Spory sądowe oraz dochodzenie roszczeń na gruncie nowelizacji KPC i planowanych zmian. Aspekty praktyczne.

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: KPC | Reforma KPC | Spory sądowe | roszczenia

Data: 24-25.05.2021r.

Cena:
1895 zł/os. > 27.04-25.05.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Procesy sądowe w czasach pandemii. Ostatnie zmiany KPC. Teoria a dobre i złe praktyki

 • Przygotowanie pozwu
 • Postępowanie przygotowawcze
 • Potrącenie
 • Komunikacja z sądem
 • Rozprawa online
 • Nadużycie prawa procesowego

dr Bartosz Karolczyk,
Kancelaria DZP

11:00

Przerwa

11:15

Postępowania gospodarcze w nowym reżimie prawnym

 • Nowe pojęcie sprawy gospodarczej
 • Specyficzne rozwiązania prawne służące koncentracji materiału dowodowego i przyspieszeniu postępowania – nowe terminy procesowe i ograniczenia dowodowe
 • Umowa dowodowa – wady i zalety rozwiązania
 • Ograniczenia obowiązujące w procesie w zakresie przekształceń podmiotowych, modyfikacji powództwa oraz wytaczaniu powództw wzajemnych
 • Zmodyfikowane zasady odpowiedzialności za wynik procesu w sprawach gospodarczych

Tomasz Romanowski,
Kancelaria RESIST Rezanko Sitek

12:15

Przerwa

13:00

Nowe nurty w postępowaniu zabezpieczającym

 • Realia postępowania zabezpieczającego po nowelizacji z 2019 r.
 • Bat na zatory płatnicze – proste zabezpieczenie po trzech miesiącach opóźnienia.
 • Kiedy sąd może wstrzymać gwarancję bankową i „trzy siódemki”?
 • Gdy wyrok za długie lata… Czym jest zabezpieczenie antycypacyjne?
 • Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych na przykładzie skargi pauliańskiej:
  • Potrzeba zabezpieczenia roszczenia ze skargi pauliańskiej oraz uzasadnienie interesu prawnego
  • Zabezpieczenie w przypadkach czynności rozporządzających polegających na przeniesieniu własności korzyści
  • Zabezpieczenie w przypadkach czynności prawnych niepolegających na transferze korzyści w sensie własnościowym

Maciej Woźniak,
Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Piotr Turski,
Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

15:00

Zmiany w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym w praktyce

dr Piotr Sławicki,
Sąd Rejonowy Lublin – Zachód

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Anna Jamiołkowska,
Kancelaria RK Legal

9:45

Zmiany w zakresie doręczeń, instytucja doręczeń komorniczych w praktyce

 • Ustanawianie kuratora dla nieznanego z miejsca pobyty

Ograniczenia egzekucji spowodowane covid 19

Beata Rusin,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

11:15

Przerwa

11:30

Upadłość i restrukturyzacja i ich przełożenie na realia procesowe

 • Oznaczenie strony postępowania cywilnego w razie ogłoszenia jej upadłości lub otwarcia wobec niej postępowania sanacyjnego
 • Wpływ ogłoszenia upadłości strony procesu cywilnego na bieg postępowania cywilnego (z uwzględnieniem nowelizacji art. 145 w zw. z art. 491 [2] p.u. w przypadku tzw. upadłości konsumenckiej)
 • Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec strony procesu na bieg postępowania cywilnego.
 • Wpływ zbycia przedsiębiorstwa przez syndyka na bieg procesu cywilnego, którego przedmiotem jest należność wchodząca w skład takiego przedsiębiorstwa

Bartosz Sierakowski,
Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

13:00

Przerwa

13:45

Planowane dalsze zmiany procedury cywilnej

 • E-rozprawy – problematyka
 • E-doręczenia
 • Zmiana składów sędziów z 3 do 1 w drugiej instancji

Marcin Maruszczak,
Kancelaria YLS

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ostatnia, duża nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia sporów sądowych. Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym opowiemy jak funkcjonują one w praktyce, jak w obecnym, pandemicznym czasie funkcjonują sądy, jak dochodzić roszczeń oraz o przyszłych planowanych zmianach prawnych.

Główne zagadnienia:

 • Procesy sądowe w czasach pandemii. Ostatnie zmiany KPC. Teoria a dobre i złe praktyki
 • Postępowania gospodarcze w nowym reżimie prawnym
 • Postepowanie zabezpieczające
 • Zmiany w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym w praktyce
 • Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Zmiany w zakresie doręczeń, instytucja doręczeń komorniczych w praktyce
 • Ograniczenia egzekucji spowodowane covid 19
 • Upadłość i restrukturyzacja i ich przełożenie na realia procesowe
 • Planowane dalsze zmiany procedury cywilnej

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest głównie do działów prawnych i windykacji w przedsiębiorstwach, a także wszystkich innych osób, które zainteresowane są tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Spory sądowe oraz dochodzenie roszczeń na gruncie nowelizacji KPC i planowanych zmian. Aspekty praktyczne. „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 26.04.2021 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 26.04.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.05.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Spory sądowe oraz dochodzenie roszczeń na gruncie nowelizacji KPC i planowanych zmian. Aspekty praktyczne. (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marcin Maruszczak

Marcin Maruszczak

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria YLS

Bartosz Sierakowski

Bartosz Sierakowski

Radca Prawny, Partner, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy

Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

Radca Prawny, Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Beata Rusin

Beata Rusin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza

dr Piotr Sławicki

dr Piotr Sławicki

Przewodniczący Wydziału, Sąd Rejonowy Lublin - Zachód

Tomasz Romanowski

Tomasz Romanowski

Adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek

dr Bartosz Karolczyk

dr Bartosz Karolczyk

Radca Prawny, Kancelaria DZP

Piotr Turski

Piotr Turski

Adwokat i Doradca Podatkowy, Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Anna Jamiołkowska

Anna Jamiołkowska

Adwokat, Kancelaria RK Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij