Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji - dobre praktyki, aspekty prawne

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo

Tagi: RPA | sztuczna inteligencja | robotyzacja | AI | ERP | KYC | biała księga

Data: 06-07.09.2021r.

Cena:
1595 zł/os. > 14.08-07.09.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Projektowane rozporządzenie o AI – zarys regulacji

 • Podstawowe założenia rozporządzenia – risk based approach
 • Adresaci rozporządzenia
 • Podział systemów AI według stopnia ryzyka
  • Systemy nieakceptowalnego ryzyka
  • Systemy wysokiego ryzyka – zarys ogólny
  • Systemy ryzyka innego niż wysokie
 • Nadzorowanie i karanie
 • Co dalej? Perspektywy na dalsze stadia życia projektu

Piotr Kaniewski,
Kochański & Partners

10:45

Przerwa

11:00

Systemy wysokiego ryzyka – obowiązki producentów i użytkowników

 • Systemy wysokiego ryzyka – zasady kwalifikacji
 • Obowiązki związane z analizą ryzyka i nadzorem nad systemami
 • Obowiązki związane z umieszczaniem na rynku i wykorzystaniem AI wysokiego ryzyka

Piotr Kaniewski,
Kochański & Partners

12:30

Przerwa

13:15

Wprowadzenie produktu lub usługi AI do organizacji – perspektywa zamawiającego i dostawcy

 • Matryca obowiązków: co dostawcy, co klienta, co wspólne?
 • Obowiązki stron a rozwój (nauka) modelu AI
 • Największe wyzwania dla zamawiającego i dostawcy
 • Obowiązki wynikające z regulacji sektorowych

Piotr Kaniewski,
Kochański & Partners

14:45

Regulacje dot. AI a RODO i Privacy

 • Dane wrażliwe w projekcie rozporządzenia o AI
 • Stosunek rozporządzenia o AI do RODO
 • Kluczowe wyzwania dot. przetwarzania danych osobowych

Monika Maćkowska-Morytz,
Kochański & Partners

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Wykorzystanie AI do zwiększenia cyberbezpieczeństwa

 • Istotne zagadnienia cyberbezpieczeństwa, do rozwiązania których warto wykorzystać AI
 • Przykłady zastosowań
 • Istotne problemy przy wdrażaniu rozwiązań AI w obszarze cyberbezpieczeństwa

Józef Sulwiński,
SEQRED

10:00

Nadzór nad systemami AI w projekcie unijnego rozporządzenia

 • Aktualne ramy nadzoru nad AI – stan na 2021
 • Właściwy organ, organ notyfikowany, organ notyfikujący – kto jest kim?
 • Obowiązkowe procedury administracyjne dla twórców AI oraz certyfikowanie systemów AI
 • Piaskownice regulacyjne a tworzenie rozwiązań wykorzystujących AI

dr Michał Mostowik,
DLK Legal

10:45

Przerwa

11:00

Grupa robocza ds. AI przy KPRM a Rozporządzenie ws. AI - status prac

Łukasz Łyczko,
PwC Legal

11:30

Praktyczny wpływ Rozporządzenia AI na usługi innowacyjne

 • Wpływ Rozporządzenia AI na usługi w sektorze e-commerce
 • Rozporządzenie AI a działalność start-upów w branży FinTech
 • Rozporządzenie AI w działalności sektora bankowego i finansowego

Łukasz Łyczko,
PwC Legal

Konrad Frąckowiak,
PwC Legal

12:15

Przerwa

13:00

Zastosowanie sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów biurowych

 • Od czego rozpocząć proces robotyzacji?
 • Możliwości zastosowań AI w robotyzacji
 • Co to jest inteligentna robotyzacja procesów?
 • Praktyczne aspekty wdrożenia robotyzacji

Robert Ćwiertnia,
Crowe Polska

14:30

Zakończenie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska wydała Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji. To pierwsza próba wdrożenia ram prawnych w zakresie AI wśród państw członkowskich, a cel propozycji nowych przepisów to rozpowszechnienie rozwiązań AI, inwestycji i innowacyjności na terenie całej UE. Komisja w swojej regulacji skupiła się na ryzyku, stosując zasadę: im większe ryzyko – tym surowsze podejście organu, a co za tym idzie – surowsza kara za niedostosowanie się do wymogów. W rezultacie mamy do czynienia z systemami AI, które zostały podzielone na cztery kategorie, w zależności od ich poziomu ryzyka. O projektowanym rozporządzeniu, systemach ryzyka oraz porównaniu obowiązków wynikających z regulacji sektorowych opowie Państwu zespół Ekspertów z Kancelarii Kochański & Partners. Przedstawią cały zestaw polityk, procedur oraz obowiązków, jakie należy wdrożyć i stosować w organizacji, aby uniknąć kar ze strony organów nadzoru. Podczas drugiego dnia skupimy się na bardziej praktycznych aspektach, Eksperci opowiedzą o cyberbezpieczeństwie, czy zastosowaniu sztucznej inteligencji w automatyzacji procesów biurowych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które pomogą prawidłowo wdrożyć obowiązki, jakie będą spoczywać na podmiotach wykorzystujących rozwiązania sztucznej inteligencji.


Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli działów:

 • IT
 • Rozwoju
 • Innowacji
 • Strategii
 • Prawnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji - dobre praktyki, aspekty prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 23.07.2021 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT do 13.08.2021 r.

  3. 1 595 zł + 23% VAT po 13.08.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6.09.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji - dobre praktyki, aspekty prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Counsel, Kochański & Partners

Monika Maćkowska-Morytz

Monika Maćkowska-Morytz

Adwokat, Counsel, Kochański & Partners

Robert Ćwiertnia

Robert Ćwiertnia

Ekspert ds. Robotyzacji Procesów Biznesowych, Crowe Polska

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Adwokat, DLK Legal

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Aplikant adwokacki, Senior Associate, PwC Legal

Józef Sulwiński

Józef Sulwiński

Założyciel i prezes zarządu, Seqred

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij