Sporządzanie taryf dla ciepła – ujęcie prawne i praktyczne

Grupa tematyczna:

Data: 15-16.12.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 01.12-16.12.2021

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Problematyka opracowywania taryf dla ciepła

 • Podstawy prawne opracowywania taryf dla ciepła
 • Proces zatwierdzania przez Prezesa URE taryf
 • Wytyczne Prezesa URE w zakresie taryf dla ciepła
 • Rozporządzenie taryfowe z 2021 r.

Grzegorz Romanowski
Romanowski i Wspólnicy

Filip Wawrzak
Romanowski i Wspólnicy

11:00

Przerwa

11:30

Zasady opracowywania taryf dla ciepła

 • Opracowywanie taryfy dla ciepła w świetle rozporządzenia taryfowego
 • Wytyczne w zakresie konstrukcji taryfy dla ciepła
 • Struktura i kształt taryfy dla ciepła
 • Grupy odbiorców
 • Oczekiwania URE w zakresie wniosków o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
 • Zatwierdzanie nowej taryfy: co ma zawierać wniosek, jakie są procedury i terminy?

Joanna Grabowska
Joanna Grabowska Usługi Doradcze

13:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:15

Rejestracja uczestników

8:30

Zarządzanie inteligentną siecią ciepłowniczą, rozwiązania techniczne

Jacek Koźbiał
S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

9:30

Emisja CO2 w taryfach dla ciepła

 • Rekompensaty za wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2
 • Zmiany kosztów nabycia uprawnień do emisji CO2 – wpływ na sektor ciepłowniczy
 • URE – prowadzone postępowania a wzrost taryf dla ciepła
 • Czy da się uniknąć kosztów związanych z ETS?

dr Radosław Maruszkin
Kancelaria adwokacka Radosław Maruszkin

10:30

Przerwa

11:00

Realizacja inwestycji OZE w polskim ciepłownictwie 

 • Założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu
 • Transformacja struktury ciepłownictwa - magazyny ciepła
 • Dekarbonizacja ciepłownictwa - inwestycje w zielony wodór i biometan – wyzwania polityki UE
 • Stosowanie przepisów ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym

Krzysztof Skowroński
Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. ds. ciepłownictwa

12:30

Przerwa

13:15

Kalkulacja cen i stawek opłat

 • Ciepło dla jednostek kogeneracji i tradycyjnych ciepłowni – kalkulacja cen
 • Stawki opłat za usługi przesyłowe
 • Kalkulacja cen i stawek opłat – praktyki URE

dr hab. inż. Mariusz Adamski
profesor Politechniki Białostockiej

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Grupa docelowa:
Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli sektora ciepłowniczego:

 • działy strategii i regulacji
 • specjalistów ds. taryf
 • działy usług dystrybucyjnych
 • działy prawne
 • działy rozliczeń

Maruszkin

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sporządzanie taryf dla ciepła – ujęcie prawne i praktyczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 495 zł + 23% VAT do 30.11.2021 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT po 30.11.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.12.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Krzysztof Skowroński

Krzysztof Skowroński

Doradca Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. ds. ciepłownictwa

Grzegorz Romanowski

Grzegorz Romanowski

Partner, Radca prawny, Romanowski i Wspólnicy

Filip Wawrzak

Filip Wawrzak

Adwokat, Romanowski i Wspólnicy

dr Radosław Maruszkin

dr Radosław Maruszkin

Adwokat, Kancelaria adwokacka Radosław Maruszkin

dr hab. inż. Mariusz Adamski

dr hab. inż. Mariusz Adamski

profesor Politechniki Białostockiej

dr Radosław Maruszkin

dr Radosław Maruszkin

Adwokat, Kancelaria adwokacka Radosław Maruszkin

Joanna Grabowska

Joanna Grabowska

Były długoletni pracownik URE, Joanna Grabowska Usługi Doradcze

Jacek Koźbiał

Jacek Koźbiał

S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij