Umowy w sektorze energetycznym i gazowym – wątpliwości, problemy, rozwiązania

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 06-07.11.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Grzegorz
J.
Wąsiewski

Zawieranie umów pomiędzy firmą energetyczną a Klientem – aspekty prawne

 • Umowy na rynku energii – rodzaje, zakres i elementy umów
 • Prawo Energetyczne a zasada swobody umów
 • Wzorce umowne w sektorze energetycznym i gazowym
 • Umowa z konsumentem a umowa z profesjonalistą
 • Dopuszczalne formy zawarcia umowy
 • Umowy na czas oznaczony a umowa na czas nieoznaczony
 • Odmowa zawarcia umowy przez przedsiębiorstwo energetyczne
11:00

Przerwa kawowa

11:15
av

Michał
Chodorek

Zapewnienie zgodności z RODO w kontekście zawierania umów z konsumentem

 • Unijna reforma ochrony danych osobowych - wpływ Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) na polskie przepisy i działalność przedsiębiorców
 • Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły
 • Obowiązki administratora danych przy zawieraniu umowy - obowiązek informacyjny, zgoda na przetwarzanie danych
 • Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, obowiązki administratora, konieczne procedury
 • Nowe obowiązki związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych – notyfikacja o incydentach naruszenia bezpieczeństwa danych, ocena skutków dla ochrony danych
 • Sankcje z tytułu naruszeń
12:15
av

Monika
Bogdał

Problemy prawne, które mogą wystąpić na etapie realizacji umowy (kompleksowej/ sprzedaży zawartej z konsumentem) – case study

 • Problemy dotyczące formy i sposobów porozumiewania się pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem - obowiązki informacyjne przedsiębiorcy względem konsumenta
 • Wywiązywanie się z zapisów umownych – relacja - prawo energetyczne a prawo cywilne (zależność pomiędzy art. 5 PE a art. 384 i nast. KC)
 • Procedury zmiany treści umowy – dwustronne (aneksowanie), jednostronne (doręczanie wzorca umownego)
 • Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy kompleksowej (kontekst dziedziczenia
13:45

Przerwa na lunch

14:30
av

Wojciech
Andrzejewski

Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy - zastrzeganie kar umownych

 • Określenie wysokości oraz problematyka miarkowania kar
 • Możliwe sankcje nakładane na odbiorcę energii w przypadku przedterminowego wypowiedzenia umowy na czas określony
 • Odpowiedzialność sprzedawcy w przypadku bezzasadnego/nadmiernego karania odbiorcy
 • Sposoby egzekwowania kar w razie niewywiązania się z postanowień umownych
15:45

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Tomasz
Kaźmierczak

Problematyka zawierania umów na rynku energetycznym w świetle uprawnień organów nadzoru

 • Prawidłowe formułowanie umów w świetle regulacji dotyczących klauzul abuzywnych
 • Proces zawierania umów a ryzyko naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe w zakresie zmiany dostawcy energii elektrycznej
 • Działalność Prezesa URE oraz Koordynatora ds. Negocjacji w zakresie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Izabela
Biernat

Problematyka pełnomocnictw umożliwiających przeprowadzenie procesu zawarcia lub wypowiedzenia umowy

 • Rodzaje, formy oraz treść pełnomocnictw
 • Zakres działania pełnomocnika w przypadku zmiany sprzedawcy
 • Kiedy zachodzi konieczność złożenia oryginału/ kopii potwierdzonej/ kopii niepotwierdzonej
 • Działalnie pod wpływem błędu przy udzieleniu pełnomocnictwa
 • Odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa i jego skutki
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Damian
Wojnowski

Omówienie studium przypadku wypowiedzenia umowy

 • Wpływ błędnej treści wypowiedzenia umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych błędów popełnionych w trakcie procesu zmiany sprzedawcy
 • Konsekwencje rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej w kontekście dalszego korzystania z innych usług świadczonych przez dotychczasowego sprzedawcę
 • Sprzedaż rezerwowa jako skutek błędnego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy
 • Zgłoszenie się kilku spółek obrotu jako nowy sprzedawca dla tego samego PPE (Punktu Poboru Energii)
 • Case study – omówienie przykładowych sądowych rozstrzygnięć dot. błędów w procesie zmiany sprzedawcy poprzez nieprawidłowości w wypowiedzeniu dotychczasowej umowyWpływ błędnego określenia daty rozwiązania umowy na proces zmiany sprzedawcy
15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zawieranie umów pomiędzy firmą energetyczną a Klientem
 • Zapewnienie zgodności z RODO
 • Problemy prawne mogące wystąpić na etapie realizacji umowy
 • Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
 • Spory w zakresie umów – case study
 • Problematyka pełnomocnictw w procesie wypowiedzenia umowy
 • Studium przypadku wypowiedzenia umowy

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W ciągu ostatnich kilkunastu lat polski rynek energii i gazu ulega dynamicznym zmianom. Ze względu na istniejące obecnie mechanizmy rynku konkurencyjnego, odbiorcy energii zyskali m. in. prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki wskazanej możliwości coraz częstsze, stało csię wypowiadanie umów dotychczasowym sprzedawcom energii, a następnie zawieranie umów z podmiotem, który zaproponował korzystniejszą ofertę. Podczas powyższego procesu często dochodzi jednak do zawiłych przypadków natury prawnej, powstałych z powodu niejednoznaczności lub braku regulacji ustawowych. Dodatkowo, ze względu na pojawiające się na rynku, nowe podmioty (prosument, klaster energii), a także możliwość łączenia sprzedaży energii z innymi usługami rozwiązanie dotychczasowej umowy z odbiorcą powoduje dodatkowe utrudnienia. Należy także zwrócić uwagę, że chociaż aktualny stan wiedzy w społeczeństwie dotyczący m. in. możliwości swobodnego wyboru sprzedawcy tak wśród odbiorców indywidualnych jak i odbiorców instytucjonalnych uważa się za wciąż niewystarczający, to ma on tendencję wzrostową. Dlatego też na sprzedawców nałożone są dodatkowe obowiązki w zakresie takiego kształtowania stosunków prawnych i praktyki, aby z jednej strony zapewnić interesy reprezentowanego podmiotu, a z drugiej dotrzeć do odbiorcy z jasnym i zgodnym z przepisami przekazem.
Na organizowanym spotkaniu poddane zostaną analizie m. in. sprawy wszczęte przed Koordynatorem do spraw negocjacji, Prezesem URE, a także UOKiK. Za sprawą Ekspertów, udział w warsztacie pozwoli Państwu zapoznać się ze sporami, które pojawiły się podczas procesu zmiany sprzedawcy, a ponadto wskazane zostaną metody zapobiegania sytuacjom konfliktogennym.

Grupa docelowa:

Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom sektora energetycznego, a w szczególności reprezentantom:

 • działów ds. Umów i Kontraktów
 • działów Prawnych
 • działów Obrotu Energią
 • działów Usług Dystrybucyjnych
 • działów Usług Operatorskich

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 04.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 04.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy w sektorze energetycznym i gazowym – wątpliwości, problemy, rozwiązania „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 18.09.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 04.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 04.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy w sektorze energetycznym i gazowym – wątpliwości, problemy, rozwiązania (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 04.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 04.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Damian Wojnowski

LL.M., Adwokat, Partner, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

avatar

Dr Grzegorz J. Wąsiewski

Radca Prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak

avatar

Michał Chodorek

Adwokat, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

avatar

Monika Bogdał

Ekspert rynku energii

avatar

Tomasz Kaźmierczak

Associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

avatar

Izabela Biernat

Adwokat, Kancelaria Prawna CMS

Partnerzy