Standard LMA - praktyczne rozwiązania i zapisy w umowie kredytowej

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Banki, Branża deweloperska, Prawo

Data: 12-13.06.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.05-30.06.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Struktura polskiej umowy LMA i jej główne założenia

 • Kluczowe postanowienia w polskim standardzie LMA
 • Elementy polskiego wzorca umowy LMA
 • Omówienie zmian wprowadzonych w polskim standardzie LMA na tle regulacji Prawa cywilnego i Prawa bankowego
 • Polski LMA i jego pozycja na rynku
 • Struktura umowy kredytu w standardzie LMA
 • Zobowiązania w standardzie LMA
Daniel Popek

Daniel Popek

Tomasz Rogalski

Tomasz Rogalski

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Różnice i podobieństwa między polskim a angielskim wzorcem umów LMA

 • Odmienności wynikające z systemu prawa common law oraz prawa polskiego
 • Prawa kredytodawcy (m.in. do żądania spłaty kredytu przed umownym terminem)
Roksana Pietrzak

Roksana Pietrzak

12:35

Przerwa na lunch

13:35

Zabezpieczenia w standardzie LMA oraz skutki naruszenia umowy kredytowej

 • Klauzule zabezpieczające
 • Bieżące trendy wymagań bankowych
Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

14:35

Możliwości negocjacyjne w ramach standardu LMA

 • Oświadczenia i zobowiązania wspólne dla wszystkich typów transakcji
 • Klauzule zwyczajowo nie negocjowane w standardzie LMA
Michał Markowski

Michał Markowski

15:35

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Sposoby na zminimalizowanie ryzyka w standardzie LMA

 • Wpływ na koszt ryzyka i ogólny koszt takiego kredytu dla kupującego
 • Przypadki naruszeń umowy kredytowej – ujęcie praktyczne
Przemysław Cichulski

Przemysław Cichulski

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Rola i odpowiedzialność Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń w finansowaniu konsorcjalnym

Igor Kondratowicz

Igor Kondratowicz

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Przesłanki wypowiedzenia umowy kredytu dotyczące utraty zdolności kredytowej

 • klauzula MAC – przykłady zastosowania
Tomasz Rogalski

Tomasz Rogalski

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Struktura polskiej umowy LMA i jej główne założenia
 • Klauzule podlegające kształtowaniu przez strony umowy kredytowej w standardzie LMA
 • Oświadczenia i zobowiązania wspólne dla wszystkich typów transakcji
 • Zabezpieczenia w polskim standardzie LMA
 • Klauzule zwyczajowo nienegocjowane w standardzie LMA
 • Klauzule dotyczące prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • Główne obszary do negocjacji pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Najczęstszą formą finansowania po jaką sięgają przedsiębiorstwa jest kredyt. Dokumentacja kredytowa sporządzana w oparciu o oryginalny wzór umowy LMA (Loan Market Association) pozwala na zabezpieczenie obu stron transakcji w możliwie najlepszy sposób. Umowa kredytowa w standardzie LMA jest zatem powszechnie stosowanym rozwiązaniem na polskim rynku.
Na czerwcowej konferencji przedstawiona zostanie struktura umowy LMA. Omówione zostaną także zmiany wprowadzone w polskim standardzie na tle regulacji Prawa cywilnego i Prawa bankowego. Poruszona zostanie również kwestia odmienności wynikających z systemu prawa common law i prawa polskiego. Kolejne zagadnienia będą obejmowały problematykę zabezpieczeń w polskiej wersji LMA, również w kontekście Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zobowiązań w tym, kwestie przelewu wierzytelności i przeniesienia zobowiązań kredytowych, jak i poręczeń. Poruszone zostaną także obszary negocjacji pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Do udziału w warsztacie zapraszamy w szczególności dyrektorów, kierowników, ekspertów i specjalistów instytucji bankowych z:

 • Działów Korporacyjnych
 • Działów Prawnych
 • Departamentów Dużych Firm i Konsorcjów Bankowych
 • Departamentów Finansowania Strukturalnego
 • Departamentów Nieruchomości Komercyjnych
 • Departamentów Inwestycji
 • Departamentów Ryzyka Kredytowego
 • Oraz dyrektorów, kierowników, ekspertów i specjalistów z grup kapitałowych z działów:
 • Prawnych
 • Finansowych
 • Do spraw inwestycji

Zapraszamy także Kancelarie Prawne, które zainteresowane są zawieraniem umów kredytowych w polskiej wersji standardu LMA.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Standard LMA - praktyczne rozwiązania i zapisy w umowie kredytowej „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 24.04.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 8.05.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 8.05.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.06.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Standard LMA - praktyczne rozwiązania i zapisy w umowie kredytowej (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.05.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.05.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Daniel Popek

Daniel Popek

Radca prawny, Norton Rose Fulbright

Igor Kondratowicz

Igor Kondratowicz

Aplikant adwokacki, Norton Rose Fulbright

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

Prawnik, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Michał Markowski

Michał Markowski

Counsel, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Przemysław Cichulski

Przemysław Cichulski

Radca Prawny, Partner, LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Roksana Pietrzak

Roksana Pietrzak

Associate, CMS

Tomasz Rogalski

Tomasz Rogalski

Radca prawny, Norton Rose Fulbright

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij