Visual Storytelling – historia biznesowa opowiedziana z pomocą Prezi

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 06.11.2018 r.

Cena: 1395 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Get Started - od historii przez scenę do sukcesu

 • Uczestnicy na scenie: krótka historia biznesowa
 • Trzy hormony storytellingu, czyli jak konstruować cele historii, żeby uzyskać określone efekty
 • Trzy filary wiarygodności: PATHOS, ETHOS, LOGOS i jak sprawdzić, czy ich brakuje
 • Podróż bohatera, czyli dlaczego historie działają
11:00

Przerwa kawowa

11:10

Get Visual - przenieśmy historię w obrazy

 • Zaproszenie do Prezi
 • Jak działa storyboard
 • Co to jest dekonstrukcja historii
 • Projektujemy naszą historię od nowa - tym razem wizualnie
 • Ze storyboardu do prezi
 • Darmowe narzędzia, które pomogą nam w kreatywności
13:00

Przerwa na lunch

13:50

Get Professional - przenieśmy historię na scenę

 • Uczestnicy na scenie: krótka historia biznesowa
 • Modele +/++, benchmarkowy, obszarowy vs. copy – paste, round-robin
 • Moduł poświęcony uważności, słuchaniu – i podnoszeniu skuteczności
15:00

Przerwa kawowa

15:10

Get Paid - w którym momencie nasza prezentacja zaczyna działać?

 • Tips&Tricks profesjonalnego mówcy
 • Jak zarządzać sceną
 • Checklista przed prezentacją
 • Tajemnice prezi
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Osiągnij poziom ekspercki w przemawianiu

 • Czy chcesz, aby twoje wypowiedzi aktywnie wspierały osiąganie indywidualnych celów?
 • Czy zależy Ci na tworzeniu udanych relacji ze słuchaczami?
 • Czy chcesz skutecznie promować sprzedaż produktów i usług?

Intensywna praca W MODELU III ETAPÓW w małym gronie pozwala na szybką analizę potrzeb, maksymalne skupienie na Twoich indywidualnych oczekiwaniach i osiągnięcie zamierzonego efektu znacznie szybciej.

Dlaczego większość prezentacji i prelekcji jest nudna?

Głównie dlatego, że mówca nie przygotował się wcale, albo przygotował się nieskutecznie. Niewiedza o tym, jak się przygotować, może zabić każdą prezentację. Z systemem STORYFIlE™ zbierzesz swoje historie, ułożysz je w odpowiedni sposób i wykorzystasz na scenie. Na początek - na scenie warsztatu.

ETAP I PRE –WORK

Zanim pojawisz się na warsztacie, przygotuj maksymalnie 3-minutową prezentację biznesową. 3-6 slajdów w Prezi, 300 słów przemówienia. Przećwicz, a potem wyjdź na scenę warsztatów.

ETAP II SZKOLENIE STACJONARNE

Żeby wywierać wpływ, warto być wiarygodnym. Wiarygodność zaś zaczyna się od personalnych wartości
każdego z mówców. Od jego przeżyć i historii. Dlatego w tym bloku nauczymy się, jak pracować z materiałem do historii i skąd brać tekst historii, a dodatkowo sprawdzimy na scenie, jak uczestnicy radzą sobie z historiami

Jesteśmy wzrokowcami. Nie wszyscy preferują widzenie jako najważniejszy sposób przyswajania wiedzy, ale to, co widać, przemawia równie głośno jak słowa.
Skonstruujmy zatem historię, która będzie wspierana przez obrazy.

Najlepiej przygotowana prezentacja jest gorsza, niż średnia, ale przećwiczona prezentacja. Dlatego wejdziemy na scenę, żeby sprawdzić, jak widownia odbiera naszą przemowę.

Jak sprawić, żeby widownia chciała nas słuchać? Jak sprawić, żeby widownia chciała nas słuchać…ponownie? Które z elementów prezentacji, zarówno tej na ekranie jak i naszej mowy ciała wspierają przekaz.

ETAP III POST –WORK

Wyzwanie online. Siedmiodniowy program, który krok po kroku pomoże Ci stworzyć świetną prezentację,
korzystając z Twojej wiedzy z warsztatów i dodatkowych narzędzi.
(7 kroków do mistrzowskiej prezentacji. Dostęp do systemu online mowca.pro.)


DODATEK SPECJALNY:

ewaluacja stworzonej prezentacji przez ocenmowe.pl


WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW!

Aktualne konto w Prezii i własna prezentacja do pracy na szkoleniu

Angażuj rozmówcę i wywieraj zamierzony efekt – perswaduj, motywuj, sprzedawaj, wygrywaj!

Wybierając warsztaty z Jerzym decydujesz się na współpracę z praktykiem i teoretykiem wystąpień publicznych, entuzjastą sceny, lubianym i podziwianym przez widownię, aktywnym członkiem SPM oraz finalistą Mistrzostw Europy w przemawianiu.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Poznanie technik budowania angażujących historii
Praca w kameralnych kilkuosobowych grupach
Praca przed kamerą, nagrania video do dyspozycji uczestników
Nauka panowania nad stresem i prowadzenia biznesowych prezentacji
Trening tworzenia historii w Prezi
Unikalny dostęp do platformy e-lerningowej
Możliwość bezpłatnej ewaluacji swojej prezentacji po szkolenia

 

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Visual Storyteling – historia biznesowa opowiedziana z pomocą Prezi „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 16.10.2018 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 16.10.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.11.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Visual Storyteling – historia biznesowa opowiedziana z pomocą Prezi (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Jerzy Zientkowski

Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener

Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener. W latach 2011-2016 wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i dyrektor programowy międzynarodowego Spectacular Speaking oraz Festiwalu Inspiracji. Członek prestiżowego BTI Speakers Club.

Partnerzy