Sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez banki – Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD II

Grupa tematyczna:
Banki, Finanse

Data: 22-23.02.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
Angelina
Stokłosa

Manipulacje instrumentami finansowymi w myśl projektu ustawy o instrumentach finansowych oraz niektórych innych ustaw

 • Portfel instrumentów finansowych w bankach podlegających nowym regulacjom
 • Jakie działania i zachowania uznaje się za manipulacje instrumentami finansowymi, a jakie nimi nie są – przykładowe scenariusze
 • Kto ponosi odpowiedzialność za manipulacje finansowe w bankach
 • Sankcje administracyjne w projekcie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
13:30

Przerwa na lunch

14:30
av

Marta
Stanisławska

Manipulacje wskaźnikami referencyjnymi

 • Wybrane przykłady manipulacji wskaźnikami referencyjnymi
 • Wymiar odpowiedzialności za manipulacje wskaźnikami referencyjnymi
 • Nowe metody ustalania i kontroli stóp wymiany wskaźników referencyjnych
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:30
av

Karol
Szymański

Projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

 • Zakres implementacji MAR i MAD II w Polsce
 • Analiza porównawcza – jakie zmiany przewiduje projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Sposoby ustanawiania najlepszych możliwych praktyk rynkowych
 • Regulacje dotyczące nakładanych sankcji
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Magdalena
Szeplik

Praktyka spełniania obowiązków informacyjnych przez banki

 • Wdrażanie obligatoryjnych rozwiązań, systemów i procedur zapobiegających wykorzystaniu informacji poufnych – case study
 • Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych
 • Metody i zakres podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej
 • Obowiązki związane z opóźnianiem przekazania informacji poufnej
 • Przypadki wyłączeń od rozporządzenia
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Prof.
dr
hab.
Paweł
Wajda

Skuteczne przygotowanie do kontroli KNF

 • Nowy katalog uprawnień KNF pod względem formalno-prawnym
 • Zmiany w przeprowadzaniu rozprawy w sprawie nakładania kar przez KNF
 • Osoby odpowiedzialne za poprawny przebieg kontroli
 • Niezbędne dokumenty podczas kontroli
 • Zakres i częstotliwość kontroli
 • Odpowiedzialność osób zarządzających za rodzaj i treść informacji przekazywanych KNF
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Tomasz
Rogalski

av

Daniel
Popek

Zwiększona odpowiedzialność osób zarządzających w bankach

 • Podmioty odpowiadające za nadużycia
 • Odpowiedzialność osób bliskozwiązanych
 • Identyfikacja nadużyć i wymiar nakładanych za nie kar – case study
 • Przypadki odwołania od decyzji KNF
15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Manipulacje instrumentami finansowymi
 • Manipulacje wskaźnikami referencyjnymi
 • Praktyka spełniania obowiązków informacyjnych przez banki
 • Skutecznie przygotowanie do kontroli KNF
 • Zwiększona odpowiedzialność osób zarządzających w bankach

Dlaczego warto wziąć udział?

Rządowy projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw przewiduje wysokie kary administracyjne oraz karne za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR – wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji.
Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w obrocie instrumentami finansowymi. Wzmocnią się uprawnienia organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku. Przepisy obejmują nowe zasady zarządzania ryzykiem, zmieni się rola komórki audytu i cały system kontroli wewnętrznej.
W celu zapobiegania nadużyciom trzeba najpierw zidentyfikować problemy. W trakcie organizowanego przez nas warsztatu znani Eksperci opowiedzą o działaniach, które uznaje się za manipulacje instrumentami finansowymi. Dodatkowo, wskażą oni konsekwencje związanie z nienależytym wykonaniem obowiązku informacyjnego. Zostanie także poruszony aspekt odpowiedzialności przedstawicieli banków oraz kontroli KNF.
Dzięki wskazówkom Prelegentów banki będą mogły wypracować nowe standardy raportowania danych finansowych. Specjaliści odpowiedzą na pytania nurtujące przedstawicieli branży oraz wskażą niezbędne zmiany organizacyjne w bankach.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom. Do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących działów:

 • Audyt i kontrola
 • Bezpieczeństwa
 • Prawny
 • Kontroling
 • Compliance
 • Oceny ryzyka
 • Strategii

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez banki – Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD II „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.01.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.01.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.02.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez banki – Rozporządzenie MAR i Dyrektywa MAD II (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Rogalski

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright

avatar

Karol Szymański

Of Counsel, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

avatar

Dr Angelina Stokłosa

Adwokat, Kancelaria SK Legal Stokłosa & Kot Adwokaci

avatar

Marta Stanisławska

Radca Prawny, Senior Associate, Zespół Banking & Finance, Kancelaria Prawna Bird & Bird

avatar

Magdalena Szeplik

Adwokat, Kancelaria GESSEL

avatar

Prof. dr hab. Paweł Wajda

Adwokat, of Consel, Kancelaria Baker McKenzie

avatar

Daniel Popek

Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright

Partnerzy