Wpływ zarządzania zgodnością na działalność Spółek Skarbu Państwa

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 19-20.11.2018r.

Cena:
2795 zł/os. > 19.10-30.11.2018

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Wdrożenie skutecznego systemu compliance w organizacji

 • Czym jest compliance i dlaczego warto go wdrożyć - korzyści i motywacje dla organizacji
 • Rola, udział i odpowiedzialność Zarządu w procedurach tworzenia compliance
 • Typowe obszary compliance – omówienie czego dotyczą i dlaczego są istotne
 • Procedury wdrażania komórki compliance w strukturę firmy
 • Tworzenie procedur i polityki compliance
 • Zapewnienie zgodności pod kątem współpracy spółki z grupą kapitałową bądź innymi spółkami
Karolina Krzal

Karolina Krzal

Marcin Maciejak

Marcin Maciejak

9:45

Jak stworzyć skuteczny i efektywny system compliance - narzędzia mierzenia efektywności systemu compliance

 • Czy istnieją obiektywne kryteria mierzenia skuteczności systemu compliance?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane we wdrażaniu systemów compliance w organizacjach?
 • W jaki sposób zapewnić znajomość zasad compliance w organizacji na wszystkich szczeblach?
 • Jak monitorować czy zasady compliance są przestrzegane?
Jędrzej Stępniowski

Jędrzej Stępniowski

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Tworzenie struktury komórki compliance

 • Tworzenie procedur i polityki compliance
 • Zapewnienie zgodności pod kątem współpracy spółki z grupą kapitałową bądź innymi spółkami
 • Tworzenie działu pod kątem specjalistów - zasady doboru zespołu pod kątem kompetencji pracowników
 • Compliance Officer - czy jest potrzebny? Jego rola i funkcje w strukturze firmy.
 • Główne zadania CO - zarządzanie ryzykiem braku zgodności (mapowanie, identyfikacja, pomiar, ocena, rekomendacje)
Aleksandra Widziewicz

Aleksandra Widziewicz

Dr Beata Baran

Dr Beata Baran

12:30

Przerwa na lunch

13:00

Zapewnienie zgodności prawnej i etycznej

 • Regulacje obecnie obowiązujące Spółki Skarbu Państwa oraz wchodzące zmiany
 • Regulacje etyczne dotyczące compliance
 • Tryb postępowania w sytuacji pojawienia się nowych regulacji bądź zmian
 • Wdrażanie zmian w politykę firmy w odpowiedzi na narzucone regulacje
 • Jak egzekwować od pracowników, by przestrzegali regulacji i kodeksu etyki
Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

14:30

Szkolenia dla pracowników - jak rozwijać swój zespół

 • Rola szkoleń - po co je przeprowadzać i dlaczego są istotne
 • Kogo szkolić - pracowników na jakich stanowiskach oraz z jakich działów
 • Z jakiego zakresu wiedzy szkolić oraz jak często
 • Jak weryfikować wiedzę
 • Nadużycia pracownicze
Kamila Bidzińska

Kamila Bidzińska

16:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Ryzyko operacyjne i regulacyjne w praktyce compliance

 • Obowiązki działu zarządzania ryzykiem względem komórki compliance
 • Ocena ryzyka - wykrywanie, identyfikowanie, zapobieganie, wdrażanie działań
 • Szczególne obszary ryzyka dla spółki - ich identyfikacja
 • Metody i praktyki procedur zw. z oceną ryzyka ryzyka
Katarzyna Gędek-Tyrcz

Katarzyna Gędek-Tyrcz

Katarzyna Racka

Katarzyna Racka

11:00

Przerwa kawowa

12:00

Współpraca komórki compliance z innymi jednostkami w firmie

 • Współpraca z działem prawnym - różnice w kompetencjach, określenie granic w działaniu
 • Współpraca z działami nadzoru i audytu - co robić po wykryciu nieprawidłowości przez audyt, zalecenia audytu i rola compliance w tym wszystkim
 • Przejrzystość i transparentność pracy działów
 • Przed kim odpowiada komórka compliance i do kogo musi raportować
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański

