System wsparcia w Ustawie o OZE – najnowsze zmiany

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 11.09.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Katarzyna
Mędraś

Nowelizacja Ustawy OZE - omówienie najważniejszych zmian w ustawie

 • Zmiana definicji zawartych w Ustawie OZE
 • Modyfikacja sposobu obliczania wysokości pomocy publicznej
 • Nowe mechanizmy wsparcia dla wybranych instalacji OZE o mocy poniżej 1 MW
 • Zmiany w systemie aukcyjnym
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Katarzyna
Mędraś

Nowe mechanizmy wsparcia dla wybranych instalacji OZE: FiT oraz FiP - kto może z nich skorzystać?

 • Mechanizm taryf gwarantowanych, tj. feed-in-tariff (FiT)
 • Mechanizm oparty na prawie do pokrycia ujemnego salda, tj. feed-in-premium (FiP)
 • Obowiązki sprzedawcy zobowiązanego i wytwórcy
 • Jakie instalacje mogą być objęte FiT oraz FiP?
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Marzena
Grzelec

Zmiany w systemie aukcyjnym OZE

 • Proces prekwalifikacji i wymagane dokumenty
 • Kaucja uiszczana przez wytwórców zgłaszających instalacje do aukcji
 • Wymagania dotyczące wieku urządzeń wykorzystywanych w czasie budowy albo modernizacji instalacji OZE
 • Termin sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE
 • Złożenie oferty – wymogi formalne
 • Obowiązek sprzedaży energii na giełdzie
 • Przejście praw oraz obowiązków wynikających z wygranej aukcji na nabywcę instalacji OZE
 • Aukcje w 2018 r. - które technologie otrzymają wsparcie
15:00
av

Katarzyna
Balcerowicz

Rozliczanie ujemnego salda

 • Rozliczanie ujemnego salda w poszczególnych systemach wsparcia
 • Zadania Zarządcy Rozliczeń S.A., wytwórcy w instalacji OZE oraz sprzedawcy zobowiązanego
 • Ujemne saldo - powstawanie, proces rozliczania przez Zarządcę Rozliczeń S.A.
 • Dokumenty do rozliczenia ujemnego salda
 • Wniosek o pokrycie ujemnego salda i sprawozdanie miesięczne
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja Ustawa OZE – omówienie najważniejszych zmian w ustawie
 • Nowe mechanizmy wsparcia dla wybranych instalacji OZE: FiT oraz FiP
 • Zmiany w systemie aukcyjnym OZE
 • Rozliczanie ujemnego salda


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Po trwających od kilku miesięcy przygotowaniach Ministerstwa Energii, projekt nowelizacji ustawy o OZE został podpisany przez Prezydenta. Temat odnawialnego źródła energii jest na tyle istotny i bieżący, że nowelizacja ustawy, była tylko kwestią czasu. Założenie polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2020 roku ma na celu zbliżyć nas do odblokowania potencjału inwestycyjnego w OZE. Nowy projekt to przede wszystkim zmiany w:

 • systemie aukcyjnym,
 • regule kumulacji pomocy publicznej,
 • w zasadzie inwestowania w elektrownie wiatrowe,
 • mechanizmach wsparcia dla grupy małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w postaci FiT i FiP.

Nowelizacja ustawy wzbudza również wiele kontrowersji m.in. w kontekście wytworzenia w ramach aukcji OZE energii elektrycznej, która będzie podlegać wyłącznie obrotowi giełdowemu, objęcia systemu opustów koniecznością odprowadzania VAT-u, wysokich i restrykcyjnych kar administracyjnych za niedotrzymanie standardów produkcji zadeklarowanych w ramach aukcji oraz nowego kształtu koszyków technologicznych.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli branży energetycznej w szczególności dyrektorów, kierowników i specjalistów ds.:

 • prawnych,
 • projektów,
 • rozliczeń i analiz,
 • inwestycji i rozwoju,
 • systemów aukcyjnych,
 • ds. rozliczeń,
 • ds. planowania i produkcji.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W System wsparcia w Ustawie o OZE – najnowsze zmiany „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 21.08.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 21.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem System wsparcia w Ustawie o OZE – najnowsze zmiany (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Katarzyna Mędraś

Radca Prawny, AD REM Kancelaria Prawna

avatar

Marzena Grzelec

Radca Prawny, Właściciel, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Grzelec

avatar

Katarzyna Balcerowicz

Starszy Specjalista ds. Analiz, Zarządca Rozliczeń S.A.

Partnerzy