Wpływ regulacji IDD na obowiązki podmiotów dystrybuujących ubezpieczenia

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 11.12.2018 r.

Cena: 1895 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Łukasz
Szymański

Katarzyna
Mazur

Obowiązek zbadania wymagań i potrzeb klienta w świetle IDD

 • Istota obowiązku (podmioty zobowiązane, przedmiot badania)
 • Sposoby realizacji (zakres badania, dokumentacja)
 • Problematyka analizy wymagań i potrzeb w ubezpieczeniu na cudzy rachunek na przykładzie ubezpieczeń leasingowanego pojazdu
10:30

Przerwa kawowa

11:00
av

Aleksandra
Widziewicz

Zapobieganie konfliktom interesów przy dystrybucji ubezpieczeń

 • Ogólna zasada działania uczciwe i rzetelnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta (aspekty praktyczne)
 • Jak prawidłowo doradzić Klientowi?
 • Sprzedaż krzyżowa (cross-selling/ up-selling)
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Ewa
Świderska

Reklamacje po wejściu w życie nowych przepisów – przykłady możliwych roszczeń oraz wybrane aspekty praktyczne

 • Najważniejsze aspekty zmian w zakresie rozpatrywania reklamacji po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Rodzaje reklamacji oraz podmioty zobowiązane do ich rozpatrywania
 • Przykłady możliwych roszczeń, reklamacji i skarg (w tym case study)
 • Ważne aspekty proceduralne i możliwe sankcje
15:00

Problematyka ujawniania źródeł i wysokości wynagrodzenia dystrybutorów

16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Obowiązek zbadania wymagań i potrzeb klienta w świetle IDD
 • Sprzedaż krzyżowa
 • Reklamacje po wejściu w życie nowych przepisów
 • Przykłady możliwych roszczeń, reklamacji i skarg (w tym case study)
 • Kwestia “jawności” wynagrodzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

W październiku 2018 r. weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wdraża zapisy unijnej dyrektywy IDD. Obejmuje ona wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych – zarówno pośredników, agentów, jak i pracowników zakładów ubezpieczeń. Jej głównym celem jest zapewnienie klientom odpowiedniej opieki i porady w zakresie oferowanych usług.
Nowe przepisy narzucają wiele wymogów, m.in. zbadania potrzeb Klienta oraz dobrania oferty odpowiadającej do jego zapotrzebowań. Na Naszym szkoleniu uznani Eksperci przedstawią Państwu praktyczne rozwiązanie wdrożenia nowych regulacji. Omówione zostaną przykłady reklamacji, roszczeń i skarg na tle zmian, a także istotę sprzedaży krzyżowej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego i bankowego w szczególności do Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z następujących działów:

 • Prawnego
 • Produktów bankowych
 • Ubezpieczeń
 • Wsparcia sprzedaży
 • Bancassurance
 • Likwidacji Szkód

oraz do Agentów i Brokerów ubezpieczeniowych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ regulacji IDD na obowiązki podmiotów dystrybuujących ubezpieczenia „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 20.11.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 20.11.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 10.12.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ regulacji IDD na obowiązki podmiotów dystrybuujących ubezpieczenia (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.11.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.11.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Ewa Świderska

Counsel, Kancelaria CMS

avatar

Aleksandra Widziewicz

Of counsel, Bird & Bird

Łukasz Szymański

Senior Managing Associate, Radca prawny, Deloitte Legal

Katarzyna Mazur

Senior Associate, Prawnik, Deloitte Legal

Partnerzy