Wpływ MiFID II, MAR oraz REMIT na handel energią i gazem

Grupa tematyczna:
Energetyka

Data: 16-17.11.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Marta
Stanisławska

av

Andrzej
Nentwig

av

Joanna
Niewiadomska

Trzy częściowo pokrywające się reżimy prawne – MiFID II, EMIR, REMIT

 • Zakres stosowania Dyrektywy MiFID w odniesieniu do Rozporządzenia EMIR oraz wynikające z tego konsekwencje dla przedsiębiorstw energetycznych
 • Wspólne elementy przepisów rozporządzeń MiFIR, EMIR i REMIT oraz wynikające z tego problemy z interpretacją oraz nadrzędność stosowania przepisów
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Tomasz
Rogalski

av

Daniel
Popek

Rozszerzony katalog instrumentów finansowych i pochodnych

 • Handel uprawnieniami do emisji jako instrument finansowy od stycznia 2018 r.
 • Wpływ Dyrektywy MiFID II i Rozporządzenia MAR na działalność przedsiębiorstw energetycznych na rynku praw do emisji dwutlenku węgla
 • Problem dotyczący ustalenia informacji cenotwórczych na rynku EU ETS w Europie
 • Określenie progu emisji, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem informacyjnym
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Marta
Midloch

Wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji oraz podawania informacji poufnych do publicznej wiadomości

 • Zasady upubliczniania informacji zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia REMIT
 • Obowiązek upublicznienia informacji wewnętrznych przed zawarciem transakcji
 • Wymóg ustanowienia systemu zapobiegania i wykrywania tzw. insider trading – czyli handlu z wykorzystaniem informacji poufnych
 • Możliwość opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej gdy zostaną spełnione określone kryteria
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Formy manipulacji i nadużyć, jakie mogą zaistnieć na rynku energii w związku z wejściem w życie Dyrektywy MiFID II

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Panel dyskusyjny - „Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami doktryny i praktyki w zakresie zmian na rynku energii”

13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Andrzej
Walkiewicz

av

Łukasz
Petelski

Zaostrzone kary i odpowiedzialność za naruszenia na hurtowym rynku energii

 • Zasady zapewnienia przejrzystości na hurtowym rynku energii oraz komunikacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi
 • Odpowiedzialność (sankcje karne i administracyjne) z tytułu wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz manipulacji na hurtowych rynkach energii
 • Odpowiedzialność za naruszenia przed poszczególnymi organami – URE oraz ACER
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Trzy częściowo pokrywające się reżimy prawne – MiFID II, EMIR, REMIT
 • Wpływ Dyrektywy MiFID II i Rozporządzenia MAR na działalność przedsiębiorstw energetycznych na rynku praw do emisji dwutlenku węgla
 • Wprowadzenie nowych zasad kwalifikacji oraz podawania informacji poufnych do publicznej wiadomości
 • Możliwość opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej gdy zostaną spełnione określone kryteria
 • Formy manipulacji i nadużyć, jakie mogą zaistnieć na rynku energii w związku z wejściem w życie Dyrektywy MiFID II
 • Odpowiedzialność za naruszenia przed poszczególnymi organami – URE, ACER oraz KNF

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Rozporządzenie MAR weszło w życie 3 lipca 2016 r. zupełnie niezauważone przez uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu. Sytuacje komplikuje jednak oczekująca na wdrożenie Dyrektywa MiFID II za sprawą której zostanie rozszerzony katalog instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia MAR. Wspomniane Rozporządzenie podnosi wymagania wobec uczestników rynku energii i gazu związane z przeciwdziałaniem nadużyciom w handlu instrumentami pochodnymi na wszystkie rynki objęte regulacją MiFID II. Stanowi to zasadniczą zmianę w reżymie regulacyjnym, a wraz z dotychczas już wdrożonymi regulacjami tj. Rozporządzenia REMIT oraz EMIR prowadzi do całościowego objęcia hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu nadzorem mającym zapobiegać nadużyciom i manipulacjom na tym rynku. Ponieważ przywołane powyżej regulacje w wielu miejscach pokrywają się oraz istnieją powiązania między nimi, a także z uwagi na różne zaawansowanie ich wdrażania, uczestnicy rynku energii mają problemy z oceną wpływu powyższych regulacji na ich działalność operacyjną, jak i handlową. Podczas wydarzenia Eksperci omówią wzajemne zależności przywołanych wyżej aktów prawnych oraz wskażą kluczowe obszary dostosowawcze. Omówione zostaną również nowe zasady kwalifikacji oraz podawania informacji poufnych do publicznej wiadomości, a także zwiększoną odpowiedzialność i kary, jakie grożą za nadużycia na hurtowym rynku energii.

Grupa docelowa:

Warsztat dedykowany jest przedstawicielom branży energetycznego. W szczególności serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów:

 • z działów handlowych
 • z działów finansowych
 • ds. sprawozdawczości handlowej
 • ds. zarządzania portfelem
 • ds. REMIT

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ MiFID II, MAR oraz REMIT na handel energią i gazem „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 27.09.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 16.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 16.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ MiFID II, MAR oraz REMIT na handel energią i gazem (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Tomasz Rogalski

Radca prawny, Of Counsel, Kancelaria prawna Norton Rose Fulbright

avatar

Marta Stanisławska

Senior Associate, Bird & Bird

avatar

Daniel Popek

Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Fulbright

avatar

Andrzej Nentwig

Adwokat, Counsel, Współkieruje Zespołem Energy & Utilities, Kancelaria Prawna Bird & Bird

avatar

Andrzej Walkiewicz

Radca prawny, Senior Associate, Zespół Energy & Utilities w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Łukasz Petelski

Radca prawny w zespole Energy & Utilities, Bird & Bird

avatar

Marta Midloch

Radca Prawny, Counsel, Kancelaria Prawna WKB

avatar

Joanna Niewiadomska

Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowcści i finansów w polskim biurze Bird & Bird

Partnerzy