Sposoby zabezpieczeń transakcji krajowych i międzynarodowych

Grupa tematyczna:
Transport - spedycja - logistyka, Prawo

Data: 01.12.2017 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Rodzaje ryzyka w HZ i ich źródła

 • sposoby ograniczenia ryzyka eksportera/ importera
 • ograniczenie ryzyka kraju kontrahenta
 • metody ograniczenia ryzyka kursowego
 • dokumenty jako instrumenty ograniczające ryzyko
10:00

Formy rozliczeń transakcji handlowych i ich zabezpieczeń

 • uwarunkowane i nieuwarunkowane formy rozliczeń
11:00

Przerwa kawowa

11:30

INCOTERMS (bazy dostawy)

 • omówienie 11 baz dostawy różnicujących obowiązki importera i eksportera
 • rodzaje dokumentów w HZ
 • Kontrakt i jego wpływ na realizację transakcji
 • Akredytywa dokumentowa (przykład eksportu)
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Gwarancja bankowa

 • cechy gwarancji - różnica z akredytywą stand-by
 • rodzaje gwarancji (na podstawie zdarzeń)
 • regwarancja a gwarancja
 • wypłata kwoty gwarancji (przesłanki)
 • Struktura gwarancji bankowej
 • Weksel funkcje, elementy i zastosowanie
15:30

Fałszerstwa w dokumentach

 • wstęp do zagadnienia
 • Confirmation letter
 • Authentication letter
 • Bank guarantee
 • Bank Statement
 • MT 760 (gwarancja)
 • Bank Coordinate/ Bank Statement
 • Confirmation letter/ Bank GuaranteeBank guarantee
 • Stand by letter of creditProof of funds
 • Czek bankierski
 • Promissory Note
 • Podsumowanie
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Rodzaje ryzyka w HZ i ich źródła
 • Formy rozliczeń transakcji handlowych i ich zabezpieczeń
 • INCOTERMS (bazy dostawy)
 • Gwarancja bankowa
 • Fałszerstwa w dokumentach

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Gospodarka polski się w ostatnich latach nieustannie rozwija się przez to przedsiębiorcy przestają ograniczać się jedynie do krajowego rynku, zaczynają wychodzić na zagraniczne rynki eksportując oraz importując swoje towary jak i również usługi. Dlatego też niezabezpieczone należności handlowe mogę stanowić ważną kwestię barierę rozwoju przedsiębiorstwa. Możliwe ryzyko transakcyjne może doprowadzić do utraty płynności, obniżenia obrotów a nawet w skrajnych wypadkach do upadłości. Przy takich wymianach międzynarodowych może zaistnieć wiele ryzyk wynikających z kontraktów ora od stron transakcji. Przedsiębiorcy mają wiele możliwości zabezpieczeń transakcji handlowych, które można dopasować do indywidualnych potrzeb firmy. Podczas warsztatu szkoleniowego zostaną Państwu przedstawione jedne z najskuteczniejszych zabezpieczeń transakcji międzynarodowych, które będą mogli Państwo zastosować w swoich organizacjach. Szkolenie poprowadzi znany Ekspert , który w praktyczny oraz przydatny sposób omówi kluczowe kwestie i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Grupa docelowa:

W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • Eksportu
 • Importu
 • Umów
 • Handlowego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sposoby zabezpieczeń transakcji międzynarodowych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 27.10.2017 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 27.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sposoby zabezpieczeń transakcji międzynarodowych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Adam Poniatowski

niezależny ekspert

Partnerzy