13:30

Przerwa na lunch

14:30

Whistleblowing - etyczne sygnalizowanie czy donosicielstwo

 • System whistleblowing - czym jest, jego konstrukcja i zakres
 • Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i dyrektywa UE dot. sygnalistów
 • Ochrona sygnalistów
 • Skuteczny i efektywny system whistleblowingowy - narzędzia do wdrożenia
 • Ewaluacja systemu whistleblowing
 • Procedury postępowania przy zgłoszeniu nieprawidłowości
Dr Beata Baran

Dr Beata Baran

15:45

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Komórka compliance - dlaczego warto ją wdrożyć
 • Wdrożenie skutecznego systemu compliance w organizacji
 • Tworzenie struktury komórki compliance
 • Compliance officer - czy jest potrzebny?
 • Szkolenia pracowników - kogo, jak i po co szkolić
 • Ryzyko regulacyjne i operacyjne w praktyce compliance
 • Współpraca komórki compliance z innymi jednostkami w firmie

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

System compliance to system, którego celem jest zapewnienie zgodności działań organizacji z obowiązującymi ją regulacjami. Przedsiębiorcy są coraz bardziej przytłoczeni ilością wymogów prawnych, a im bardziej złożona struktura i zakres działania firmy, tym więcej regulacji znajduje się w jej obszarze.
Na naszej konferencji dowiedzą się Państwo między innymi: dlaczego komórka compliance jest obecnie niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jakie płyną z niej korzyści oraz jaka jest rola i odpowiedzialność Zarządu w procedurach tworzenia systemu zarządzania zgodnością. Ponadto poruszona zostanie kwestia tego jakie ryzyko może pojawić się w praktyce compliance oraz jak skutecznie zbudować udaną relację pomiędzy komórką compliance a innymi jednostkami w firmie.

Ponadto Eksperci omówią:

 • metody i narzędzia potrzebne do stworzenia skutecznego systemu compliance
 • jak mierzyć efektywność działalności komórki compliance
 • jak powinna wyglądać współpraca komórki compliance z innymi jednostkami w firmie
 • dlaczego przejrzystość i transparentność pracy działów jest kluczowa dla sukcesu organizacji
 • ryzyka regulacyjne i operacyjne oraz sposoby jak je identyfikować i im zapobiegać
 • jak rozwijać i szkolić zespół oraz jak stworzyć komórkę compliance pod kątem potrzebnych specjalistów.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencję kierujemy do przedstawicieli Spółek Skarbu Państwa – Członków Zarządu, Dyrektorów i Kierowników oraz specjalistów z działów takich jak:

 • Compliance
 • Prawny i regulacji
 • Kontroli i audytu wewnętrznego
 • Kontrolingu

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ zarządzania zgodnością na działalność Spółek Skarbu Państwa „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 04.10.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.10.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.10.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.11.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ zarządzania zgodnością na działalność Spółek Skarbu Państwa (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Aleksandra Widziewicz

Aleksandra Widziewicz

Of counsel, Bird & Bird

Dr Beata Baran

Dr Beata Baran

Legal Counsel, Assistant Professor, Whistleblowing & Anti-Corruption Specialist, Baran Książek Bigaj

Jędrzej Stępniowski

Jędrzej Stępniowski

Associate, Zespół Compliance, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Kamila Bidzińska

Kamila Bidzińska

Konsultant biznesowy, Doradca zarządów oraz działów: HR, komunikacji i marketingu

Karolina Krzal

Karolina Krzal

Adwokat, Senior Associate w Kancelarii GESSEL

Katarzyna Gędek-Tyrcz

Katarzyna Gędek-Tyrcz

Adwokat, BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer

Katarzyna Racka

Katarzyna Racka

Radca Prawny, Wspólnik w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, były zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKIK

Marcin Maciejak

Marcin Maciejak

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria GESSEL

Marcin Szczepański

Marcin Szczepański

Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o.

Wojciech Kapica

Wojciech Kapica

Counsel, SMM Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij