Umowy IT – pułapki prawne, zabezpieczenia i praktyczne rozwiązania

Grupa tematyczna:
IT i nowe technologie

Data: 06-07.03.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Magdalena
Michalska

Uregulowania prawne w umowach IT – zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy

 • Metody precyzyjnego określenia przedmiotu umowy
 • Gwarancja i rękojmia w umowach IT
 • Problematyka wynikająca z kar umownych w kontraktach IT
 • Konstrukcje prawne i problematyka umów SLA
 • Praktyczne aspekty wyboru prawa zagranicznego w umowach IT
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Xawery
Konarski

Najczęściej popełniane błędy w umowach i wynikające z tego spory – case study

 • umowy IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
 • warianty postępowania w przypadku sporów dotyczących umów IT
 • umowy IT w orzecznictwie sądów polskich
 • proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących umów IT
12:45

Przerwa na lunch

13:30
av

Ewa
Kurowska-Tober

Realizacja umowy IT – kary umowne w praktyce / orzecznictwo – case study

14:30
av

Agnieszka
Wachowska

Praktyczne przykłady form subordynowania wykonawcy

 • Zapisy w umowie IT
 • Metody i czynniki wspomagające bezproblemowe wykonanie umowy
 • Zwiększanie efektywności współpracy wykonawcy z zamawiającym
 • Narzędzia subsydiarne w realnym wykonaniu umowy
 • Zaostrzenia i warunki w umowie dyscyplinujące wykonanie przedmiotu umowy
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Agnieszka
Wachowska

av

Joanna
Jastrząb

Zasady i regulacje przenoszenia praw autorskich

 • Jak konstruować postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich
 • Różnice między przenoszeniem praw autorskich a licencją
 • Regulacje prawne nabywania praw własności intelektualnej przez pracodawcę
 • Zasady udzielania licencji w umowach IT
 • Nabywanie (pierwotne i wtórne) praw do oprogramowania
 • Uregulowania zasad dostępu do kodu źródłowego
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Damian
Klimas

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy IT

 • Sposoby zabezpieczenia zamawiającego na wypadek wypowiedzenia umowy
 • Możliwe warianty postępowań na wypadek nienależytego wykonania umowy
 • Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy – skutki zamawiającego
 • Rozliczenia stron i zabezpieczenie wypłaty w związku z niewykonaniem umowy
 • Zabezpieczenia na wypadek opóźnienia wykonania umowy
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Mateusz
Zreda

Istotne zapisy w umowie zgodnie z wymogami RODO

 • Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych w świetle najnowszych regulacji
 • Istotne zapisy w umowie zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • Co powinna zawierać umowa w zakresie danych osobowych  
 • Zasady dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych przez podwykonawców
 • Status prawny adresów IP w kontekście zasad ochrony danych osobowych
 • Kary i sankcje za nierespektowanie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (Privacy Impact Assessment) w kontekście wdrażanych nowych projektów i rozwiązań informatycznych
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Metody precyzyjnego określenia przedmiotu umowy
 • Uregulowania prawne w umowach IT – zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach i wynikające z tego spory – case study
 • Praktyczne przykłady form subordynowania wykonawcy
 • Realizacja umowy IT – kary umowne w praktyce / orzecznictwo – case study
 • Zasady i regulacje przenoszenia praw autorskich
 • Istotne zapisy w umowie zgodnie z wymogami RODO
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy IT

Dlaczego warto wziąć udział?

Dynamicznie rozwijająca się branża IT stwarza konieczność nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu zasad kształtowania kontraktów, określania przedmiotu umowy wpływającego na efekty prawidłowego wykonania umów, bezpieczeństwa danych osobowych, czy unikania błędów. Z tego względu ważne jest śledzenie bieżącej praktyki i judykatury w celu osiągnięcia pełnej wiedzy oraz podejmowania decyzji mających efektywny wpływ na sytuację stron umów. Celem warsztatu jest przedstawienie problematyki oraz uregulowań związanych z zawieraniem umów. Omówione zostaną zagadnienia praktyczne, które pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy stron umowy. Poruszone kwestie orzecznictwa zarówno sądów polskich, jak i unijnych oraz stanowiska instytucji UE mogą być podstawą i dobrym polem do dyskusji na temat przyjmowanych ścieżek interpretacji przepisów. Przedstawione zostaną sprawdzone formy subordynowania wykonawcy, zasady przenoszenia praw autorskich oraz istotne zapisy  w umowie zgodnie z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Grupa docelowa:

Warsztaty skierowany jest w szczególności do:

 • Prawników wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Prawników zainteresowanych tematyką prawa w branży IT
 • Dyrektorów działu IT
 • Kierowników projektów informatycznych
 • Właścicieli firm informatycznych
 • Managerów IT
 • Kierowników Wydziału IT

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 02.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 02.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy IT – pułapki prawne, zabezpieczenia i praktyczne rozwiązania „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.01.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 02.02.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 02.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy IT – pułapki prawne, zabezpieczenia i praktyczne rozwiązania (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 02.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 02.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Xawery Konarski

Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

avatar

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca prawny, Szef zespołu IT-Telco, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Joanna Jastrząb

Aplikantka radcowska, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Mateusz Zreda

Radca Prawny, Kancelaria Destrier

avatar

Damian Klimas

Prawnik, Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

avatar

Magdalena Michalska

Radca prawny, Senior Associate, SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

Partnerzy