Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie Grup Kapitałowych - minimalizacja ryzyka odpowiedzialności

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: compliance | Kodeks spółek handlowych | odpowiedzialność Zarządu/Rady Nadzorczej | ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych | ochrona sygnalistów

Data: 24-25.03.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 03.03-25.03.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Zmiany związane z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

 • Polecenie wiążące jak narzędzie zarządzania Grupą Kapitałową; zakres odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej a pojęcie interesu grupy spółek
 • Nowe kompetencje Rady Nadzorczej, jej relacje z członkami Zarządu oraz zakres dostęp do dokumentacji

Anna Wojciechowska
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp. j.

Anna Fennig
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp. j.

10:30

Przerwa

10:45

Zakres odpowiedzialności spółki dominującej a ochrona interesów spółki zależnej oraz jej wspólników, wierzycieli i akcjonariuszy

 • Wpływ Rady Nadzorczej spółki dominującej na działanie Grupy Kapitałowej, również w kontekście nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
 • Wzajemne naciski ze strony władz spółek w obrębie Grupy
 • Możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ze strony spółki zależnej, wierzycieli i wspólników mniejszościowych

Wiktor Wesołowski
Kancelaria LWW

11:45

Przerwa

12:00

Sposoby wpływania na dochodzenia i egzekwowanie w spółkach zależnych i ich konsekwencje

 • Zasady prowadzenia oraz przebieg audytu i wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.
 • Zakres odpowiedzialności komitetu audytu i rola Rady Nadzorczej

Konrad Zawodziński

13:00

Przerwa

14:00

Nowe zasady ładu korporacyjnego - analiza projektu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"

Piotr Żyłka
Polski Fundusz Rozwoju S.A.

15:00

Odpowiedzialność członków Zarządu w kontekście wprowadzenia zasady business judgment rule - co zmieni się w praktyce?

 • Obecna regulacja odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych i praktyka orzecznicza w tym zakresie
 • Czym jest business judgment rule?
 • Jak może zmienić się system odpowiedzialności członków zarządów po nowelizacji?

Justyna Nykiel
Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria prawna sp.k

Łukasz Wojdanowicz
Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp. k.

15:45

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Odpowiedzialność karna organów zarządzających na gruncie Kodeksu karnego oraz w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

 • Granice odpowiedzialności karnej członków organów spółki – problematyka uzasadnionego ryzyka gospodarczego
 • Wykonanie wiążącego polecenie spółki dominującej przez członka organu spółki zależnej a odpowiedzialność karna 
 • Praktyczne sposoby wyłączenia odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych 
 • Orzecznictwo w zakresie art. 296 Kodeksu karnego a nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Dawid Rasiński
Kancelaria Karbowski Rasiński & Partners

10:30

Przerwa

10:45

Przepływ i ochrona informacji poufnych oraz danych osobowych w Grupie Kapitałowej

Ewa Kurowska-Tober
Kancelaria DLA Piper

Magdalena Koniarska
Kancelaria DLA Piper

11:45

Przerwa

12:00

Omówienie projektu i praktycznego wpływu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 • Współpraca działów compliance, audytu, zarządzania ryzykiem z Radą Nadzorczą i członkami Zarządu – jak zwiększyć efektywność działań?

Salwador Milczanowski
Kancelaria DZP

13:00

Przerwa

14:00

Ryzyka związane z funkcjonowaniem systemu ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej

 • Zaostrzenie sankcji nakładanych na podmiot zbiorowy w razie nieprzeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub nieusunięcia zgłoszonych naruszeń
 • Zobowiązanie władz i firm do informacji zwrotnej na zgłoszenie nieprawidłowości

Robert Gniezdzia
Kancelaria Chmielniak Adwokaci

15:00

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku ze zmianami prawnymi, które w najbliższym czasie zrewolucjonizują relacje między spółkami w ramach Grup Kapitałowych, a tym samym zmienią zakres odpowiedzialności osób reprezentujących ich organy zarządcze oraz funkcjonowanie wielu działów odpowiedzialnych za obsługę prawną, zarządzanie zgodnością oraz kontrole wewnętrzne, chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w warsztatach w trakcie których doświadczeni Eksperci przedstawią praktyczny wpływ nadchodzących zmian regulacyjnych i pozwolą zminimalizować wszystkie ryzyka, jakie się z tym wiążą. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: zmiany związane z wejściem w życie nowelizacji KSH, nowe kompetencje Rad Nadzorczych, polecenia wiążące oraz kwestia odpowiedzialności władz spółki dominującej, ochrona interesów spółki zależnej, projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz ryzyka zwiazane z wdrożeniem systemy ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej.

Główne zagadnienia:

 • Zmiany związane z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
 • Polecenie wiążące jak narzędzie zarządzania Grupą Kapitałową; zakres odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej a pojęcie interesu grupy spółek
 • Nowe kompetencje Rady Nadzorczej, jej relacje z członkami Zarządu oraz zakres dostęp do dokumentacji
 • Zakres odpowiedzialności spółki dominującej a ochrona interesów spółki zależnej oraz jej wspólników, wierzycieli i akcjonariuszy
 • Odpowiedzialność karna organów zarządzających na gruncie Kodeksu karnego oraz w świetle nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
 • Omówienie projektu i praktycznego wpływu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Sposoby wpływania na dochodzenia i egzekwowanie w spółkach zależnych i ich konsekwencje

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli Zarządu, Rad Nadzorczych, pracowników odpowiedzialnych za obsługę prawną spółek w ramach Grupy Kapitałowej, zarządzanie zgodnością oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w tym zakresie, przede wszystkim reprezentujące działy:

 • Prawne
 • Compliance
 • Biura Zarządu
 • Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Biura Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Kontrolingu
 • Audytu

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 2.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 2.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie Grup Kapitałowych - minimalizacja ryzyka odpowiedzialności „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 2.03.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 2.03.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.03.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie Grup Kapitałowych - minimalizacja ryzyka odpowiedzialności (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 2.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 2.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii, Kancelaria DLA Piper

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska, Partner, Radca Prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Wiktor Wesołowski

Wiktor Wesołowski

Adwokat, Partner, Kancelaria LWW

Salwador Milczanowski

Salwador Milczanowski

Counsel, Zespół Compliance, Domański Zakrzewski Palinka

Dawid Rasiński

Dawid Rasiński

Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria Karbowski Rasiński & Partners

Robert Gniezdzia

Robert Gniezdzia

MBA, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Chmielniak Adwokaci

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Ekspert ds.compliance, Polski Fundusz Rozwoju S.A., Współpracuje z kancelarią DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy , Autor bloga www.itsallaboutcompliance.com

Anna Fennig

Anna Fennig

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp. j.

Konrad Zawodziński

Konrad Zawodziński

Justyna Nykiel

Justyna Nykiel

Radca Prawny, Menedżer, Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria prawna sp.k

Łukasz Wojdanowicz

Łukasz Wojdanowicz

Aplikant radcowski, Senior Konsultant w Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp. k.

Magdalena Koniarska

Magdalena Koniarska

Senior Associate, Kancelaria DLA Piper

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij