Wpływ Ustawy o zarządzaniu mieniem Państwowym na spółki Skarbu Państwa

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 26-27.06.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Kacper
Czubacki

Analiza stanu prawnego obowiązującego spółki Skarbu Państwa

 • Zmiany legislacyjne, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek Skarb Państwa
 • Wskazanie nowych najważniejszych aktów prawnych, które obowiązują komórki nadzoru właścicielskiego, biura zarządów i działy prawne
 • Zasięg oddziaływania ustawy na Grupy Kapitałowe, również na te spółki z częściowym udziałem Skarbu Państwa
 • Regulacje przejściowe odnośnie wymogów stawianych członkom organów spółek
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Hubert
Banasiak

Statuty i akty założycielskie spółek Skarbu Państwa i spółek od nich zależnych zgodnie z obowiązującymi zmianami legislacyjnymi

 • Proces wprowadzania zmian w statutach i aktach założycielskich
 • Działalność spółki realizującej misję publiczną w świetle przepisów ustawy
 • Redefinicja pojęcia państwowej osoby prawnej w świetle ustawy
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Michał
Badura

av

Katarzyna
Stabińska

Wymagane zmiany w umowach pomiędzy wszystkimi podmiotami w łańcuchu współpracy

 • Umowy pomiędzy podmiotami oraz odpowiedzialność  wprowadzania zmian
 • Wpływ ustawy na umowy pomiędzy wszystkimi podmiotami w Grupie Kapitałowej
 • Sposób egzekwowania zmian ustawowych, podmioty nadzorcze i nowe zasady współpracy
15:30
av

Michał
Badura

av

Katarzyna
Stabińska

Kreowanie odpowiedzialności grupy kapitałowej w obliczu zmian prawnych

 • Wpływ ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym na zakres odpowiedzialności w ramach grupy kapitałowej
 • Nowy zakres współpracy pomiędzy podmiotami na rynku – wzajemna zależność od spółek Skarbu Państwa
 • Analiza odpowiedzialności podmiotów wskazanych jako spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dariusz
Kuglawczuk

Nowe zasady wynagradzania członków organów spółek Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego a ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym

 • Nowe zasady wynagradzania członków zarządów
 • Nowe zasady wynagradzania członków rad nadzorczych
 • Zakres obowiązywania dotychczasowych przepisów
 • Znaczenie ustawy o zarządzeniu mieniem państwowym dla wynagrodzeń członków organów
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Anna
Wyrzykowska

Przepisy dotyczące powoływania nowych członków w spółkach Skarbu Państwa wg Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 • Analiza czasu trwania kadencji osób na kluczowych stanowiskach w grupie kapitałowej przykłady możliwych warantów postępowania w świetle przepisów prawa
 • Analiza formalno-prawna procesu opiniowania nowych członków rad nadzorczych oraz zarządów – proces odwoławczy i kary
 • Analiza założeń i konsekwencje prawne, które mogą wpłynąć na procedury zatrudniania członków zarządu oraz rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • Rola Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, zakres kompetencji i zakres oddziaływania
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dr
Stanisław
Rogoziński

Benchmarking w spółkach Skarbu Państwa w oparciu o przypisy ustawy

 • Rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, nabywanie aktywów trwałych, zaciąganie zobowiązań
 • Zasady przeprowadzania analiz i metody porównawcze dopuszczalne w ramach nowych przepisów legislacyjnych
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Analiza stanu prawnego obowiązującego spółki Skarbu Państwa
 • Statuty i akty założycielskie spółek Skarbu Państwa i spółek od nich zależnych zgodnie z obowiązującymi zmianami legislacyjnymi
 • Wymagane zmiany w umowach pomiędzy wszystkimi podmiotami w łańcuchu współpracy
 • Kreowanie odpowiedzialności Grupy Kapitałowej w obliczu zmian prawnych
 • Nowe zasady wynagradzania członków organów spółek Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego a ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym
 • Przepisy dotyczące powoływania nowych członków w spółkach Skarbu Państwa wg Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Benchmarking w spółkach Skarbu Państwa w oparciu o przypisy ustawy

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Proponujemy Państwu warsztat szkoleniowy, na którym zostanie przeprowadzona analiza stanu prawnego w oparciu o Ustawę o zarządzaniu mieniem Państwowym oraz akty wykonawcze. Poruszymy najważniejsze elementy, które muszą ulec zmianie podczas wdrażania przepisów z tego zakresu. Kluczowym dla Grup Kapitałowych będą zmiany w statutach i aktach założycielskich, jak również we wszystkich regulaminach wewnątrz spółek. Kluczowym będą nowe zasady zatrudniania osób na kluczowych stanowiskach. Warto zapoznać się o zakresie oddziaływania przepisów na całą strukturę działalności Grupy Kapitałowej.

Grupa docelowa:

Zapraszamy kierowników, specjalistów z działów nadzoru właścicielskiego, działów prawny, jak również członków zarządu i rad nadzorczych. Ustawa obowiązuje wszystkie spółki Skarbu Państwa, również te z częściowym udziałem skarbu Pańtwa. Udział mogą wziąć udział wszystkie spółki córki wyżej wymienionych oraz spółki zależne od spółek Skarbu Państwa.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ Ustawy o zarządzaniu mieniem Państwowym na spółki Skarbu Państwa „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 16.05.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 29.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 29.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ Ustawy o zarządzaniu mieniem Państwowym na spółki Skarbu Państwa (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dariusz Kuglawczuk

Partner, Radca Prawny, LL.M., Kancelaia RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

avatar

Michał Badura

Wspólnik, radca prawny, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

avatar

Hubert Banasiak

Dyrektor Departamentu Prawnego, Chief Compliance Officer, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

avatar

Kacper Czubacki

Adwokat, Kochański Zięba i Partnerzy

avatar

Dr Stanisław Rogoziński

Partner zarządzający w grupie doradczej Brante Partners/Volante

avatar

Katarzyna Stabińska

Wspólnik, adwokat, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

avatar

Anna Wyrzykowska

Adwokat, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Partnerzy