The best of Social Video – jak tworzyć spójny i oryginalny przekaz video w Social Media

Grupa tematyczna:
Marketing i PR

Data: 28.08.2018 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00

ABC Social Media

 • Dlaczego warto być widocznym – praktyka w kliku krokach
 • Dla kogo i w jakim celu budujesz przekaz?
 • Platformy – czyli z czego możesz swobodnie korzystać
 • Promowanie czy spamowanie, co wybierasz?


TREŚĆ

 • Algorytm zasięgów organicznych
 • 3 x WAGA
 • Szanuj EdgeRank
 • Twoje zasięgi w lepszym wydaniu
 • 5 zasad używania #Hasztagów
 • Metodyka Tworzenia unikalnego Contentu
11:30

Przerwa kawowa

11:45

The best of FORMAT

 • FB LIVE jak robić, aby się działo
 • CTA, czyli jak angażować społeczność
 • Co daje największą siłę i zasięg?

KIERUNEK ROZWOJU

 • Gotowy na zmiany, czyli jak budować zaangażowanie?
 • Nowa era email marketingu
 • Media Tradycyjne vs Social Media
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Video Haker ABC

 • Kogo lub co promujesz. Buduj markę!
 • Rekrutujesz? korzystaj z pozytywnego przekazu
 • Wszystko co potrzeba masz w sobie i w dłoni, kilka słów o technikaliach
 • Czas na praktykę…3,2,1, kamera akcja!
15:45

Vide Haker Live

 • Szybki montaż i obróbka – tworzenie oryginalnego przekazu
 • Słów kilka o tym gdzie i jak publikować?
 • Jak działać na Instagramie?
17:00

Q&A, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

 

 

Jako uczestnik:

 • podczas warsztatu będziesz miał okazję utworzyć zamkniętą grupę na FB, na której przeprowadzisz 12 min sesję FB Live. W czasie prowadzenia nagrań będziesz mówić o tym co jest ważne w Twojej pracy lub życiu
 • nauczysz się jak zarządzać powiadomieniami w optymalny sposób
 • zbudujesz obraz siebie jako eksperta
 • pokonasz lęki przed pojawieniem się w kamerze i Social Mediach
 • Twoja wiedza na temat FB i Instagrama wzrośnie o 85%
 • otrzymasz certyfikat poświadczający kompetencje poruszania się po Social Media na poziomie średniozaawansowanym
 • zyskasz wzrost wartości rynkowej użytecznych kompetencji
 • otrzymasz WorkBook

Metody szkoleniowe:

 • Praca ze smartphonem
 • Creative Workshop – intensywne modele, które rozwiną kreatywność uczestników, nauka tworzenia nowych niekonwencjonalnych rozwiązań, budowanie nowoczesnych przekazów
 • Talent Discovery – metody odkrywające indywidualny talent uczestnika, poszukujące mocnych stron, skupiająca się na naturalnych predyspozycjach i wykorzystaniu ich w pracy Social Ninja
 • Personal Change – zbiór ćwiczeń skłaniających do rozwijania i pobudzania osobistej zmiany, ukierunkowanie rozwoju, celem tej metody jest zdobycie w krótkim czasie skutecznych efektów pracy nad sobą

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Ekspertów i specjalistów ds. e-marketingu i marketingu odpowiedzialnych za politykę komunikacji online
 • Pracowników działów marketingu, PR poszukujących inspiracji
 • Kierowników i dyrektorów nadzorujących komunikację marketingową i sprzedaż
 • Specjalistów odpowiadających za Employer Branding
 • Specjalistów HR promujących najnowsze trendy komunikacji z potencjalnymi pracownikami

Benefity

 • materiałów w wersji elektronicznej i papierowej
 • kameralne grupy
 • 8 godzin szkoleniowych
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat uczestnictwa

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W The best of Social Video – jak tworzyć spójny i oryginalny przekaz video w Social Media „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1295 zł + 23% VAT do 07.08.2018 r.

  2. 1495 zł + 23% VAT po 07.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.08.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem The best of Social Video – jak tworzyć spójny i oryginalny przekaz video w Social Media (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Jan Paweł Tomaszewski

trener wystąpień publicznych