Spółki Skarbu Państwa na nowych zasadach – Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 14-15.02.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Ewa
Marcisz

Doświadczenia rynku z wdrażania Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Piotr
Wielgosz

Struktura nadzoru nad Spółkami Skarbu Państwa

 • Zmiana nadzoru nad niektórymi Spółkami Skarbu Państwa i wynikające z tego konsekwencje
 • Zasady nadzoru nad poszczególnymi Spółkami
 • Q&A - Dotychczasowe doświadczenia spółek w zakresie nadzoru
 • Mechanizmy sprawowania kontroli w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Anna
Wojciechowska

av

Krzysztof
Wawrzyniak

Cele nadzoru właścicielskiego oraz sposoby ich osiągnięcia pod reżimem Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym oraz zgodnie z dokumentami dotyczącymi kierunków polityki właścicielskiej Skarbu Państwa

 • Kompetencje, procedury i kryteria doboru, zasady wynagradzania członków oraz organizacja i ocena pracy organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika
 • Wytyczne dotyczące doboru oraz zasady wynagradzania, jak również kontrola i ocena pracy organu zarządzającego
 • Ewidencjowanie mienia Skarbu Państwa zgodnie Ustawą o zarządzaniu mieniem państwowym
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Piotr
Wielgosz

System monitorowania i nadzoru Grup Kapitałowych pod reżimem Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym

 • Instrumenty monitorowania i nadzoru w Grupach Kapitałowych spółek z udziałem Skarbu Państwa z perspektywy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Wzorcowa umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania – praktyczne wskazówki
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Rafał
Woźniak

av

Jakub
Pitera

Model dotyczący zbywania akcji/udziałów należących do Spółek Skarbu Państwa

 • Regulacje dotyczące składania wniosku o wyrażenie przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji lub praw z akcji Skarbu Państwa (określenie zawartości wniosku oraz obligatoryjnych załączników)
 • Ściśle określone limity finansowe, które wymagają zatwierdzenia przez walne zgromadzenie
 • Rozszerzona lista spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu oraz wprowadzono wyjątek umożliwiający zbycie tych akcji w przypadku wniesienia ich na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa lub innej spółki z wykazu z art. 13 ust. 1
 • Wpływ dokumentu „Kierunki polityki właścicielskiej” na proces zbywania akcji/udziałów należących do Spółek Skarbu Państwa
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Nastazja
Lisek

Nowe wytyczne Prezesa Rady Ministrów dotyczące badania sprawozdań finansowych Spółek Skarbu Państwa

 • Wytyczne dotyczące procedury wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe oraz zakres współpracy spółki z udziałem Skarbu Państwa:
  • Obowiązkowe czynności Rady Nadzorczej lub pełnomocnika wspólnika podejmowane przed wszczęciem procedury wyboru firmy audytorskiej
  • Czynności podejmowane po złożeniu ofert na badanie sprawozdania finansowego
  • Wybór firmy audytorskiej w Grupach Kapitałowych
  • Istotne elementy umowy na badanie sprawozdania finansowego
 • Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Doświadczenia rynku z wdrażania Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Koordynacja przez Prezesa Rady Ministrów wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w poszczególnych spółkach
 • Cele nadzoru właścicielskiego oraz sposoby ich osiągnięcia pod reżimem Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Model dotyczący zbywania akcji/udziałów należących do Spółek Skarbu Państwa

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Pomimo rocznego okresu obowiązywania Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym wciąż pojawia się wiele niejasności interpretacyjnych i wątpliwości, jak stosować niektóre z przepisów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu „Spółki Skarbu Państwa na nowych zasadach – Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym”, podczas którego dowiedzą się Państwo:

 • jak stosować przepisy, które w dalszym ciągu wzbudzają wiadomości
 • o wymagania dla członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • o celach nadzoru właścicielskiego i sposoby ich osiągnięcia pod reżimem Ustawy
 • jak wygląda model zbywania akcji poszczególnych spółek

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli spółek, w których udziałowcem jest Skarb Państwa, w szczególności:

 • Dział Prawny
 • Nadzór Właścicielski
 • Przedstawicieli ds. Obsługi Korporacyjnej Spółki
 • Członków Zarządu
 • Członków Rady Nadzorczej

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Spółki Skarbu Państwa na nowych zasadach – Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 08.01.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 17.01.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 17.01.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.02.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Spółki Skarbu Państwa na nowych zasadach – Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.01.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.01.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Wielgosz

Adwokat , Starszy Prawnik, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

avatar

Nastazja Lisek

Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Sp. k.

avatar

Dr Rafał Woźniak

Adwokat, Counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Jakub Pitera

Radca prawny, Counsel, Kancelaria K&L Gates

avatar

Anna Wojciechowska

LL.M., Partner, Radca prawny, Counsel, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

avatar

Krzysztof Wawrzyniak

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

avatar

Ewa Marcisz

Prawnik, Kancelaria Prawna Baker & McKenzie

Partnerzy