Social Selling - jak generować nowoczesną sprzedaż w sieci?

Grupa tematyczna:
Marketing i sprzedaż, Marketing i PR

Data: 18.09.2018 r.

Cena: 1295 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa.

9:30

Social Selling – jak to działa?

 • Employee Advocacy – pierwiastek ludzki w komunikacji Klient – Firma.
 • Personal Branding – dlaczego ufamy bardziej Osobie niż Firmie?
 • Employer Branding – jako narzędzie budowania reputacji marki przez pracowników.
 • Account Based Marketing – poznaj swojego Klienta, a nigdy nie będziesz musiał sprzedawać.
 • Proces zakupowy B2B ­– ewolucja procesu sprzedażowego B2B w ciągu 3 ostatnich lat.
 • Kotler 4.0 – zmienia się nie tylko rynek, ale i klient.
 • Wizja Firmy LinkedIn – „połączyć profesjonalistów, aby stali się bardziej skuteczni i odnieśli sukces”.
11:00

Przerwa kawowa.

11:15

Moja marka osobista – część warsztatowa.

 • Social Selling Index (SSI).
 • Jak zbudować swój profil na LinkedIn w oparciu o model social sellingowy.
 • Budowa sieci kontaktów – ilość czy jakość?
 • Obserwować, czy angażować się w dyskusję?
 • Czym jest profil LinkedIn Premium i jak korzystać z LinkedIn Sales Navigator’a?
13:00

Lunch.

14:00

Program Social Selling - budowanie dialogu Marketing – Sprzedaż.

 • Sprzedawca 2.0 – dlaczego ostatnie 3 lata zmieniły w sprzedaży więcej niż ostatnie ćwierć wieku?
 • Social Selling jako element transformacji digitalowej organizacji.
 • Metoda małych kroków, czy skok na głęboką wodę?
 • Przykład wdrożenia Social Selling w środowisku korporacyjnym (case study).
16:00

Przerwa kawowa.

16:15

Jak przygotować się do wdrożenia social selling w organizacji.

 • praca nad „check-listą” programu Social Sellingowego.
 • od czego rozpocząć wdrożenie?
 • samemu, czy z agencją?
 • jak zaangażować sprzedaż i skutecznie rozliczać jej efekty pracy?
 • Przykładowe KPI.
17:30

Narzędziówka.

 • LinkedIn Sales Navigator – tips&tricks.
 • InMail – dobre praktyki.
 • PointDrive – czy warto?
18:00

zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Jako uczestnik szkolenia:

 • Poznasz genezę i rozwinięcie terminów związanych z Social Sellingiem. Dane i trendy rynkowe
 • Dostaniesz wskazówki jak budować swój wizerunek jako Eksperta w sieci i z czym to się wiąże
 • Przejdziesz trening budowania świadomości Social Sellingowej; poznanie klienta, budowanie reputacji marki, networkingu.
 • Sprawdzisz co umożliwia konto Premium na LinkedIn i podejmiesz decyzję czy jest to opcja dla Ciebie
 • W praktyce poznasz możliwości Sales Navigator’a
 • Podejmiesz decyzję jakie elementy w obszarze Social Sellingu możesz od zaraz wprowadzić w swojej organizacji
 • Sprawdzisz na własnej skórze jakie narzędzia Social Sellingu najlepiej działają na użytkowników LinkedIn.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedza jak uniknąć błędów na wczesnym etapie wprowadzenia Social Selingu w organizacji
 • Nauczysz się wyznaczania i dopasowania KPI do poziomu dojrzałości organizacji
 • Będziesz miał okazję spojrzenia z perspektywy praktyka na kilka scenariuszy wdrożenia Social Sellingu w organizacji i najważniejsze elementy składające się na skuteczny program
 • Zapoznasz się z wnioskami case study z udanego wdrożenia programu Social Selling w środowisku korporacyjnym.

Cel szkolenia:

Poznanie i nauka wdrożenia fenomenu Social Selling oraz głównych trendów składających się na popularyzację tego podejścia.

Odpowiedź na pytanie - Dlaczego Social Selling to więcej niż kolejny „buzz word” – jak Social Selling przekłada się na transformację digitalową organizacji oraz jak powiązać go z takimi technikami jak content marketing i account based marketing?

Część warsztatowa pomoże uczestnikom w zwiększeniu ich kompetencji w zakresie Social Sellingu, takich jak zarządzanie własnym wizerunekiem eksperta w sieci, znajomości wybranych narzedzi wspierających Social Selling, a także konstruowanie programów social sellingowych we własnej organizacji.

Metody szkoleniowe:

Program szkolenia skupia się na przekazaniu podstaw Social Selling i wykreowaniu przyszłych ambasadorów wewnętrznych i liderów programów Social Selling we własnych organizacjach. Program podzielony jest na dwie części.

W pierwszej części skupimy się na perspektywie i zrozumieniu mechanizmów Social Sellingu przez pracownika i przekuciu wiedzy w praktykę podczas pracy nad własnym profilem, czyli personal brandingiem online.

W części drugiej zajmiemy się tematem budowania programu Social Sellingowego w organizacji. Wspólnie stworzymy check-listę pomocną przy planowaniu programu social selling w firmie na różnych etapach rozmów wewnętrznych na linii: marketing, sprzedaż, zarząd, prezes, dział HR. Przedstawione zostanie również case study z wdrożenia programu Social Selling w dużej korporacji międzynarodowej wraz z licznymi wnioskami.

Szkolenie wieńczy QUIZ WIEDZY i ZADANIE GRUPOWE z wykorzytaniem narzędzi SalesNavigator, InMail oraz PointDrive.

Szkolenie kierowane do:

 • Dyrektorów, Managerów, Kierowników zarządzających działami marketingu i sprzedaży
 • Specjalistów zainteresowanych usystematyzowaniem i poszerzeniem dotychczasowej wiedzy o Social Sellingu
 • Marketingowców zajmujących się Social Mediami, strategią komunikacji i budowaniem marki, obszarem promocji produktu
 • Handlowców chcących wejść w nowy model sprzedaży

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Social Selling - jak generować nowoczesną sprzedaż w sieci? „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 28.08.2018 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 28.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Social Selling - jak generować nowoczesną sprzedaż w sieci? (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Łukasz Maroszczyk

specjalista ds. digital marketingu i social sellingu