Transfer danych nieosobowych w kontekście prawa konkurencji oraz relacji rynkowych

Grupa tematyczna:
Prawo

Data: 20-21.02.2019 r.

Cena: 2395 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30
av

Piotr
Zawadzki

Stosowanie Rozporządzenia UE dotyczącego swobodnego przepływu danych nieosobowych razem z RODO

• Dane nieosobowe i osobowe - różnice definicyjne i interpretacyjne
• Aspekty praktyczne i prawne w funkcjonowaniu obu Rozporządzeń UE - identyfikacja i stosowanie w obszarach, których dotyczą

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Marcin
Alberski

Zasady bezpieczeństwa udostępniania danych nieosobowych konkurentom

 • Wymiana wrażliwych informacji handlowych (danych) między konkurentami w orzecznictwie TSUE (T-Mobile, Asnef-Equifax, Dole Food)
 • Przykłady obowiązkowego oraz umownego udostępniania danych na rzecz konkurentów (umowy o transferze technologii, umowy specjalizacyjne, itp.)
 • Wyzwania dla podmiotów specjalizujących się w transferze danych (odpowiedzialność za działania ułatwiające zawarcie kartelu, interoperacyjność)
 • Obowiązek udostępniania danych w przypadku kontroli lub przeszukania
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Arwid
Mednis

Wpływ Rozporządzenia na prawo konkurencji w kontekście krajowym

 • Nawiązywanie umów pomiędzy firmami. - audyt umów, zapisy warte dookreślenia lub doprecyzowania
 • Zminimalizowanie ryzyka, które wynika z większej konkurencyjności firm na rynku, przy jednoczesnym nienadużywaniu pozycji dominującej
 • Nowe przepisy i ich zgodność z aktualnymi regulacjami z obszaru konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa
15:30
av

Maciej
Żelewski

Zalecane działania prawne i praktyczne poszczególnych działów w firmie zgodnie z nową regulacją

 • Jak Rozporządzenie wpłynie na pracę poszczególnych działów, takich jak: ochrona danych, relacje biznesowe i prawny
 • Zwiększona odpowiedzialność działu compliance i przełożenie na współpracę w kontekście nowych wytycznych
16:30

Zakończenie I dnia konferencji

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30
av

Dr
Antoni
Bolecki

Transfer danych nieosobowych między konkurentami w ramach EOG oraz firmami z krajów trzecich - case study

 • Transfer danych za pośrednictwem stowarzyszeń branżowych.
 • Transfer danych bezpośrednio między konkurentami.
 • Transfer danych w transakcjach M&A.
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Maciej
Kawiorski

Swobodny przepływ danych nieosobowych a rozwój nowych technologii takich jak: BigData, sztuczna inteligencja, internet rzeczy (IoT) oraz machine learning

 • Dane nieosobowe a nowe technologie – w stronę jednolitego rynku cyfrowego
 • Wpływ Rozporządzenia na procesy implementacji i stosowania nowych technologii w firmie
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Piotr
Serwin

Przepływ danych w usługach chmurowych

 • Nowe wyzwania dla dostawców usług chmurowych - tworzenie umów, zabezpieczenia oraz integralność danych
 • Jak rozporządzenie reguluje cloud computing? - zarządzanie ryzykami i dostępem do usług w obszarze przetwarzania w chmurze
15:30

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Czym są dane nieosobowe i co je łączy z innymi regulacjami, w tym RODO?
 • Jak zmienią się zasady bezpieczeństwa przy udostępnianiu danych innym podmiotom rynku?
 • Jakie zmiany nastąpią w przepływie danych w cloud computingu?
 • Rozporządzenie UE a nowe technologie: BigData, AI, machine learning, IoT – wdrożenie oraz funkcjonowanie nowych technologii w firmach

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

9 listopada 2018 roku Rada Unii Europejskiej przegłosowała tekst Rozporządzenia dotyczącego swobodnego przepływu danych nieosobowych. W zamyśle twórców nowa regulacja ma na celu likwidacja ograniczeń w zakresie obrotu lub przechowywania niektórych kategorii informacji. Nowe przepisy mają pomóc w rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na danych, w tym zwiększyć zasięg wykorzystania takich technologii jak sztuczna inteligencja czy BigData. Rozporządzenie już teraz wzbudza jednak szereg wątpliwości związanych m.in. z jej zakresem zastosowania, zależnościami z RODO, samą definicją danych nieosobowych, a także jej wpływem na prawo konkurencji oraz na relacje rynkowe.

Grupa docelowa:

Wydarzenie jest dedykowane do przedstawicieli następujących działów w firmie:

 • Prawny
 • Compliance
 • Ochrona danych
 • Bezpieczeństwo informacji 

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Transfer danych nieosobowych w kontekście prawa konkurencji oraz relacji rynkowych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 07.01.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 07.01.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.02.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Transfer danych nieosobowych w kontekście prawa konkurencji oraz relacji rynkowych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.01.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.01.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Marcin Alberski

Associate, Kancelaria Bird & Bird

avatar

Maciej Żelewski

Associate / Praktyka Life Sciences, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka

avatar

Dr Antoni Bolecki

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel

avatar

Piotr Serwin

Wiceprezes, Firma AlmonData

avatar

Piotr Zawadzki

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, Senior Associate, Kancelaria Bird & Bird

avatar

Dr Arwid Mednis

Radca Prawny, Partner, Lider zespołu TMT/IP i ochrony danych osobowych, Kancelaria PwC Legal

avatar

Maciej Kawiorski

Associate, Kancelaria Maruta Wachta

Partnerzy