System kontroli wewnętrznej w bankach – wyzwanie podziału ról

Grupa tematyczna:
Banki, Finanse

Data: 13-14.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Jacek
Zdziarstek

av

Paweł
Ryszawa

Rozszerzona rola komórki ds. compliance – najnowsze zmiany prawne

 • Zmiany i nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego
 • Główne zmiany i obszary dostosowawcze wynikające z Rekomendacji H
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Krzysztof
Krak

av

Jędrzej
Stępniowski

Podział ról oraz zasady współpracy pomiędzy komórką compliance, a komórką audytu

 • Współpraca między komórkami począwszy od etapu planowania czynności kontrolnych
 • Kooperacja przy planowaniu rocznego planu zadań poszczególnych komórek
 • Odmienność ról w ramach 3 linii obrony, a jednoczesna komplementarność w systemie kontroli
 • Granice funkcji doradczej audytu w stosunku do komórki compliance
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Waldemar
Indrzejczak

av

Dominik
Thier

Opracowanie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli na przykładach – porównanie perspektyw komórek audytu oraz compliance

 • Jak ustalać procesy istotne i wskazywać w nich kluczowe mechanizmy kontrolne?
 • Zdefiniowanie celów szczegółowych systemu kontroli – case study
 • Powiązanie celów ogólnych i szczegółowych z procesami istotnymi i wbudowanymi w nie mechanizmami kontrolnymi
 • Określenie zasad monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych (weryfikacja pionowa i pozioma oraz testowanie poziome i pionowe)
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Aleksandra
Przelicka

av

Andrzej
Rychter

Przykłady różnic pomiędzy mechanizmami kontrolnymi, w tym również mechanizmy kluczowe – case study

 • Rozróżnienie pomiędzy mechanizmami kontroli ryzyka, a mechanizmami kontroli wewnętrznej
 • Istota funkcji kontroli oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych zapewniających realizację kontroli na 1 i 2 linii
 • Testowanie sposobu wdrażania i przestrzegania mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
 • Korzyści z niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Anna
Słodczyk

Środki naprawcze w przypadku wykrycia nieprawidłowości

 • Pomiar ilościowy lub szacowanie jakościowego ryzyka braku zgodności oraz monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności
 • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających przez komórkę do spraw zgodności
 • Dokumentowania oceny ryzyka braku zgodności w formie mapy ryzyka
 • Procedura i metodyka identyfikacji ryzyka braku zgodności
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Justyna
Czekaj

W jaki sposób Zarząd i Rada Nadzorcza banku będzie przeprowadzać coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

 • Obowiązek raportowania do Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie ryzyka braku zgodności - zasady raportowania, wskazanie elementów istotnych raportów, omówienie przykładowego raportu
 • Możliwość zlecenia bieżącego monitorowania systemu kontroli wewnętrznej Komitetowi Audytu
 • Ocena Rady Nadzorczej stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Rozszerzona rola komórki ds. compliance – najnowsze zmiany prawne
 • Podział ról oraz zasady współpracy pomiędzy komórką compliance, a komórką audytu
 • Opracowanie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli na przykładach – porównanie perspektyw komórek audytu oraz compliance
 • Przykłady różnic pomiędzy mechanizmami kontrolnymi, w tym również mechanizmy kluczowe – case study
 • Środki naprawcze w przypadku wykrycia nieprawidłowości
 • W jaki sposób Zarząd i Rada Nadzorcza banku będzie przeprowadzać coroczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej

Dlaczego warto wziąć udział?

Ministerstwo Finansów przygotowało Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła projekt Rekomendacji H. Powyższe regulacje prawne wprowadzają znaczące zmiany w zakresie systemu kontroli wewnętrznej w bankach, a także regulują wzajemne relacje pomiędzy Radą Nadzorczą, Zarządem, a osobami pełniącymi kluczowe stanowiska w działach audytu oraz compliance. Na warsztacie nabędą Państwo wiedzę z zakresu zmian jakie nowe regulacje za sobą niosą oraz zapoznają się z interpretacją nowych przepisów.  Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Rekomendacja H zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. Tak więc uczestnictwo w warsztacie jest niepowtarzalną okazją na przygotowanie się do planowanych zmian.

Grupa docelowa:

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Compliance
 • Dyrektorów, Specjalistów oraz Kierowników z Działów Audytu Wewnętrznego

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W System kontroli wewnętrznej w bankach – wyzwanie podziału ról „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 30.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 13.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 13.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem System kontroli wewnętrznej w bankach – wyzwanie podziału ról (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Jacek Zdziarstek

Dyrektor, Departament Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Krzysztof Krak

Counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Radca Prawny, Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Aleksandra Przelicka

Ekspert ds. Compliance, Bank BPH

avatar

Andrzej Rychter

Prawnik, Senior Compliance Officer

avatar

Anna Słodczyk

Konsultant ds. zarządzania ryzykiem, Audytor, ASA Consulting

avatar

Justyna Czekaj

Radca Prawny, Akademia Compliance

avatar

Waldemar Indrzejczak

Kierownik Zespołu. Zespół Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym i Bezpieczeństwem Informacji, DNB Bank Polska SA

avatar

Paweł Ryszawa

Departament Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Dominik Thier

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Zgodności w DNB Bank Polska S.A.

Partnerzy