skuteczne zabezpieczenie procesu inwestycyjno budowlanego „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 27.01.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 10.02.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.02.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Skuteczne zabezpieczenie procesu inwestycyjno budowlanego (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Andrzej Lulka

Andrzej Lulka

Radca prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Andrzej Lulka i Wspólnicy

Łukasz Kułaga

Łukasz Kułaga

Radca Prawny, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Patrycja Gorgoń-Wróbel

Patrycja Gorgoń-Wróbel

Radca Prawny, Kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Kamil Matyśkiewicz

Kamil Matyśkiewicz

Radca Prawny, Kancelaria Baker McKenzie

Mirosław Skrycki

Mirosław Skrycki

Adwokat, Wspólnik, BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k.

Wojciech Wołoszyk

Wojciech Wołoszyk

Szef Kancelarii prawnej IURIDICO, biegły sądowy

Marcin Boczek

Marcin Boczek

Radca Prawny, Wspólnik, Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij