Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – wyzwania proceduralne i prawne

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Data: 19-20.10.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 13.09-20.10.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka - zakres i sposób przygotowania takiej oceny
 • Ścieżka akceptacji opisowej oceny ryzyka w instytucji obowiązanej
 • Wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną
 • Obowiązek aktualizacji raz na dwa lata dokumentu opisowej oceny ryzyka
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

 • Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka oraz omówienie nowych czynników ryzyka
 • Omówienie podwyższonych i uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
 • Środki bezpieczeństwa podwyższone i uproszczone – jaki przyjąć katalog środków?
dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych

 • Jakie w praktyce podejście przyjąć powinna instytucja obowiązana?
 • Czy pobierać oświadczenia o statusie PEP od wszystkich klientów?
 • Dla instytucji, które mają zakupioną komercyjną Listę Sankcyjną - jak radzić sobie z niską jakością trafień po stronie LS, szczególnie w przypadku osób powiązanych z PEP: członkowie rodziny, bliscy współpracownicy PEP
 • W jaki sposób wykluczyć organy, których szefowie nie spełniają definicji PEP?
 • Praktyczne wskazówki dla instytucji, które nie mają komercyjnych list:
  • w jaki sposób mogą stworzyć sobie listę krajowych PEP
  • z jakich baz powszechnie dostępnych instytucje obowiązane mogą korzystać?
  • jaką przyjąć praktykę w ich aktualizacji?
Iwona Leńczuk

Iwona Leńczuk

15:00

Regulacja walut wirtualnych w nowej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Konrad Oleszczuk

Konrad Oleszczuk

16:30

Zakończenie I dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

 • Wprowadzenie obowiązku weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce sobie z tym radzić?
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych
  • regulacje dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
  • problem identyfikacji beneficjentów rzeczywistych przed wejściem w życie przepisów dotyczących Centralnej Bazy Beneficjentów Rzeczywistych i po wejściu w życie tych przepisów
Janusz Januszkiewicz

Janusz Januszkiewicz

11:30

Przerwa kawowa

12:00

Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

 • Wpływ nowelizacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na proces blokady rachunku na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Kto będzie odpowiadał za szkody wyrządzone blokadą rachunku dokonaną na podstawie art. 83 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

13:30

Przerwa na lunch

14:15

Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach AML

 • Nowe zasady raportowania transakcji przez instytucje obowiązane do GIIF, w tym informowanie o transakcjach podejrzanych
 • Kontrole przestrzegania przepisów Ustawy przez GIIF oraz KNF
 • Zwiększone sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy
 • Problematyka sankcji międzynarodowych w nowej Ustawie i zamrażanie wartości majątkowych
Paweł Dudojc

Paweł Dudojc

15:45

Zakończenie II dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka - zakres i sposób przygotowania takiej oceny
 • Omówienie podwyższonych i uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
 • Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych
 • Regulacja walut wirtualnych w nowej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Problem identyfikacji beneficjentów rzeczywistych przed wejściem w życie przepisów dotyczących Centralnej Bazy Beneficjentów Rzeczywistych i po wejściu w życie tych przepisów
 • Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
 • Nowe zasady raportowania transakcji przez instytucje obowiązane do GIIF, w tym informowanie o transakcjach podejrzanych

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Z dniem 26 czerwca 2016 r. upłynął czas na wprowadzenie do krajowych systemów prawnych zmian wynikających z IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady EU dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ministerstwo Finansów i Rozwoju przedstawiło projekt nowej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Celem nowej ustawy jest nie tylko dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń Financial Action Task Force (FATF), ale również realizacja rekomendacji Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL. W związku z pojawieniem się polskiej ustawy sektor finansowy stoi w obliczu wyzwań proceduralnych i prawnych. Podczas spotkania Eksperci omówią kluczowe obszary dostosowawcze dla sektora finansowego. Omówiony zostanie między innymi obowiązek sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka oraz nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Poruszone zostaną również kwestie związane z rozszerzeniem definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP. Prelegenci wskażą jak w praktyce radzić sobie z obowiązkiem weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, a także omówią perspektywy utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów Ustawy przez GIIF oraz KNF.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

 • banki oraz domy maklerskie
 • zakłady ubezpieczeń
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • instytucje płatnicze
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

 • działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • działu compliance
 • działu prawnego
 • działu audytu i kontroli wewnętrznej
 • działu nadzoru
 • monitoringu zgodności

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – wyzwania proceduralne i prawne „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.08.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 12.09.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 12.09.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.10.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – wyzwania proceduralne i prawne (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Iwona Leńczuk

Iwona Leńczuk

PKO BP Finat

Janusz Januszkiewicz

Janusz Januszkiewicz

Raiffeisen Bank Polska

Konrad Oleszczuk

Konrad Oleszczuk

Prawnik, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Maciej Miąsko

Maciej Miąsko

Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Paweł Dudojc

Paweł Dudojc

Counsel, Kancelaria PwC Legal

Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij