Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie TFI i Banków Depozytariuszy – odpowiedzialność, współpraca, najczęstsze ryzyka

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Instytucje Finansowe

Tagi: KNF | kontrola wewnętrzna | rachunkowość funduszy inwestycyjnych | ustawa o funduszach inwestycyjnych | raportowanie podatkowe

Data: 03-04.02.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 13.01-03.02.2021

Program

Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Podsumowanie i analiza stanowisk KNF określających zakres odpowiedzialności TFI i Banku Depozytariusza

Grzegorz Boguski
Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

10:30

Najczęstsze problemy w organizacji systemu kontroli wewnętrznej w TFI i w Banku Depozytariuszu

Rafał Wojciechowski
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

11:30

Przerwa

12:00

Nowe wymogi wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad oceny weryfikacji w oparciu o nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów ws. sposobu prowadzenia działalności przez TFI

 • Nadchodzące zmiany w zakresie odpowiedzialności związanej z wymogami utrzymywania oraz poszerzania wiedzy i kompetencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej towarzystwa.
 • Rozliczenia podatkowe a odpowiedzialność członków Zarządu

Edyta Juszczyńska
Kancelaria Drab Grotowska, Juszczyńska, Achler

13:00

Przerwa

14:00

Wpływ zmian w obszarze raportowania podatkowego na działalność TFI

Łukasz Koc
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

15:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Logowanie na platformę

9:00

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - zmiana metod wyceny instrumentów dłużnych - case study

 • Omówienie nadchodzących zmian w zakresie dokumentacji i okresowych przeglądów metodyk wyceny

Agnieszka Kiedrowska-Przybyłowicz
EY Polska, Financial Risk & Analytics

Dominik Olech
EY Polska, Financial Risk & Analytics

10:30

Przerwa

11:00

Współpraca i dochodzenie roszczeń na linii Depozytariusz – TFI

Jakub Szpringer
Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

12:00

Przerwa

13:00

Najczęstsze ryzyka w obszarze odpowiedzialności TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu

 • Rozszerzenie wymogów w zakresie rozwiązań na rzecz inwestorów na ZAFI w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • Możliwość łączenia zamkniętych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez jedno TFI - perspektywa zmian legislacyjnych

Jakub Szpringer
Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

14:00

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku z nadchodzącymi zmianami w otoczeniu prawnym TFI i Depozytariuszy chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w warsztatach, w trakcie których doświadczeni Eksperci przedstawią najważniejsze problemy i ryzyka w zakresie odpowiedzialności i współpracy z jakimi aktualnie zmagają się TFI oraz Banki Depozytariusze. Omówią również praktyczny wpływ zmian legislacyjnych na jakie instytucje finansowe muszą być przygotowane w 2021 r., m.in. w zakresie Rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów ws. sposobu prowadzenia działalności przez TFI jak też też nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Główne zagadnienia:

 • Najczęstsze problemy w organizacji systemu kontroli wewnętrznej w TFI i w Banku Depozytariuszu
 • Podsumowanie i analiza stanowisk KNF określających zakres odpowiedzialności TFI i Banku Depozytariusza
 • Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - zmiana metod wyceny instrumentów dłużnych - case study
 • Współpraca i dochodzenie roszczeń na linii Depozytariusz – TFI
 • Nowe wymogi wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad oceny weryfikacji w oparciu o nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów ws. sposobu prowadzenia działalności przez TFI
 • Najczęstsze ryzyka w obszarze odpowiedzialności TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu
 • Wpływ zmian w obszarze raportowania podatkowego na działalność TFI

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli TFI oraz Banków Depozytariuszy, odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością, nadzór, ryzyko, przede wszystkim pracowników reprezentujących departamenty:

 • Nadzoru
 • Compliance
 • Powierniczy
 • Bankowości Transakcyjnej
 • Operacyjny
 • Finansowy
 • Prawny
 • Audytu

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie TFI i Banków Depozytariuszy – odpowiedzialność, współpraca, najczęstsze ryzyka „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 18.12.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 18.12.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 3.02.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ zmian prawnych na funkcjonowanie TFI i Banków Depozytariuszy – odpowiedzialność, współpraca, najczęstsze ryzyka (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.01.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.01.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Grzegorz Boguski

Grzegorz Boguski

Adwokat, Counsel, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Łukasz Koc

Łukasz Koc

Radca Prawny, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Jakub Szpringer

Jakub Szpringer

Radca Prawny, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Dominik Olech

Dominik Olech

BTRM, Financial Risk & Analytics, Manager, EY Polska

Agnieszka Kiedrowska-Przybyłowicz

Agnieszka Kiedrowska-Przybyłowicz

FRM, Konsultant, EY Polska, Financial Risk & Analytics

Edyta Juszczyńska

Edyta Juszczyńska

Radca Prawny, MBA, Wspólnik, Kancelaria Drab Grotowska, Juszczyńska, Achler

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij