Umowy IT – najczęstsze problemy i praktyczne rozwiązania

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Grupy kapitałowe, Produkcja, Prawo, Doradztwo, Instytucje Finansowe, CUW

Tagi: Umowy IT | outsourcing IT | cloud computing | ochrona / zarządzanie danymi

Data: 04-05.11.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 06.10-05.11.2020

Program

Dzień I
8:45

Logowanie na platformę

9:00

Umowy wdrożeniowe w praktyce – jak właściwie zabezpieczyć interes obu stron?

 • Problematyka umów IT realizowanych w modelu agile
 • Przedmiot umowy – wdrożenie w modelu Waterfall a metodyki Agile
 • Podział obowiązków i zasady współpracy stron
 • Zasady realizacji umów IT – agile: groomingi, sprinty, product backlog, must’y, should’y, could’y 
 • Kod źródłowy, testy i odbiory oprogramowania
 • Gwarancja jakości a SLA – zasady obsługi zgłoszeń serwisowych
 • Warunki naliczania wynagrodzenia
 • Odpowiedzialność i kary umowne
 • Exit plan dla każdej ze stron
Magdalena Michalska-Niewiadomska

Magdalena Michalska-Niewiadomska

10:30

Przerwa

11:00

Stosowanie klauzul umownych – jak uniknąć najczęstszych błędów? Jakie klauzule sprawdzają się najczęściej?

 • Specyfika umów zawieranych z globalnymi dostawcami – kluczowe ryzyka wynikające z podporządkowania obcemu prawu; najczęstsze błędy zamawiających
Justyna Wilczyńska-Baraniak

Justyna Wilczyńska-Baraniak

12:00

Obostrzenia i wytyczne związane z wykonaniem zastępczym w umowach IT

 • Najnowsze orzecznictwo w odniesieniu do umów na usługi IT
Józef Pordes

Józef Pordes

13:00

Przerwa

14:00

Zasady konstruowania modeli wynagrodzeń i rozliczania w umowach IT

 • Modele wynagrodzeń w umowach wdrożeniowych
 • Metodyka wdrożenia a wybór konstrukcji wynagrodzenia
 • Terminy płatności i zasady rozliczeń w umowach wdrożeniowych – perspektywa dostawcy i zamawiającego
 • Optymalny sposób rozliczania umów utrzymaniowych
 • Jak projektować modele rozliczeń w umowach rozwojowych?
 • Wynagrodzenie w umowie IT a przeniesienie majątkowych praw autorskich i linencja
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

15:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Logowanie na platformę

9:00

Ryzyka związane z umowami na usługi realizowane w chmurze

 • O czym pomyśleć jeszcze przed negocjacjami z dostawcami usług chmurowych
 • Co trzeba, co warto, a czego nie ma sensu negocjować z dostawcą usług chmurowych
 • Transfer danych w chmurze
 • Vendor lock-in chmurowy: jak go uniknąć z perspektywy kontraktu z dostawcą usług
  chmurowych
 • Jak bezpiecznie zmienić lub wyjść z chmury: czyli co powinien zawierać Exit Plan z usług
  chmurowych
Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

10:00

Przerwa

10:30

Aspekty prawne przechowywania danych w chmurze

 • Aspekty prawne oprogramowania open source
Joanna Gałajda

Joanna Gałajda

11:30

Porównanie modeli transferu praw do oprogramowania komputerowego – licencja, przeniesienie praw, współwłasność

Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik

12:30

Przerwa

13:30

Wymogi związane z wejściem w życie krajowej ustawy o cyberbezpieczeństwie

Artur Piechocki

Artur Piechocki

14:30

Oprogramowanie open source w projektach IT

 • Różne rodzaje licencji open source
 • Komercyjne wykorzystanie oprogramowania open source
 • Na co pozwalają warunki licencji otwartych
 • Jak zapewnić zgodność z wymaganiami zamawiającego?
Agnieszka Zwierzyńska

Agnieszka Zwierzyńska

Michał Pietrzyk

Michał Pietrzyk

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w warsztatach, w czasie których przedstawione zostaną najczęstsze problemy z jakimi aktualnie muszą zmierzyć się osoby odpowiedzialne za negocjowanie i realizację umów na usługi IT. W czasie warsztatów Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie, wskażą Państwu wszystkie szczególnie wrażliwe obszary na jakie należy zwrócić uwagę i w jaki sposób można uniknąć błędów i ryzyka na jakie narażeni są odpowiedzialni za nie pracownicy. Tematy jakie zostaną omówione w trakcie wydarzenia to między innymi: zabezpieczenie interesu obu stron w ramach umowy wdrożeniwej, ryzyka związane z umowami na usługi w chmurze, aspekty prawne przechowywania danych w chmurze, najczęstsze błędy i ryzyka związane z umowami zawieranymi z globalnymi dostawcami oraz modele przeniesienia praw do oprogramowania komputerowego.

Główne zagadnienia:

 • Umowy wdrożeniowe w praktyce – jak właściwie zabezpieczyć interes obu stron?
 • Ryzyka związane z umowami na usługi realizowane w chmurze
 • Aspekty prawne przechowywania danych w chmurze
 • Stosowanie klauzul umownych – jak uniknąć najczęstszych błędów? Jakie klauzule sprawdzają się najczęściej?
 • Specyfika umów zawieranych z globalnymi dostawcami – kluczowe ryzyka wynikające z podporządkowania obcemu prawu; najczęstsze błędy zamawiających
 • Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy IT
 • Porównanie modeli transferu praw do oprogramowania komputerowego – licencja, przeniesienie praw, współwłasność

Grupa docelowa:

Warsztaty polecamy przede wszystkim:

 • Prawnikom wewnętrznym odpowiedzialnym za obszar umów IT
 • Dyrektorom/kierownikom działów IT
 • Managerom odpowiedzialnym za negocjacje i realizację umów na usługi IT
 • Kierownikom projektów informatycznych
 • Informatykom, biorącym udział w negocjowaniu umów o wykonanie oprogramowania lub wdrożenie systemu IT

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Magdalena Ratajczyk

Business Advisor
Business Advisory Department
M: +48 575 300 528
e-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

JESTEŚMY ONLINE


Uczestnicy mają możliwość skorzystać ze specjalnie przygotowanej
wirtualnej platformy, która oferuje:


dostęp z każdego miejsca

łatwą obsługę

nagranie z prelekcji

czat z uczestnikami i prelegentami

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy IT – najczęstsze problemy i praktyczne rozwiązania „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.09.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 5.10.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 5.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 3.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy IT – najczęstsze problemy i praktyczne rozwiązania (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Kancelaria Kochanski & Partners

Józef Pordes

Józef Pordes

Prawnik, Kancelaria Maruta Wachta

Magdalena Michalska-Niewiadomska

Magdalena Michalska-Niewiadomska

Radca prawny, Senior associate, Kancelaria SMM Legal

Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik

Senior Associate, Kancelaria DLA Piper

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Joanna Gałajda

Joanna Gałajda

Prawnik IT, Kancelaria EY Law

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Associate Partner, Adwokat, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii oraz Danych osobowych, EY Law

Agnieszka Zwierzyńska

Agnieszka Zwierzyńska

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Michał Pietrzyk

Michał Pietrzyk

Radca Prawny, Associate, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Counsel, Kochański & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij