Umowy IT – problemy, wątpliwości, rozwiązania

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 05-06.06.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 26.04-30.06.2018

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Umowy IT – zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy

 • Odpowiednie zdefiniowanie przedmiotu umowy IT
 • Metody wspomagające bezproblemowe wykonanie umowy IT – case studies
 • Przykłady dokumentacji i zasady odbiorów poszczególnych etapów prac przy umowach IT (rejestrowanie i dokumentowanie prac)
 • Skutki odstąpienia od umów – kwestie problematyczne w umowach IT
 • Kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca, a kiedy Zamawiający?
Magdalena Michalska

Magdalena Michalska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Najczęściej popełniane błędy w umowach i wynikając z tego spory

 • Sporne kwestie w umowach IT
 • Umowy IT w orzecznictwie sądów polskich – analiza rozstrzygnięć
 • Co zrobić by minimalizować ryzyko sporów przed zawarcie umowy oraz w trakcie realizacji umowy?
 • Spory sądowe w IT– co ma znaczenie? jak się przygotować?
 • Niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy IT – odpowiedzialność stron
Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Joanna Jastrząb

Joanna Jastrząb

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Konstrukcje prawne i problematyka umów SLA

 • Tworzenie SLA i jego konieczne elementy - stworzenie katalogu świadczonych usług
 • Umowa SLA w chmurze - projekty wdrożeniowe chmury w przedsiębiorstwach
 • Terminy usuwania błędów, dostępności rozwiązania i wydajności świadczonych usług
 • Korzyści utrzymania ciągłości działania procesu – zastrzeżenia w umowie SLA
Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik

15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych poszczególnych stron umowy IT

 • Ochrona danych przy umowach IT – administrator vs. procesor
 • Wymogi i zabezpieczenia danych przy tworzeniu umów IT
 • Zmiany w umowach na powierzenie przetwarzania danych
Magdalena Michalska

Magdalena Michalska

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Praktyki i regulacje dotyczące umów na korzystanie z oprogramowania

 • Różnica pomiędzy przenoszeniem praw autorskich a licencją
 • Postanowienia licencyjne w praktyce IT
 • Wzorcowe postanowienia dotyczące przenoszenia praw autorskich
 • Prawa do kodów źródłowych
 • Zabezpieczenia praw autorskich w praktyce
 • Spory dotyczące naruszeń praw autorskich do oprogramowania
Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Joanna Jastrząb

Joanna Jastrząb

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Cloud computing – regulacje w procesie adaptacji rozwiązań chmurowych w kontekście prawnym i biznesowym

 • Modele cloud computingu: IAAS, PAAS, SAAS oraz ich znaczenie
 • Jak bezpiecznie przenieść się do chmury – wymagania prawne
 • Dane osobowe – zabezpieczenie w umowach ze szczególnym uwzględnieniem aspektów metodyki cloud
 • Zasady sporządzania umów na świadczenia usług Cloud Computingu
 • Przenoszenie praw autorskich w Cloud Computing
 • Cloud computing - powierzanie i podpowierzenie danych osobowych do podmiotów utrzymujących chmurę
Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Umowa SLA
 • Umowy IT
 • Prawa autorskie
 • Cloud computing

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Umowy IT należą do kluczowych kontraktów związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa. Regulują one kwestie dostarczania usług i stanowią wieloetapowy proces. Podczas konferencji Eksperci omówią:

 • konstrukcje prawne i problematykę umów SLA
 • metody wspomagające bezproblemowe wykonanie umów IT
 • umowy IT w orzecznictwie sądów polskich 
 • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych poszczególnych stron umowy IT
 • postępowania dotyczące praw autorskich
 • regulacje w procesie adaptacji rozwiązań chmurowych

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest w szczególności do:

 • Prawników wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Prawników zainteresowanych tematyką prawa w branży IT
 • Dyrektorów działu IT
 • Kierowników projektów informatycznych
 • Właścicieli firm informatycznych
 • Managerów IT
 • Kierowników Wydziału IT

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy IT – problemy, wątpliwości, rozwiązania „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 13.04.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 25.04.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 25.04.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.06.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy IT – problemy, wątpliwości, rozwiązania (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.04.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.04.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

Joanna Jastrząb

Joanna Jastrząb

Aplikant radcowski w zespole IT-Telco, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Magdalena Michalska

Magdalena Michalska

Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria ESB Legal

Łukasz Czynienik

Łukasz Czynienik

Radca Prawny, Counsel, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij